Person Image

Administration

Education

 • M.S.(computer and engineering management), มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, ไทย, 2540
 • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

Expertise Cloud

AECsugarcaneกระโจมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1กาบ้าการควบคุมวัชพืชด้วยความร้อนการคัดแยกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการให้น้ำการให้น้ำพืชข้าวข้าวกล้องงอกความยาวท่อนอ้อยเครือข่ายคัดเลือกพันธุ์เครือข่ายนักปรับปรุงพันธุ์เครื่องคัดแยกเครื่องจักรกลเกษตรเครื่องปลูกอ้อยต้นกล้าอ้อยต้นแบบโรงเรือนตลาดกลางตาอ้อยเตรียมน้ำอ้อยถั่วงอกน้ำหยดน้ำอ้อยนิคมอุตสาหกรรมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมอาเซียนประชาอาเซียนปรับปรุงพันธุ์ผสมพันธุ์อ้อยผักหวานบ้าน ผู้ประกอบการแผนการทดลองอ้อยแผนพัฒนาอ้อยฝนพลังงานทดแทนพลังงานแสงอาทิตย์พันธุ์ดีพันธุ์อ้อยเพาะชำเมล็ดอ้อยเมล็ดอ้อยเมืองศูนย์กลางไมโครคอนโทรลเลอร์ย่อยอ้อยย้ายปลูกกล้าอ้อยย้ายปลูกต้นกล้าอ้อยรถตัดอ้อยระบบเตรียมน้ำอ้อยระบบน้ำหยดระบบสนับสนุนระบบให้น้ำพืชโรคใบขาวโรงเรือน Photo period houseโรงเรือนปลูกพืชโรงเรือนอนุบาลอ้อยโรยเมล็ดโรยเมล็ดเป็นแถวลดต้นทุนลูกกลิ้งลำเลียงเลเซอร์เซนเซอร์วัชพืชวิเคราะห์คุณภาพน้ำอ้อยวิเคราะห์คุณภาพอ้อยวิเคราะห์น้ำอ้อยวิเคราะห์อ้อยศักยภาพจังหวัดกาญจนบุรีศูนย์กระจายสินค้าศูนย์ระเบียงเศรษฐกิจศูนย์แสดงสินค้าเศรษฐกิจพิเศษ้เศรษฐกิจภาคตะวันตกส่งข้อมูลออนไลน์สบู่ดำสปริงเกลอร์ส้มโอสิ่งเจือปนสินค้าเกษตรสุญญากาศหญ้าเนเปียร์หีบสกัดน้ำอ้อยหีบอ้อยอนุบาลกล้าอ้อยอนุบาลอ้อยอ้อนอ้อยอ้อยพันธุ์ดีออสทอปอัลตร้าโซนิคอัอยอาเซียนอาหารสัตว์อาหารหยาบอินฟราเรดอุตสาหกรรมอุตุนิยมวิทยาอุปกรณ์กำหนดปริมาณเมล็ดอุปกรณ์เปิดร่องอุปสงค์

Interest

เครื่องจักรกลเกษตร, การให้น้ำพืชในระดับไร่นา

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้อง - ชั้น 1 อาคารภาควิชาเกษตรกลวิธาน

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 40 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 29 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 33 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 28 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 4 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 11 เรื่อง (เชิงวิชาการ 10 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก