Person Image

  Education

  • M.S.(computer and engineering management), มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, ไทย, 2540
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  AECApplicationกระโจมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1กาบ้าการควบคุมวัชพืชด้วยความร้อนการคัดแยกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการให้น้ำการให้น้ำแบบหยดการให้น้ำพืชข้าวข้าวกล้องงอกความยาวท่อนอ้อยเครือข่ายคัดเลือกพันธุ์เครือข่ายนักปรับปรุงพันธุ์เครื่องคัดแยกเครื่องจักรกลเกษตรเครื่องปลูกอ้อยโซล่าเซลล์ต้นกล้าอ้อยถั่วงอกน้ำหยดน้ำอ้อยนิคมอุตสาหกรรมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปรับปรุงพันธุ์ผสมพันธุ์อ้อยพลังงานแสงอาทิตย์พันธุ์อ้อยเพาะข้อตาอ้อยเพาะชำเมล็ดอ้อยเพาะชำอ้อยเมล็ดพันธุ์อ้อย ปรับปรุงพันธุ์เมล็ดอ้อยเมืองศูนย์กลางไมโครคอนโทรลเลอร์ยอดอ้อยย่อยอ้อยย้ายปลูกกล้าอ้อยย้ายปลูกต้นกล้าอ้อยรถตัดอ้อยรถตัดอ้อยท่อนรถตัดอ้อยแบบตัดท่อนระบบการให้น้ำพืชระบบขนส่งระบบควบคุมอัตโนมัติระบบจัดการความรู้โรคใบขาวพันธุ์อ้อยระบบจัดการความรู้โรคใบขาวโรคใบขาวระบบฐานข้อมูลระบบเตรียมน้ำอ้อยระบบน้ำหยดระบบปิดระบบเปิดระบบสนับสนุนระบบให้น้ำพืชระบบอัตโนมัติวัชพืชวิเคราะห์คุณภาพน้ำอ้อยวิเคราะห์คุณภาพอ้อยวิเคราะห์น้ำอ้อยวิเคราะห์อ้อยศักยภาพจังหวัดกาญจนบุรีศูนย์กระจายสินค้าศูนย์ระเบียงเศรษฐกิจศูนย์แสดงสินค้าเศรษฐกิจพิเศษ้เศรษฐกิจภาคตะวันตกส่งข้อมูลออนไลน์สบู่ดำสปริงเกลอร์ส้มโอสิ่งเจือปนสิ่งเจือปนในอ้อยสินค้าเกษตรสุญญากาศหญ้าเนเปียร์หีบสกัดน้ำอ้อยหีบอ้อยหุ่นยนต์การเกษตรหุ่นยนต์แขนกลอนุบาลกล้าอ้อยอนุบาลอ้อยอ้อนอ้อยอ้อยท่อนอ้อยพันธุ์ดีออสทอปอัลตร้าโซนิคอัอยอาเซียนอาหารสัตว์อาหารหยาบอินฟราเรดอุตสาหกรรมอุตุนิยมวิทยาอุปกรณ์กำหนดปริมาณเมล็ดอุปกรณ์เปิดร่องอุปสงค์แอปพลิเคชั่น

  Interest

  เครื่องจักรกลเกษตร, การให้น้ำพืชในระดับไร่นา

  Administrative Profile

  • ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชา คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
  • ก.ค. 2554 - มิ.ย. 2562 รองหัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน
  • ก.ค. 2546 - มิ.ย. 2554 หัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน
  • พ.ค. 2546 - ก.ค. 2546 หัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธาน กำแพงแสน(รักษาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน
  • พ.ย. 2545 - ก.ย. 2546 รองหัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธาน กำแพงแสน คณะเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น 1 อาคารภาควิชาเกษตรกลวิธาน

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 40 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 29 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 38 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 32 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 7 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 2 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 5 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 17 เรื่อง (Unknown 17 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 12 เรื่อง (เชิงวิชาการ 11 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก