Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  biological diversitybiomasscombine harvesterdatabaseinternetlogisticsmodelplant resourcetransportationกล้วยไข่การเก็บเกี่ยวการขนส่งการขนส่งข้าวเปลือกการจัดการฟาร์มการจัดการระบบการให้น้ำการจัดการองค์ความรู้การจัดลำดับการจำลองสถานการณ์การจำลองสถานการณ์ทางคอมพิวเตอร์การตรวจนับการตรวจสอบทางชีวภาพการตลาดการเทอ้อยการบริหารจัดการการบริหารห่วงโซ่อุปทานการประมวลผลภาพดิจิทัลการปลูกข้าวการผลิตพืชเศรษฐกิจการพยากรณ์การลดความสูญเสียในกระบวนการเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกการวิเคราะห์ลำดับชั้นการศึกษาตัวแปรเวลาการสำรวจการสูญเสียที่ห้องนวดข้าวการสูญเสียที่หัวเกี่ยวการให้น้ำเก็บเกี่ยวเกษตรแบบแปลงใหญ่เกษตรอินทีรย์ขนส่งขนาดข้าวข้าว Digital imageข้าวเปลือกข้าวโพดฝักอ่อนความสุกแก่ความสูญเสียจากกระบวนการเก็บเกี่ยวข้าวความหลากหลายทางชีวภาพค่าสีเครื่องเกี่ยวนวดเครื่องเกี่ยวนวดข้าวแบบถังบรรจุเครื่องจักรกลเกษตรและการจัดการเครื่องปลูกเครื่องปลูก (seeder)เครื่องปลูกข้าวเครื่องปลูกแบบโรยเป็นแถวเครื่องปลูกแบบโรยเป็นแถว (seed drill)โครงข่ายประสาทเทียมจ.ชัยนาทจำลองสถานการณ์จิ้งหรีดชานอ้อยเชื้อเพลิงชีวภาพโซ่อุปทานฐานข้อมูลดัชนีพื้นที่ใบต้นทุนต้นทุนการผลิตทรัพยากรพืชเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนาน้ำตม (water swamp)นาหว่านน้ำตมน้ำมันพืชน้ำมันสบู่ดำ การผสม การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซล การสึกหรอของเครื่องยนต์น้ำหยดบริหารจัดการแบบจำลองไบโอดีเซลประมวลผลภาพประสิทธิภาพการทำงานประสิทธิภาพและประสิทธิผลโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผักหวานบ้าน แผนแม่บทพลังงานทดแทนพลับพืชเศรษฐกิจพื้นที่ปลูกพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ภาพถ่ายดิจิตอลภาษาไพธอนมอนติคาร์โลเมล็ดวัชพืชยุทธศาสตร์รถตัดอ้อยระบบการตามสอบระบบสารสนเทศโลจิสติกส์ห่วงโซ่อุปทาน

  Interest

  เครื่องจักรกลเกษตรและการจัดการ, ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร, ระบบการให้น้ำพืช และคอมพิวเตอร์ในการคำนวณสูตรอาหารสัตว์

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2554 - ธ.ค. 2556 หัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร
  • ต.ค. 2553 - ก.ย. 2554 รองหัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธานฝ่ายพัฒนาและบริการวิชาการ คณะเกษตร
  • พ.ย. 2545 - ธ.ค. 2548 หัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
  • ทุนนอก 27 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 21 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 24 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 22 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 15 เรื่อง (เชิงวิชาการ 14 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (75)