Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรกลวิธาน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2536
  • วศ.ม.(วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • Ph.D.(Agricultural Science), University of Tsukuba, ญี่ปุ่น, 2551

  Expertise Cloud

  biological diversitybiomassdatabasegenetic databasegermplasm developmentgermplasm evaluationharvestingInsect and disease resistanceinternetIntroduction of improved clonesknapsack fertilizerLeaf area index (LAI)Leucaena leucocephalalocation analysislogisticsplant resourcePostharvest TechnologyProsopis julifl orasugarcanesupply chainsupply chain managementSustainable agriculturetemperature sensorthreshing losstissue culturetraceability systemtransportationVegetableswirelessZoningกระถินยักษ์กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นกระบวนการสับย่อยกระบวนการอัดก้อนกระบวนการอัดก้อนกล้วยกล้วยไข่กล้วยไม้ไทยการเก็บเกี่ยวการขนส่งการคัดเลือกการคัดเลือกจีโนมการจัดการธาตุอาหารพืช, สารควบคุมการเจริญการจัดการฟาร์มการจัดลำดับการจำลองสถานการณ์การจำลองสถานการณ์ทางคอมพิวเตอร์การตรวจสอบทางชีวภาพการตลาดการต้านทานโรคและแมลงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเทอ้อยการนำเข้าโคลนที่ได้รับปรับปรุงการบริหารจัดการการบริหารห่วงโซ่อุปทานการประเมินเชื้อพันธุกรรมการปรับปรุงพันธุ์การแปรรูปการผสมเกสรการพยากรณ์การพัฒนาเชื้อพันธุกรรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการลดความสูญเสียในกระบวนการเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกการเลือกที่ตั้งการวิเคราะห์ต้นทุนการวิเคราะห์ลำดับชั้นการศึกษาตัวแปรเวลาการสำรวจการสูญเสียที่ห้องนวดข้าวการสูญเสียที่หัวเกี่ยวเก็บเกี่ยวเกษตรกรเกษตรกรรมเกษตรแบบแปลงใหญ่เกษตรอินทีรย์ขนส่งขนาดข้าว Digital imageข้าวเปลือกข้าวโพดจำลองสถานการณ์จีโนมชานอ้อยชีวมวลชีวมวลที่เหลือทิ้งในไร่นาฐานข้อมูลฐานข้อมูลทางพันธุกรรมต้นทุนโลจิสติกส์โปรแกรมคอมพิวเตอร์แผนแม่บทพลังงานทดแทนภาพถ่ายดิจิตอลมอนติคาร์โลไม้โตเร็วยุทธศาสตร์ระบบสารสนเทศโลจิสติกส์ห่วงโซ่อุปทานอ้อยอินเทอร์เน็ต

  Interest

  Agricultural Logistics and Supply Chain Management, ICT for Agriculture, Agricultrual System Simulation and Optimization, Postharvest Technology, Agricultural Engineering

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 35 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 23 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 40 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 28 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 23 เรื่อง (เชิงวิชาการ 23 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effect of feeding Prosopis juliflora pods and leaves on performance and carcass characteristics of Afar sheepAli A., Tudsri S., Rungmekarat S., Kaewtrakulpong K.2012Kasetsart Journal - Natural Science
  46(6),pp. 871-881
  11
  2Growth, biomass productivity and energy characteristics of Prosopis juliflora (Sw.) DC. and Leucaena leucocephala (Lam.) De Wit in Afar Region, EthiopiaAli A., Tudsri S., Rungmekarat S., Kaewtrakulpong K.2013Kasetsart Journal - Natural Science
  47(5),pp. 663-674
  0
  3The reason why we can’t use cassava leaf for commercial purpose in ThailandBuasaengchan S., Pengprecha S., Vadhanasin P., Kaewtrakulpong K.2019International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering
  8(7C2),pp. 117-122
  0