Person Image

  Education

  • วท.บ.( เกษตรศาสตร์ ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ไทย, 2537
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ไทย, 2545
  • วท.ด. ( เทคโนโลยีการผลิตพืช ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี , ไทย, 2551

  Expertise Cloud

  acoustic emissionadaptabilityimage processingLag phaseLeaf area index (LAI)location analysislogisticsmaizemango maturity indexMarigoldMISMulti-criteria Decisionmultiple linear regression analysisnon-destructivephysical propertiesPig SludgePrecisionprogramPythonrain shadow zoneRicerice combine harvesterrice harvester schedulingrice seed germination broadcasting machineRoot areaSeed imbibition rateSeed moisture contentseed primingSeed soakingsink capacity evaluationstabilitysupply chain managementteakteak beehole borerthreshing losstriphasic pattern of watervolume of logswater managementweed controlWoodZoningกล้วยไข่การเก็บเกี่ยวการขนส่งการประมวลผลภาพข้าวโพดความชื้นของเมล็ดความชื้นในดินเครื่องปลูกแผนแม่บทพลับพืชเศรษฐกิจพื้นที่ใบข้าวพื้นที่รากพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ภาพถ่ายดิจิตอลภาษาไพธอนภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตรมะเขือพวงมันสาปะหลังมันสำปะหลังเมล็ดข้าวงอกเมล็ดพันธุ์เมล็ดวัชพืชแม่นยำ Technologyไม้ไม้สักยุทธศาสตร์รถเกี่ยวนวดข้าวรถตัดอ้อยระบบการสอบย้อนกลับระบบบัญชีระบบส่งเสริมปัจจัยการผลิตนมระบบสนับสนุนการตัดสินใจระบบสารสนเทศระยะงันราชบุรีเรดาร์ตรวจอากาศแรงในการดูดน้ำโรงงานนมโรงงานน้ำตาลโลจิสติกส์วิธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณวิธีโครงข่ายประสาทเทียมวิสาหกิจชุมชนเวลาเฉลี่ยในการงอกเศรษฐกิจพอเพียงสมองกลปัญญาประดิษฐ์สินค้าเกษตรนวัตกรรมหนอนผีเสื้อหนอนผีเสื้อเจาะต้นสักห่วงโซ่อุปทานอ้อยอะคูสติกอิมิสชั่นอัตราการดูดน้ำอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์อุตสาหกรรมอุปกรณ์กำหนดปริมาณเมล็ดอุปกรณ์เปิดร่องแอปพลิเคชัน

  Interest

  ภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร, การประมวลผลภาพทางการเกษตร

  Administrative Profile

  • ม.ค. 2557 - พ.ย. 2560 รองหัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธานฝ่ายกิจกรรมนิสิต คณะเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคารปฏิบัติการภาควิชาเกษตรกลวิธาน
   • ห้องห้อง 102 ชั้น 1 อาคารคณะเกษตร

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 19 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 19 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 29 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 21 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (สิทธิบัตร 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 11 เรื่อง (เชิงวิชาการ 10 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (91)