Person Image

  Education

  • วท.บ.( เกษตรศาสตร์ ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ไทย, 2537
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ไทย, 2545
  • วท.ด. ( เทคโนโลยีการผลิตพืช ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี , ไทย, 2551

  Expertise Cloud

  artificial neural networkimage processingLag phaseraw cow milk qualitySeed moisture contentseed primingSeed soakingการเก็บเกี่ยวการขนส่งการแช่เมล็ดการประมวลผลภาพข้าวโพดความงอกความงอกในสภาพโรงเรือนความชื้นของเมล็ดความชื้นในดินความผาสุกความเร็วในการงอกความสัมพันธ์ Z-Rความสุกแก่ความสูญเสียจากกระบวนการเก็บเกี่ยวข้าวค่าสีคุณภาน้ำนมโคดิบคุณภาพน้ำนมดิบคุณภาพเมล็ดพันธุ์คุณสมบัติทางกายภาพเครื่องปลูกเครื่องปลูกอ้อยเครื่องหว่านข้าวงอกโครงข่ายประสาทเทียมจำนวนวันที่มีรากงอกจิ้งหรีดโซ่อุปทานฐานข้อมูลดัชนีความแตกต่างของความชื้นดัชนีความแตกต่างของพืชพรรณดัชนีคัดเลือกดัชนีพื้นที่ใบดาวเรืองดาวเรืองฝรั่งเศสดาวเรืองแอฟริกันต้นกล้าต้นทุนต้นสักทรงต้นและปริมาณแป้งทฤษฎีใหม่เทคโนโลยีแผนแม่บทพลังงานแสงอาทิตย์พลับพืชเศรษฐกิจพื้นที่ใบข้าวพื้นที่รากพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ภาพถ่ายดิจิตอลภาษาไพธอนภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตรมะเขือพวงมันสาปะหลังมันสำปะหลังเมล็ดข้าวงอกเมล็ดพันธุ์เมล็ดวัชพืชแม่นยำ Technologyไม้ไม้สักยุทธศาสตร์รถเกี่ยวนวดข้าวรถตัดอ้อยระบบการสอบย้อนกลับระบบบัญชีระบบส่งเสริมปัจจัยการผลิตนมระบบสนับสนุนการตัดสินใจระบบสารสนเทศระยะงันราชบุรีเรดาร์ตรวจอากาศแรงในการดูดน้ำโรงงานนมโรงงานน้ำตาลโลจิสติกส์วิธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณวิธีโครงข่ายประสาทเทียมวิสาหกิจชุมชนเวลาเฉลี่ยในการงอกเวลาที่ใช้ในการงอกถึง 50%เศรษฐกิจพอเพียงสมองกลปัญญาประดิษฐ์สินค้าเกษตรนวัตกรรมหนอนผีเสื้อหนอนผีเสื้อเจาะต้นสักห่วงโซ่อุปทานอ้อยอะคูสติกอิมิสชั่นอัตราการดูดน้ำอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์อุตสาหกรรมอุปกรณ์กำหนดปริมาณเมล็ดอุปกรณ์เปิดร่องแอปพลิเคชัน

  Interest

  ภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร, การประมวลผลภาพทางการเกษตร

  Administrative Profile

  • ม.ค. 2557 - พ.ย. 2560 รองหัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธานฝ่ายกิจกรรมนิสิต คณะเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคารปฏิบัติการภาควิชาเกษตรกลวิธาน
   • ห้องห้อง 102 ชั้น 1 อาคารคณะเกษตร

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 19 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 19 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 38 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 26 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 12 เรื่อง (เชิงวิชาการ 11 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (101)