Person Image

  Education

  • อส.บ.(เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ไทย, 2549
  • วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2552
  • Ph.D. (Agricultural Technology and Machinery), Mendel University in Brno, Czech Republic, 2559

  Expertise Cloud

  acoustic emissionAgricultural machineryBananaBruisingcross-section of logsCushioning materialCushioning materialsDesignimage processingInspectionjuiceKiwi fruitLemonnon-destructiveOvenPaddyParachute rice seedling trayParachute rice transplanting mPlanterPrecisionProcessingprogramQualityRice seed sowing machineSortingSpinachSqueezersqueezingSugar cane Budteakteak beehole borerVolume of bruisevolume of logsWoodกระบวนการสีข้าวกระบือ กระบือปลัก บังคับวิทยุกล้วยหอมการช้ำการตรวจสอบการตรวจสอบแบบไม่ทำลายการทดสอบแบบไม่ทำลายการประมวลผลภาพการแปรรูป Khao – Lamการผลิตจิ้งหรีดการออกแบบการออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรกลทางด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรกีวีฟรุตเกษตรกรรมใหม่ขนาดหน้าตัดไม้ข้อตาอ้อยข้าวข้าวกล้องข้าวงอกข้าวเปลือกข้าวหลามเครื่องคัดแยกสิ่งเจือปนเครื่องจักรกลเกษตร Cassavaเครื่องปลูกเครื่องปลูกอ้อยเครื่องโยนกล้าข้าวเครื่องโรยเมล็ดพันธุ์ข้าวเครื่องลำเลียงเครื่องลำเลียงทะลายปาล์มน้ำมันเครื่องลำเลียงทะลายมะพร้าวเครืองสีข้าวเครื่องสีข้าวเครื่องหยอดเมล็ดเครื่องหว่านข้าวงอกชิ้นตาอ้อยต้นกล้าต้นสักเตาอบโต๊ะยกถาดเพาะกล้านาโยนเทคโนโลยีนวัตกรรมนาหว่านน้ำตมปริมาตรของไม้ท่อน applicationปริมาตรช้ำโปรแกรมมะพร้าวมันสำปะหลังมาตรฐานอาชีพ คุณวุฒิวิชาชีพ เกษตรกรรม เศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่เมล็ดพันธุ์แม่นยำ Technologyไม้ไม้ไผ่ ผ่าไม้ไผ่ กล้าไม้ไม้สักรอกมือลูกยางกะเทาะวัสดุกันกระแทกส่วนผสมอาหารจากจิ้งหรีดหนอนผีเสื้อหนอนผีเสื้อเจาะต้นสักอ้อยอ้อย ชิ้นตา เครื่องปลูกอ้อยอ้อย ชิ้นตาอ้อย เครื่องปลูกอ้อยอะคูสติกอิมิสชั่นอาหารแห่งอนาคตแอปพลิเคชัน

  Interest

  การออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรกลทางด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคารปฏิบัติการภาควิชาเกษตรกลวิธาน
   • ห้อง 102 ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการภาควิชาเกษตรกลวิธาน
   • ห้องห้อง 102 ชั้น 1 อาคารคณะเกษตร

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 17 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 15 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (สิทธิบัตร 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Detection of acoustic emission characteristics of plant according to water stress conditionDostál P., Sriwongras P., Trojan V.2016Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
  64(5),pp. 1465-1471
  1
  2Development of Sesbania Slicing Machine for the Production of Artificial FlowersBooddachan K., Bhuwakietkumjohn N., Paramethanuwat T., Sriwongras P.2019IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
  301(1)
  0
  3Evaluation the response of maize to osmotic stress using acoustic emissionDostál P., Trojan V., Vyhnánek T., Kalousek P., Sriwongras P., Barták M., Róth M.2020Acta Fytotechnica et Zootechnica
  23(4),pp. 192-197
  0
  4Efficiency test and economic analysis of seeder for papaya-sowing traySruwongras P., Dostál P.2014Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
  62(1),pp. 239-243
  0
  5The measurement of acoustic emission signals from stem of maize under controlled environmentSriwongras P., Dostál P., Trojan V.2016Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
  64(2),pp. 535-541
  0