Person Image

Administration

Education

 • อส.บ.(เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ไทย, 2549
 • วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2552
 • Ph.D. (Agricultural Technology and Machinery), Mendel University in Brno, Czech Republic, 2559

Expertise Cloud

Agricultural machineryBananaBruisingCushioning materialsDesignimage processingInspectionjuiceLemonOvenPaddyParachute rice seedling trayParachute rice transplanting mPlanterPrecisionProcessingQualityRice seed sowing machineSqueezersqueezingSugar cane Budvolume of logsWoodกระบวนการสีข้าวกระบือ กระบือปลัก บังคับวิทยุกล้วยหอมการช้ำการตรวจสอบการทดสอบแบบไม่ทำลายการประมวลผลภาพการแปรรูป Khao – Lamการผลิตจิ้งหรีดการออกแบบการออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรกลทางด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรข้อตาอ้อยข้าวข้าวกล้องข้าวงอกข้าวเปลือกข้าวหลามเครื่องจักรกลเกษตร Cassavaเครื่องปลูกเครื่องปลูกอ้อยเครื่องโยนกล้าข้าวเครื่องโรยเมล็ดพันธุ์ข้าวเครื่องลำเลียงเครื่องลำเลียงทะลายปาล์มน้ำมันเครืองสีข้าวเครื่องสีข้าวเครื่องหยอดเมล็ดเครื่องหว่านข้าวงอกชิ้นตาอ้อยต้นกล้าเตาอบโต๊ะยกถาดเพาะกล้านาโยนเทคโนโลยีนวัตกรรมนาหว่านน้ำตมปริมาตรของไม้ท่อน applicationมะพร้าวมันสำปะหลังมาตรฐานอาชีพ คุณวุฒิวิชาชีพ เกษตรกรรม เศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่เมล็ดพันธุ์แม่นยำ Technologyไม้ไม้ไผ่ ผ่าไม้ไผ่ กล้าไม้ไม้สักรอกมือลูกยางกะเทาะวัสดุกันกระแทกส่วนผสมอาหารจากจิ้งหรีดหนอนผีเสื้ออ้อยอ้อย ชิ้นตา เครื่องปลูกอ้อยอ้อย ชิ้นตาอ้อย เครื่องปลูกอ้อยอาหารแห่งอนาคตแอปพลิเคชัน

Interest

การออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรกลทางด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้อง - ชั้น - อาคารปฏิบัติการภาควิชาเกษตรกลวิธาน
  • ห้อง 102 ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการภาควิชาเกษตรกลวิธาน
  • ห้องห้อง 102 ชั้น 1 อาคารคณะเกษตร

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 13 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 11 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (สิทธิบัตร 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Detection of acoustic emission characteristics of plant according to water stress conditionDostál P., Sriwongras P., Trojan V.2016Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
64(5),pp. 1465-1471
1
2Development of Sesbania Slicing Machine for the Production of Artificial FlowersBooddachan K., Bhuwakietkumjohn N., Paramethanuwat T., Sriwongras P.2019IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
301(1)
0
3Evaluation the response of maize to osmotic stress using acoustic emissionDostál P., Trojan V., Vyhnánek T., Kalousek P., Sriwongras P., Barták M., Róth M.2020Acta Fytotechnica et Zootechnica
23(4),pp. 192-197
0
4The measurement of acoustic emission signals from stem of maize under controlled environmentSriwongras P., Dostál P., Trojan V.2016Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
64(2),pp. 535-541
0