Search Result of "juice"

About 442 results
Img

งานวิจัย

น้ำดื่มกลิ่นรสผลไม้ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Juice extraction using paddle juice extractor in mulberry, mango plum, and grape

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
Img
Img

งานวิจัย

การทำมะขามผงด้วยเครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้งคู่ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดอัดแก็ส (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาการผลิตมะขามเปียกพาสเจอร์ไรส์ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายจาตุรงค์ ธรรมาวุฒิ, Imgนายสิรพงศ์ นวพรประไพ

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Penetration of juice into rice through vacuum drying

ผู้แต่ง:ImgSeung Ju Lee, ImgJinnipar Choachamnan, ImgBussaya Mee-ngern, ImgDr.Waraporn Boonsupthip, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img Img

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตน้ำเม่าโปรไบโอติก (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชุลีพร ชำนาญค้า, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

กรรมวิธีการผลิตน้ำอ้อยเข้มข้นแช่แข็ง (2012)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

เครื่องดื่มน้ำข้าวกล้องงอกผสมน้ำแครอท (2015)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img
12345678910...