Person Image

  Education

  • วศ.ม.( เครื่องจักรกลเกษตร), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย

  Expertise Cloud

  AECbiomasslogisticsPhoto period housePM2.5SauropussimulationSprinklersupply chain managementSweet leaf bushกระโจมกล้าอ้อยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1กาบ้าการเก็บเกี่ยวการควบคุมวัชพืชด้วยความร้อนการให้น้ำการให้น้ำพืชข้าวข้าวกล้องงอกข้าวโพดฝักอ่อนข้าวไร่ความยาวท่อนอ้อยเครือข่ายคัดเลือกพันธุ์เครือข่ายนักปรับปรุงพันธุ์เครื่องคัดแยกเครื่องจักรกลเครื่องจักรกลการเกษตรเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับการปลูกอ้อยเครื่องจักรกลเกษตรเครื่องนวดเครื่องนวดขนาดเล็กเครื่องนวดทานตะวันเครื่องปลูกเครื่องปลูก (seeder)เครื่องปลูกกล้าอ้อยเครื่องปลูกข้าวเครื่องปลูกแบบโรยเป็นแถวเครื่องปลูกแบบโรยเป็นแถว (seed drill)เครื่องปลูกอ้อยเครื่องเพาะข้าวกล้องงอกเครื่องย่อยอ้อยเครื่องวัดน้ําฝนเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก ชุมชนเครืองหีบสกัดน้ำอ้อยเครื่องอัดใบโซล่าเซลล์ฐานข้อมูลต้นกล้าอ้อยต้นแบบโรงเรือนถั่วงอกทานตะวันท่าเรือน้ำลึกทวายธนาคารเมล็ดพันธุ์อ้อยนโยบายจังหวัดกาญจนบุรีนาน้ำตม (water swamp)นาหว่านน้ำตมน้ำมันพืชน้ำมันสบู่ดำ การผสม การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซล การสึกหรอของเครื่องยนต์น้ำหยดน้ำอ้อยนิคมอุตสาหกรรมใบอ้อยไบโอดีเซลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมอาเซียนประชาอาเซียนปรับปรุงพันธุ์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยปลูกอ้อยแปลงทดสอบพันธุ์แปลงทดสอบพันธุ์อ้อยแปลงปลูกกล้าอ้อยผสมพันธุ์อ้อยผักหวานบ้าน แผนพัฒนาอ้อยพลังงานทดแทนพลังงานแสงอาทิตย์พันธุ์อ้อยพาสเจอร์ไรต์เพาะชำเมล็ดอ้อยเพาะชำอ้อยมะยงชิดมาตราฐานอาชีพ เกษตรกรรม ทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียงเมล็ดพันธุ์อ้อย ปรับปรุงพันธุ์เมล็ดอ้อยเมืองศูนย์กลางไมโครเวฟย่อยอ้อยย้ายปลูกกล้าอ้อยย้ายปลูกต้นกล้าอ้อยรถตัดอ้อยรถตัดอ้อยท่อนระบบจัดการความรู้โรคใบขาวพันธุ์อ้อยระบบจัดการความรู้โรคใบขาวโรคใบขาวระบบเตรียมน้ำอ้อยโรงเรือน Photo Period Houseวัชพืชสปริงเกลอร์อ้อยพันธุ์ดี

  Interest

  เครื่องจักรกลการเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 7 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)
  • ทุนนอก 42 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 38 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 23 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 19 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 4 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 17 เรื่อง (เชิงวิชาการ 13 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก