Person Image

  Education

  • วท.บ. (เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์), มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, ไทย

  Expertise Cloud

  air seederbillet qualitycane plantercane plantingchopper harvesterPhoto period houseplanterseed metering,seedersugarcane losssugarcane seedSwot จังหวัดกาญจนบุรีกล้วยไข่เกษตรศาสตร์ 2 แคลลัส การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เทคนิคการให้อาหารแบบจุ่มชั่วคราวกล้าอ้อยการคัดแยกการทำความสะอาดการประเมินการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินการปลูกอ้อยขนส่งอ้อยขยายอ้อยความถูกต้องแม่นยำความแน่นเนื้อความยาวท่อนอ้อยความสุกแก่คัดเลือกพันธุ์อ้อยคีบอ้อยเครือข่ายอ้อยเครื่องคัดแยกเครื่องจักรกลเครื่องปลูกกล้าอ้อยเครื่องปลูกอ้อยเครื่องหยอดเครื่องหยอดลมดูดโครงสร้างพื้นฐานเซ็นเซอร์ตรวจจับต้นกล้าอ้อยต้นแบบโรงเรือนเตรียมน้ำอ้อยถั่วงอกทวายท่องเที่ยวท่อนพันธุ์อ้อยท่าเรือน้ำลึกท่าเรือน้ำลึกทวายนโยบายจังหวัดกาญจนบุรีน้ำอ้อยนิคมอุตสาหกรรมปรับปรุงพันธุ์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยปลอดโรคปลูกกล้าอ้อยปูพลาสติกแปลงทดสอบพันธุ์อ้อยแปลงปลูกกล้าอ้อยผลปาล์มน้ำมันผู้ประกอบการพันธุ์อ้อยเพาะชำเมล็ดอ้อยเพาะชำอ้อยเมล็ดอ้อยเมืองศูนย์กลางไมโครคอนโทรลเลอร์ยกร่องย่อยอ้อยย้ายปลูกกล้าอ้อยย้ายปลูกต้นกล้าอ้อยรถคีบรถคีบอ้อยรถตัดอ้อยระบบการย้ายปลูกกล้าอ้อยระบบควบคุมอัตโนมัติระบบจัดการความรู้โรคใบขาวระบบเตรียมน้ำอ้อยโรคใบขาวโรงเรือน Photo period houseโรงเรือนปลูกพืชโรงเรือนเพาะชำเมล็ดอ้อยโรงเรือนอนุบาลอ้อยเลเซอร์เซนเซอร์โลจิสติกส์วิเคราะห์คุณภาพอ้อยวิเคราะห์น้ำอ้อยวิเคราะห์อ้อยศักยภาพจังหวัดกาญจนบุรีศูนย์ระเบียงเศรษฐกิจ้เศรษฐกิจภาคตะวันตกสิ่งเจือปนใส่ปุ๋ยหัวคีบหีบสกัดน้ำอ้อยหีบอ้อยอ้อยอ้อยพันธุ์ดีอัอยอินฟราเรดอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมอุปกรณ์กำหนดเมล็ดอุปสงค์

  Interest

  อิเล็กทรอนิกส์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ชั้น 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 28 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 28 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 4 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)