Person Image

  Education

  • M.S. (Asian Institute of Technology), Asian Institute of Technology, ไทย, 2550
  • ฺB.S. (เกษตรกลวิธาน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548

  Expertise Cloud

  Artificial Intelligence for Agriculturebillet qualitychopper harvesterclassificationdeep learningFarming SystemsGapsgradinggreen manualinclined plate seeder jack beanmachine learningmodelingPhoto period housepomelo masspomelo widthPrecision Agricultureseedersugarcanesugarcane billetsugarcane losssugarcane rowssugarcane topsugarcane trash UAV imageryกล้าอ้อยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1: สังคมการควบคุมวัชพืชการควบคุมวัชพืชด้วยความร้อนการคัดแยกขนาดผลผลิตการจัดการทางการเกษตรขนส่งอ้อยขนาดผลผลิตส้มโอขยายอ้อยข้อมูลพื้นฐานความยาวท่อนอ้อยคอมพิวเตอร์เพื่อการเกษตรคัดเลือกพันธุ์คัดเลือกพันธุ์อ้อยคีบอ้อยเครือข่ายเครือข่ายการคัดเลือกพันธุ์เครือข่ายคัดเลือกพันธุ์เครือข่ายคัดเลือกพันธุ์อ้อยเครือข่ายนักปรับปรุงพันธุ์เครื่องจักรกลเครื่องจักรกลการเกษตรเครื่องจักรกลเกษตรเครื่องปลูกอ้อยโครงการนิคมอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานจำแนกอ้อยท่อนเซ็นเซอร์ตรวจจับฐานข้อมูลต้นแบบโรงเรือนทวายท่องเที่ยวท่าเรือน้ำลึกท่าเรือน้ำลึกทวายเทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศนิคมอุตสาหกรรมบุคลากรปรับปรุงพันธุ์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยปลอดโรคแปลงทดสอบพันธุ์อ้อยผลกระทบแผนพัฒนาอ้อยแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1พันธุ์ดีพันธุ์อ้อยเพาะชำเมล็ดอ้อยเพาะชำอ้อยภาคตะวันตกมั่นคงเมล็ดพันธุ์อ้อย ปรับปรุงพันธุ์เมล็ดอ้อยไมโครคอนโทรลเลอร์ยอดอ้อยยุทธศาสตร์รถคีบรถคีบอ้อยรถตัดอ้อยรถตัดอ้อยท่อนรถตัดอ้อยแบบตัดท่อนระบบฐานข้อมูลระบบน้ำเพื่อการเกษตรโรงเรือน Photo period houseโรงเรือนเพาะชำเมล็ดอ้อยโรงเรือนเพื่อการเกษตรโรงเรือนอนุบาลอ้อยเลเซอร์เซนเซอร์โลจิสติกส์วัชพืชศูนย์กลางระเบียงอ้อยอ้อยพันธุ์ดีอินฟราเรด

  Interest

  เครื่องจักรกลการเกษตร, คอมพิวเตอร์เพื่อการเกษตร, ระบบน้ำเพื่อการเกษตร, การจัดการทางการเกษตร, โรงเรือนเพื่อการเกษตร, Farming Systems, Precision Agriculture, Artificial Intelligence for Agriculture

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น 1 อาคารภาควิชาเกษตรกลวิธาน

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 5 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 32 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 32 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 8 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 6 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 2 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 2 เรื่อง (Unknown 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก