Expertise Cloud

Air humiditybio-extractconservationCucurbitEucalyptus charcoalGerminationIrrigationKNO3mean germination timePEGrambutan charcoalrice-husk charcoalseed qualitySeed vigorseedling growthsucroseSustainabletissue cultureTomatototal soluble solidsvermicastyieldกรดจิบเบอเรลลิกกากกาแฟกาแฟการกระตุ้นความงอกการกระตุ้นความงอกของเมล็ดการเคลือบเมล็ดการเคลือบเมล็ดพันธุ์การงอกการงอกของเมล็ดการจัดการทรงพุ่มการจัดการองค์ความรู้การจัดทรงพุ่มการจำแนกพันธุ์การเจริญเติบโตของต้นกล้าการแช่น้ำร้อนการแช่เมล็ดการใช้ความร้อนแห้งการดูดน้าการดูดน้ำการตั้งตัวของต้นกล้าการตัดแต่งการตัดเปลือกหุ้มเมล็ดการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์การเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ด้วยน้ำการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ด้วยสารควบคุมแรงดันออสโมซีสงการเตรียมเมล็ดพันธุ์การทำลายการพักตัวการทำลายการพักตัวของเมล็ดการบ่มเมล็ดการบ่มเมล็ดพันธุ์การปรับปรุงสภาพของเมล็ดการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินการพักตัวเมล็ดการพัฒนาของเมล็ดการพัฒนาเมล็ดการพัฒนาระบบการผลิตพืชการวดัสีการวัดสี การเสื่อมคุณภาพเมล็ดพันธุ์การแสดงออกของเพศการใส่ปุ๋ยการให้น้ำการให้ปุ๋ยการออกดอกแกลบสดขนาดของเมล็ดขนาดเมล็ดขุยมะพร้าวความแข็งแรงของต้นกล้าความแข็งแรงของเมล็ดความงอกความงอกของเมล็ดความงอกในสภาพโรงเรือนความชื้นของเมล็ดความชื้นในดินความเร็วในการงอกความหนาเปลือกหุ้มเมล็ดคุณภาพเมล็ดพันธุ์จำนวนวันที่เมล็ดมีรากงอกต้นกล้าแตงเทศผักกาดหอมผักบุ้งโพแทสเซียมไนเตรทฟักเขียวมะเขือเทศเมล็ดขนาดเล็กยับยั้งการงอกระยะเวลาการดูดน้ำระยะเวลาการบ่มเมล็ดพันธุ์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเวลาเฉลี่ยในการงอกเวลาที่ใช้ในการงอกถึง 50%หอมน้ำอัตราการคืนรูปอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์อุณหภูมิบ่มเมล็ดพันธุ์

Interest


Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
  • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 96 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 41 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 55 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 36 เรื่อง (เชิงวิชาการ 36 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 17 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 16 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก