Person Image

  Education

  • Doctor of Agricultural Science, Kyoto University, ญี่ปุ่น, 2551
  • วท.ม(พืชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, ไทย, 2542
  • วท.บ(เกษตรศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, ไทย, 2540

  Expertise Cloud

  Agricultural wasteAmorphophallus oncophyllusanthracnosearomatic coconutBAbeta-carotenebio-pelletingPhysic NutphytochemiscalsphytoxicityplumulePracobutrazolseasonseed developmentseed propagationseed qualityseed yield and seed qualitySeedling bagShading NetSolar Radiationspecies assessmentsproutstorage proteinsubstrate cultureTagetes erecta L.tissue cultureTrichoderma aspereliumvegetable productionVermicompostviabilityVitamin CWavelengthsกรดแอสคอบิกกลไกการควบคุมทางพันธุกรรมกลูโคแมนแนนกากมันสำปะหลังกาญจนบุรีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์การขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดการคัดเลือกการเคลือบเมล็ดการงอกการจัดการทรงพุ่มการจัดทรงพุ่มการติดผลการทดสอบความงอกการทำลายการพักตัวการประเมินพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์พืชการปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลitการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์การปักชำการผลิตบุกไข่เชิงพาณิชย์การพรางแสงการพัฒนาของเมล็ดการพัฒนาเมล็ดการพัฒนาเมล็ดพันธุ์การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการใส่ปุ๋ยการให้น้ำการอนุรักษ์การออกดอกกิ่งปักชำเกษตรกรรมครบวงจรเกษตรกรรมความแม่นยำสูงไข่บุกไขมันความเข้มแสงความแข็งแรงความแข็งแรงของเมล็ดความเค็มความเครียดจากความเค็มความงอกความงอกมาตรฐานความเผ็ดความมีชีวิตความมีชีวิตของเมล็ดความยาวช่วงแสงความร้อนความเร็วของการงอกความหลากหลายทางพันธุกรรมคาร์โบไฮเดรตคำสำคัญ: เมล็ดทานตะวันงอก คุณค่าทางอาหารคุณค่าทางโภชนาการคุณค่าทางอาหารคุณภาพเมล็ดพันธุ์น้ำหนักแห้งเมล็ดเบต้าแคโรทีนประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระพฤกษเคมีพันธุ์ผสมเปิดพันธุ์พืชสวนใหม่พันธุ์ลูกผสมเมล็ดงอกเวลาเฉลี่ยในการงอกเวลาเฉลี่ยในการงอกรากสีดอกอาหารสุขภาพอุณหภูมิอุณหภูมิสูง

  Interest

  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์, สรีรวิทยาของพืชในสภาพเครียด

  Administrative Profile

  • มี.ค. 2564 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชา คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาพืชสวน
  • ต.ค. 2559 - ต.ค. 2560 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต (รักษาการแทน) คณะเกษตร กำแพงแสน
  • ต.ค. 2555 - ก.ย. 2559 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะเกษตร กำแพงแสน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • แปลง 1

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 21 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
  • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 35 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 21 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 14 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก