Person Image

Administration

Education

  • Doctor of Agricultural Science, Kyoto University, ญี่ปุ่น, 2551
  • วท.ม(พืชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, ไทย, 2542
  • วท.บ(เกษตรศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, ไทย, 2540

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 26 Project 17 6 0 0
2021 การปรับปรุงพันธุ์พืชอาหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 ประเมินและพัฒนาสายพันธุ์พืชสวนเพื่อผลิตในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 ผลของพันธุ์และฤดูปลูกต่อคุณภาพทางโภชนาการของเมล็ดงอกและต้นกล้า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การปรับปรุงพันธุ์ฟักทองสายพันธุ์ใหม่เพื่อสารสำคัญ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
2019 พันธุ์ฝรั่งต้นแคระที่มีสารสำคัญสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน (ฟักทอง ดาวเรือง อัญชัน ฝรั่ง และมะละกอ) เพื่อสารสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2018 ผลของพันธุ์และฤดูปลูกต่อคุณภาพทางโภชนาการของเมล็ดงอกและต้นกล้า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2018 การปรับปรุงพันธุ์ทานตะวันเพื่อใช้บริโภคเมล็ดและผลิตทานตะวันต้นอ่อน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน (ฟักทอง ดาวเรือง อัญชัน ฝรั่ง และมะละกอ) เพื่อสารสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2018 การปรับปรุงพันธุ์ฟักทองสายพันธุ์ใหม่เพื่อสารสำคัญ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
2018 พันธุ์ฝรั่งต้นแคระที่มีสารสำคัญสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 ผลของพันธุ์และฤดูปลูกต่อคุณภาพทางโภชนาการของเมล็ดงอกและต้นกล้า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การปรับปรุงพันธุ์ทานตะวันเพื่อใช้บริโภคเมล็ดและผลิตทานตะวันต้นอ่อน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน (ฟักทอง ดาวเรือง อัญชัน ฝรั่ง และมะละกอ) เพื่อสารสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2017 การปรับปรุงพันธุ์ฟักทองสายพันธุ์ใหม่เพื่อสารสำคัญ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
2017 การพัฒนาสายพันธุ์ดาวเรืองเพื่อปริมาณแซนโทฟิลในดอก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2017 พันธุ์ฝรั่งต้นแคระที่มีสารสำคัญสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การปรับปรุงพันธุ์ทานตะวันเพื่อใช้บริโภคเมล็ดและผลิตทานตะวันต้นอ่อน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน (ฟักทอง ฝรั่ง และดาวเรือง) เพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การปรับปรุงพันธุ์ฟักทองเพื่อสารอาหารสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 ผลของอุณหภูมิสูงในระหว่างการพัฒนาเมล็ดต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีและกายภาพของเมล็ดพันธุ์พริก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การผลิตเมล็ดพันธุ์พริกคุณภาพสูงภายใต้สภาวะโลกร้อน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2012 การศึกษาการพัฒนาของเมล็ด การจัดการทรงพุ่มและประชากร และการพรางแสงเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์พริกภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน (ฟักทอง ฝรั่ง และดาวเรือง) เพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การปรับปรุงพันธุ์ฟักทองเพื่อสารอาหารสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การศึกษาอิทธิพลของธาตุอาหารพืชเพื่อการควบคุมความเผ็ดในพริก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 12 Project 12 10 0 0
2018 การรวบรวมพันธุ์มะนาวเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมด้วยเทคนิคเครื่องหมายโมเลกุล เพิ่มศักยภาพการผลิตมะนาวเชิงอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การสร้างสายพันธุ์ฟักทองเพื่อผลิตอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2015 ศักยภาพชุมชนเพื่อพัฒนาสู่การผลิตผลิตผลเกษตรปลอดภัย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน (ฟักทอง ฝรั่ง และดาวเรือง) เพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2014 การปรับปรุงพันธุ์ฟักทองเพื่อสารอาหารสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 6 1 0 0
2013 การผลิตเมล็ดพันธุ์พริกคุณภาพสูงภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 5 0 0
2013 การศึกษาการพัฒนาของเมล็ด การจัดการทรงพุ่ม ประชากร และการพรางแสงเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์พริกภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 2 0 0
2012 การศึกษาประสิทธิภาพของปุ๋ยหมักมูลใส้เดือนดินจากมูลสัตว์ชนิดต่าง ๆ ต่อการเจริญเติบโตของพืชผักบางชนิดที่ปลูกในระบบ substrate culture หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2012 การศึกษาผลของอาหารชนิดต่าง ๆ ต่อประสิทธิภาพและผลผลิตในรอบปีของปุ๋ยไส้เดือนดิน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2012 การผลิตต้นอ่อนงอกและต้นกล้าสำหรับอาหารสุขภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2011 การศึกษาอิทธิพลของธาตุอาหารพืชเพื่อการควบคุมความเผ็ดในพริก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การศึกษาศักยภาพของปุ๋ยใส้เดือนดินจากมูลสัตว์เพื่อใช้ในการผลิตพืชผัก หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 0 0 0 0
2019 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจจากพลาสติกฐานชีวภาพและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2018 รูปแบบการบูรณาการระหว่างชุมชน หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาเพื่อการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาภาคการเกษตรแบบครบวงจร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2018 โครงการการพัฒนาเทคนิคในการขยายพันธ์ุมะพร้าวน้ำหอม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2017 การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดเก็บและจำแนกเชื้อพันธุกรรมพืชผักที่มีศักยภาพ เพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเป็นสินค้าเกษตร การพัฒนาพันธุ์ การตรวจสอบและการผลิตเมล็ดพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2013 ผลของ BA และ Pacrobutrazol ต่อการออกดอกและปริมาณผลผลิตของสบู่ดำในแปลงเพาะปลูก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2010 หมู่บ้านดอนขุนวิเศษผลิตผักครบวงจรเพื่ออุตสาหกรรมสดและแปรรูปเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0