Person Image

  Education

  • Ph.D.(Horticulture), Mississippi State University , U.S.A.
  • M.Sc.(Seed Technology), Mississippi State University , U.S.A.
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  Organophosphate pesticidepHPhenylalanine Ammonia-Lyase (PAL)PhotoperiodPhysical propertiesphysiological maturityPigmentsPlant factoryPlant productionplant tissue culturepolyacrylamide gelPungencyrapid detectionresiduerhizome Tacca chantrieriRoboticsroot diseaseSafe vegetableSalt-Induced Water Stress Sauropussecondary metaboliteseed deterioration and chili seedseed developmentการออกดอกเกษตรดีที่เหมาะสมของเสียข้าวไขมันครบวงจรความแก่ทางสรีรวิทยา ความชื้นเมล็ด ความงอก เปลือกหุ้มเมล็ดความเข้มแสงความแข็งแรงความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ความงอกความต้านทาน (Resistance)ความบริสุทธิ์ทางพันธุกรรมความมีชีวิตของเมล็ดความยาวช่วงแสงความเร็วในการงอกความเร็วในการงอก ความสม่ำเสมอในการงอก เอทานอล การเร่งอายุความสม่ำเสมอในการงอกความหลากหลายทางพันธุกรรมคาร์โบไฮเดรตคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ ความงอก ความสม่ำเสมอคุณภาพเมล็ดพันธุ์เครื่องตรวจวัดเอทานอลแบบดัดแปรจังหวัดลพบุรีจำนวนต้นต่อพื้นที่เจริญเติบโตแบบพุ่ม (determinate type) ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงฐานข้อมูลดัชนีชี้วัดคุณลักษณะสำคัญตัวทำละลาย เมล็ดพันธุ์คัด ข้าว ultrathin layer isoelectric focusing ประสิทธิภาพการจำแนกแตงกวาถาดเพาะกล้าเทคโนโลยีชีวภาพ (Technology)เทคโนโลยีเมล็ดพันธฺุ์โปรตีนในเมล็ดผัก GAPผักคะน้า ค่าการนำไฟฟ้า ความปลอดภัยของอาหาร คุณค่าทางอาหารผักปลอดภัยผักสดผักหวานบ้าน พริก ตัวทำละลายสกัดโปรตีน พีเอชพริก ธาตุอาหารพืช แคปไซซินฟ้าทะลายโจร ผลผลิต น้ำ อุณหภูมิ แสงภาวะโลกร้อนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มะนาวมะพร้าวอ่อนมะละกอเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดย่อยสลายได้ยาฆ่าแมลงตกค้างระบบอัตโนมัติโรงงานผลิตพืชโรงเรือนโรงเรือน (greenhouse) ลักษณะทางกายภาพของเมล็ดวัสดุปลูกวัสดุเพาะกล้าวัสดุเพาะกล้าจากเปลือกมะพร้าวอ่อนวิธีการตรวจวิเคราะห์การทำงานของเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสศักยภาพเศรษฐกิจพอเพียงสถานีวิจัยสปริงเกลอร์สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปสภาวะโลกร้อนสารต้าอนุมูลอิสระสารสำคัญ (Essential Chemical) สารออกซิไดส์ซิ่งสารออกฤทธิ์แลตโตนห้วยสีทน การพ่นหมอก จำนวนรอบการให้น้ำ การให้ปึ๋ยทางใบหุ่นยนต์องค์ประกอบทางเคมีภายในเมล็ดอายุต้นกล้าอุณหภูมิสูงอุตสาหกรรมอาหารเอทานอล

  Interest

  การผลิตผัก, การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน, เทคโนโลยีเมล็ดพันธฺุ์, การปลูกพืชในสภาพแวดล้อมควบคุม

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 47 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 22 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 25 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก