Person Image

  Education

  • Ph.D. (Agronomy), Univ. of Illinois, U.S.A., 2541
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2532
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2528

  Expertise Cloud

  Agrobacterium-mediated transformationcell suspensionCordycepinCordyceps militariscucumberdiversityelectrophoresisEthyleneeucalyptusGenetic transformationgp120HIV-1immunizationin vitro floweringIn vitro seed germinationinoculationinoculation periodinsect resistance geneisoelectric pointorchidorchid exportationproliferationSamut Sakhon provincesandwich methodseed propagationseed storage proteinselective agentSenescencesequential cropshoot inductionSolid mutantSpirulinaSpirulina spheroplastSpirulina SRAP markerstable transformationsweet cornteakthin celltissue culturetobaccotransformationTransgenictransgenic orchidtransgenic planttransgenic tobaccotransient expressionการงอกของเรณูการชักนำให้เกิดยอดการถ่ายยีนการถ่ายยีนในพืชการปฏิบัติตามหลักฮาลาลการปรับปรุงพันธุ์ (Crop improvement) การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อร่วมกับการใช้รังสีและสารเคมีการปักชำการแปรรูป (Processing)การผลิตพืช (Crop production) การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (plant tissue culture)การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยการย่อยกลุ่มเรณูการยิงด้วยอนุภาคการสกัดสาร (Extraction)คริสเปอร์แคสคลอโรพลาสต์ความต้านทาน (Resistance)ความปลอดภัยทางชีวภาพความแปรปรวนทางพันธุกรรม (genetic variation)ความมีชีวิตของเรณความมีชีวิตของเรณูความสามารถในการผสมความหลากหลายทางพันธุกรรมคอร์ดิเซปินเครื่องหมายโมเลกุลแคลลัสโคลชิซิน (colchicineจังหวัดสระบุรีเจตมูลเพลิงแดงเบญจมาศสักสาร cordycepinสารควบคุมการเจริญเติบโตสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชสารปฏิชีวนะสารพลัมบาจินสารสำคัญ (Essential Chemical) สาหร่ายสไปรูลิน่าหญ้า เซลลูโลส เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเห็ดถั่งเช่าเห็ดถั่งเช่าสีทองเห็ดสมุนไพรอ้อยอ้อย อ้อยป่า เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออ้อยพันธุ์ทนดินเค็มอะโกรแบคทีเรียมอะดินีนซัลเฟตอาหารเสริมอาหารฮาลาลเอมบริโอเอเอฟแอลพี

  Interest

  การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อร่วมกับการใช้รังสีและสารเคมี, เทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช, การถ่ายยีนในพืช

  Administrative Profile

  • ก.ย. 2554 - ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 67 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 52 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 15 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 12 เรื่อง (เชิงวิชาการ 11 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Chitosan specificity for the in vitro seed germination of two Dendrobium orchids (Asparagales: Orchidaceae)Kananont N., Pichyangkura R., Chanprame S., Chadchawan S., Limpanavech P.2010Scientia Horticulturae
  124(2),pp. 239-247
  64
  2Prevention of pink-pigmented methylotrophic bacteria (Methylobacterium mesophilicum) contamination of plant tissue culturesChanprame S., Todd J., Widholm J.1996Plant Cell Reports
  16(3-4),pp. 222-225
  37
  3Soluble carbohydrate content of soybean [Glycine max (L.) Merr.] Somatic and zygotic embryos during developmentChanprame S., Kuo T.M., Widholm J.M.1998In Vitro Cellular and Developmental Biology - Plant
  34(1),pp. 64-68
  23
  4Morphological characterization of wild Rhynchostylis gigantea in ThailandAnuttato S., Anuttato S., Boonruangrod R., Boonruangrod R., Kongsamai B., Kongsamai B., Chanprame S., Chanprame S.2017Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences
  23(2),pp. 20-32
  5
  5Arrest of cell cycle associated with delayed radicle emergence in deteriorated cucumber seedOnwimol D., Onwimol D., Onwimol D., Chanprame S., Chanprame S., Chanprame S., Thongket T., Thongket T., Thongket T.2012Seed Science and Technology
  40(2),pp. 238-247
  4
  6Dendrobium orchids carrying antisense ACC oxidase: small changes in flower morphology and a delay of bud abortion, flower senescence, and abscission of flowersSornchai P., Sornchai P., Sornchai P., van Doorn W.G., Imsabai W., Burns P., Chanprame S., Chanprame S., Chanprame S.2020Transgenic Research
  29(4),pp. 429-442
  3
  7Assessment of farmers’ perception on rice seed production standard in nakhon sawan province, lower northern ThailandKummanee K., Aungsuratana A., Rojanaridpiched C., Chanprame S., Vijitsrikamol K., Sakurai S.2019Journal of Agricultural Science and Technology
  21(6),pp. 1367-1377
  1
  8Optimization of transient β-glucuronidase (gus) gene expression in teak (tectona grandis L.f.) by agrobacterium tumefaciens-mediated transformation systemSontikun Y., Sontikun Y., Sontikun Y., Chanprame S., Srinives P., Chanprame S.2013Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences
  19(2),pp. 49-57
  1
  9Utilization of spirulina maxima to enhance yield and cordycepin content in cordyceps militaris artificial cultivationKaewkam A., Kaewkam A., Sornchai P., Sornchai P., Chanprame S., Chanprame S., Iamtham S., Iamtham S., Iamtham S.2021Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences
  27(1),pp. 1-14
  1
  10Effect of Spirulina biomass residue on yield and cordycepin and adenosine production of Cordyceps militaris cultureIamtham S., Iamtham S., Kaewkam A., Kaewkam A., Chanprame S., Chanprame S., Pan-utai W.2022Bioresource Technology Reports
  17
  1
  11Effects of drying rates on quality of Thai hot-chili (Capsicum annuum L.) seed after primingKittiwatchana W., Kittiwatchana W., Imsabai W., Chanprame S., Chanprame S., Thongket T.2021Agriculture and Natural Resources
  55(5),pp. 863-872
  0
  12The establishment of solid mutant line from somaclonal variation generated through mature petal cultures of chrysanthemumKaewkam A., Kaewkam A., Limsanguan P., Limsanguan P., Limsanguan P., Limsanguan P., Chansuthep S., Chansuthep S., Chanprame S., Chanprame S., Chanprame S., Chanprame S.2022International Journal of Agricultural Technology
  18(3),pp. 1013-1032
  0
  13Agrobacterium-mediated transformation of cry1ab gene into tectona grandis L.(Teak)Onwimol P., Onwimol P., Onwimol P., Chanprame S., Chanprame S., Chanprame S., Chanprame S., Chanprame S., Chanprame S.2017Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences
  23(1),pp. 68-78
  0
  14Hybridity test of cucumbers via ultrathin layer isoelectric focusing technique using water as the extraction bufferOnwimol D., Onwimol D., Onwimol D., Chanprame S., Chanprame S., Chanprame S., Thongket T., Thongket T., Thongket T.2014Kasetsart Journal - Natural Science
  48(5),pp. 689-695
  0
  15The transgenic Dendrobium ‘Sonia’ BOM 17 containing an antisense ACO gene demonstrated normal growth with prolonged vase lifeChanprame S., Chanprame S., Chanprame S., Sornchai P., Sornchai P., Sornchai P., Reanboon S., Kongkuna W., Imsabai W.2019Acta Horticulturae
  1262,pp. 125-131
  0