Person Image

Administration

Education

  • Ph.D. (Agronomy), Univ. of Illinois, U.S.A., 2541
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2532
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2528

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของเสริมศิริ

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของเสริมศิริ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 11
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01555599 ชื่อวิชา Thesis,1 ต.ค. 2010 - 31 ต.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การถ่ายยีน Bt เข้าสู่สัก แหล่งทุน :ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร,1 ต.ค. 2011 - 31 ต.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01555699 ชื่อวิชา Thesis,1 ต.ค. 2011 - 31 มี.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การถ่ายยีน Bt เข้าสู่สัก แหล่งทุน :ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร,1 ต.ค. 2011 - 31 ต.ค. 2013
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 001599 ชื่อวิชา Thesis,22 เม.ย. 2007 - 22 เม.ย. 2007
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02047591 ชื่อวิชา Research Methods in Agri. Research & Develop.,10 มิ.ย. 2009 - 13 มี.ค. 2013
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02047591 ชื่อวิชา Research Methods in Agri. Research & Develop.,10 มิ.ย. 2009 - 13 มี.ค. 2013
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01555599 ชื่อวิชา Thesis,1 มิ.ย. 2009 - 30 เม.ย. 2010
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01555599 ชื่อวิชา Thesis,1 มิ.ย. 2012 - 31 ธ.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01555699 ชื่อวิชา Thesis,1 มิ.ย. 2013 - 31 ธ.ค. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01555599 ชื่อวิชา Thesis,1 มิ.ย. 2012 - 31 พ.ค. 2013

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของเสริมศิริ 1 ปีล่าสุด

Year Public 1
2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :- การใช้ประโยชน์ :-,1 มิ.ย. 2012 - 31 ต.ค. 2013