Person Image

  Education

  • Ph.D. (Biology), Chiba University, JAPAN, 2556
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ2 (วิทยาศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
  • M.S. (Biology), Chiba University, JAPAN, 2553

  Expertise Cloud

  BananaBicolor Flowerbioactive compoundsBulbchromosomefernFigfood plantgametophytepolyploidyกาบปลีกล้วยกาบมะพร้าวสับกาแฟการเก็บรวบรวมเชื้อพันธุกรรม (Germplasm collection)การเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมการขยายพันธุ์การเจริญเติบโตการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการเพิ่มจำนวนการรอดชีวิตการรอดชีวิต การเจริญเติบโต เชื้อรา ต้นกล้าจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการให้ปุ๋ยการอนุรักษ์การอนุรักษ์นอกถิ่นกำเนิดเกษตรกรรมในเมืองและชานเมือง (urban and peri-urban agriculture)เกษตรอัจฉริยะเกาะช้างความงอกความเร็วในการงอกความหลากหลายความหลากหลายทางทรัพยากรพืชสวนคาร์บอนไดออกไซด์คุณภาพไวน์เครื่องหมายดีเอ็นเอโครโมโซมจตุจักรจำนวนวันที่เมล็ดมีรากงอกเฉพาะถิ่นชายผ้าสีดาเชื้อราเซลล์พันธุศาสตร์ ไซโตไทป์ไซโทไคนินดอกไม้แห้งต้นกล้าจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นพันธุ์ตลาดต้นไม้จังหวัดนนทบุรีตลาดไม้ดอกไม้ประดับ (ornamental market)ตายอดทับทิมเทคโนโลยีการผลิตไม้กระถาง (potted plant production technology)เทคโนโลยีเซนเซอร์เทคโนโลยีสารสนเทศเทพทาโรเทอริโดไฟต์แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงประสิทธิภาพและประสิทธิผลปุ๋ยคอกเปลือกกาแฟผักกาดกวางตุ้งผักกาดหอมพรรณไม้น้ำพืชกลุ่มเฟินและพืชใกล้ชิดเฟิน (Ferns and Fern allies)พืชคล้ายเฟิร์นพืชนำเข้าพืชเศรษฐกิจ (Economic crop)เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชแพกโคลบิวทราซอลโพลีพลอยด์ฟอกฆ่าเชื้อเฟินเฟิน ไลโคไฟต์ เทอริโดไฟต์ พรรณไม้น้ำภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University)แมนนิทอลโมนิโลไฟต์ไม้ดอกไม้ประดับ (ornamental plants)ไม้ประดับระบบเกษตรอัจฉริยะระบบฐานข้อมูล (database system)ระบบน้ำแบบดั้งเดิมระบบน้ำลึกรูปแบบการสืบพันธุ์ ฤดูกาลลูกผสมไลโคไฟต์ไลโคไฟท์วัสดุปลูกเวลาเฉลี่ยในการงอกไวน์สภาพปลอดเชื้อสภาวะขาดน้ำสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชสารต้านอนุมูลอิสระสารออกฤทธิ์ออกซินอับเรณูอาราบิก้าเอสเอสซีพี

  Interest

  ความหลากหลายทางทรัพยากรพืชสวน, พืชกลุ่มเฟินและพืชใกล้ชิดเฟิน (Ferns and Fern allies)

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 39 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 21 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 18 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Reconstructing hybrid speciation events in the Pteris cretica group (Pteridaceae) in Japan and adjacent regionsJaruwattanaphan T., Matsumoto S., Watano Y.2013Systematic Botany
  38(1),pp. 15-27
  34
  2A new taxonomic treatment for the apogamous counterpart of Pteris terminalis (Pteridaceae)Ebihara A., Nakato N., Jaruwattanaphan T.2017Phytotaxa
  314(1),pp. 73-80
  5
  3Chromosome number and reproductive mode of some Pteris species (Pteridaceae) in ThailandLimpanasittichai P., Jaruwattanaphan T.2022Biodiversitas
  23(6),pp. 3285-3296
  0
  4Ophioglossum isanense sp. nov. (Ophioglossaceae, Pteridophyta) from ThailandPetchsri S., Zhang L.B., Zhang L.B., Jaruwattanaphan T.2022Phytotaxa
  533(3),pp. 158-164
  0