แนวโน้มผลงานของพิจิตรา

Journal

บทความของพิจิตรา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร บางเขน และในภาควิชาพืชสวน

Publish Year International Journal 6
2019 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChotanakoon, K., inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.จรีรัตน์ ฉันทวุฒิพร, อาจารย์, "Effects of hydropriming and osmopriming in germinability and storability of โ€˜Bang Changโ€™ pepper (Capsicum annuum L.) seeds", Acta Horticulturae, ปีที่ 1245, ฉบับที่ -, มีนาคม 2019, หน้า 45-52
2019 exJeenprasom, P., inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จรีรัตน์ ฉันทวุฒิพร, อาจารย์, "Effects of relative humidity and growing medium moisture on growth and fruit quality of melon (Cucumis melo L.)", Acta Horticulturae, ปีที่ 1245, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2019, หน้า 35-39
2019 exBoondum, S., inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNukaya, T., exTakagaki, M., exYamori, W., "Carbon dioxide (CO2) enrichment in greenhouse enhanced growth and productivity of tomato (Solanum lycopersicum L.) during winter", Acta Horticulturae, ปีที่ 1245, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2019, หน้า 61-64
2018 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกุลธิดา โชทนากูล, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.จรีรัตน์ ฉันทวุฒิพร, อาจารย์, "Effects of hydropriming and osmopriming in germinability and storability of ‘Bang Chang’ pepper (Capsicum annuum L.) seeds", Acta Horticulturae, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1245, สิงหาคม 2018 - กรกฎาคม 2019, หน้า 45-52
2018 exTonthong, Yanika, inดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Germinability and storability of pre-germinated rice (Oryza sativa L.) seeds", Seed Science and Technology, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 119-129
2016 exศจี เชาว์ดำริกุล, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Breaking seed dormancy in smooth loofah (Luffa cylindrica (L.) M. Roem.) using scarification and dry heat treatment", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 50, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2016, หน้า 85-89
Publish Year National Journal 36
2021 exญาราภรณ์ ยังทรัพย์อนันต์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ด้วยน้ำต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์เชีย (Salvia hispanica L.)", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 156-166
2020 exอุษา สง่าแสง, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของความเข้มข้นสารละลาย KNO3 และระยะเวลาในการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์พริกหวาน", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 28, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2020, หน้า 1301-1308
2020 exวิลาสินี รัตนพันธ์ุ, inนายรัฐพล ฉัตรบรรยงค์, อาจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของสารละลายกรดซาลิไซลิกและกรดจิบเบอเรลลิกต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดมะละกอพันธ์ุแขกดำเกษตร", วารสารเกษตร, ปีที่ 36, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 177-185
2020 exกานต์ติมา ธีรางกูร, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของ KNO3 และ GA3 ต่อการทำลายการพักตัวของเมล็ดกระชับ (Xanthium strumarium L.)", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2020, หน้า 200-207
2020 exกัณจนัส สุขเกษม, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของความเข้มข้นสารละลาย KNO3 และระยะเวลาในการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ผักชีลาว", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 38, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2020, หน้า 280-287
2020 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษาต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์แตงกวา", แก่นเกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2020, หน้า 1206-1215
2019 exศิริกาญจน์ กอบเกียรติถวิล, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของสารละลายซิลเวอร์ไนเทรตและ NAA ต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะของดอกฟักข้าว (Momordica cochinchinensis) เพศเมีย", วารสารเกษตร, ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019, หน้า 13-22
2018 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชนิกานต์ เกิดกล้า, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ด้วยน้าต่อคุณภาพของเมล็ดมะเขือพวง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 2, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 329-332
2018 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายศุภกร สมิงดาว, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จรีรัตน์ ฉันทวุฒิพร, อาจารย์, "ผลของความเข้มข้นสารสกัดแทนนินต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์พริกขี้หนู", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 2, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 533-536
2018 exนายธานี ศิริโสม, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, "ผลของปริมาณการให้น้ำต่อผลผลิตและคุณภาพของมะเขือเทศเชอรี่ในระบบปลูกพืชแบบซับสเตรท", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 2 (พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 445-448
2018 exนางสาวผกามาศ แท่นแก้ว, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของรูปแบบค่าการนำไฟฟ้าของสารละลายธาตุอาหารและการพ่นแคลเซียมต่อผลผลิตและคุณภาพผลผลิตของมะเขือเทศที่ปลูกในโรงเรือน", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 2 (พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 481-484
2018 inดร.อิษยา นะมิกิ, อาจารย์, exกนกวรรณ วิวัฒน์ชานนท์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการใช้เม็ดดูดความชื้น การอบลมร้อน และการผึ่งในที่ร่มต่อคุณภาพของใบมะกรูดแห้ง", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 459-462
2017 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกุลธิดา โชทนากูล, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "ผลของการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ต่อความงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าพริก", วารสารวิยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2017, หน้า 70-79
2017 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสาวิตรี มังกรแก้ว, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการพรางแสงและระยะปลูกต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์พริกหวาน ‘California Wonder’ ภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2017, หน้า 80-88
2016 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุคุณวัต สุขแก้ว, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายรัฐพล ฉัตรบรรยงค์, อาจารย์, "ผลของการกระตุ้นความงอกด้วนสารเคมีต่อคุณภาพของเมล็ดมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 129-132
2016 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกฤษฎา เม้ยชม, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของกรดซาลิไซลิกต่อคุณภาพของเมล็ดและความแขง็แรงของต้นกล้ามะเขือเทศ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 329-332
2016 exวิวรรณยา คล้อยสาย, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์มะเขือยาวสีม่วง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 333-336
2016 exจิราวรรณ คงวิชัย, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทดสอบความมีชีวิตด้วยสารละลายเตตราโซเลียมของเมล็ดพันธุ์แฟง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 337-340
2016 exนางสาวสิริวรรณ ศิริศาถาวร, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อิษยา นะมิกิ, อาจารย์, "ผลของการพ่นกรดซาลิไซลิกต่อผลผลิตและคุณภาพของมะเขือเทศท่ีปลูกในสภาพขาดน้ำระยะสั้น", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2 (พิเศษ), พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 545-548
2015 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "วิธีทำลายการพักตัวของเมล็ดพันธุ์ชะมวง (Garcinia cowa Roxb.)", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 489-452
2015 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปาริฉัตร บุญยืน, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ต่อคุณภาพของเมล็ดมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 613-616
2015 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกุลธิดา โชทนากูล, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "ผลของการเตรียมพร้อมเมล็ดด้วยวิธี Hydropriming ต่อคุณภาพของเมล็ดพริก 2 พันธุ์", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 617-620
2015 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสาวิตรี มังกรแก้ว, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการพรางแสงและระยะปลูกต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพเมล็ดพริกขี้หนูพันธุ์ห้วยสีทน ภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 769-772
2015 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชุติมา บุญเสมา, inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเดชา ดวงนามล, "ผลของขนาดเมล็ดต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าพลับพลึงธาร (Crinum thaianum Schluze)", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 641-644
2014 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาเบื้องต้นของลักษณะทางกายภาพและการดูดน้ำของเมล็ดพันธุ์วงศ์แตงบางชนิด", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 549-552
2014 exพิชชารีย์ ตันวราวุฒิกูล, inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJeong Hwa Hong, "ฤทธิ์ต้านเชือ้ราจากน้ำมันหอมระเหยของพืชสมุนไพรบางชนิดต่อ Fusarium solani", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 225-228
2013 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายจำนอง โสมกุล, "การกระตุ้นความงอกของเมล็ดพันธุ์มะตาด (Dillenia indica L.) ด้วย น้ำ GA3 และ KNO3", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 44 , ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 85-88
2013 exMai Vu Thi, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of Bio-charcoal and Organic Fertilizer on the Growth of Mini Chinese Kale", Agricultural Sci. J., ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 648-656
2013 inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวีริศ ศุภทัศนำ, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของน้ำควันไม้ต่อกำรงอกของเมล็ดและกำรเจริญเติบโตของต้นกล้ำน้อยหน่ำพันธุ์เพชรปำกช่อง", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 573-576
2012 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "ผลของการใช้กรดซัลฟิวริก น้าร้อน และความเย็นต่อความงอกของเมล็ดพันธุ์ชมจันทร์ (Ipomoea alba L.)", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (พิเศษ), ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 653-656
2011 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวปาริชาติ พรมโชติ, "การกระตุ้นความงอกของเมล็ดพันธุ์หญ้าสนาม ‘Seaspray’ ด้วยวิธี Seed priming", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 521-524
2011 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การกระตุ้นความงอกของเมล็ดพันธุ์พริกด้วยวิธี Osmopriming", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 549-552
2010 exนายธีระพงศ์ จันทร์พริ้ม, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, รองศาสตราจารย์, "ผลของอายุและตาแหน่งช่อผลต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 43, ฉบับที่ 3/1, กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 117-120
2010 inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวพรพรรณ สุรการพินิจ, "ผลของแหล่งน้ำธรรมชาติและวันปลูกต่อการเจริญเติบโตและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของผักบุ้ง", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 541-544
2010 inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, exนางสาวสิริรัตน์ ภาคสวรรค์, "คุณภาพและอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์แตงกวาที่เคลือบด้วยสารเคมีบางชนิด", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 497-500
2010 inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายประธาน โพธิสวัสดิ์, exดร.ราเชนทร์ วิสุทธิแพทย์, exนางสาวอังคณา โชติช่วง, "ผลของการใช้น้ำเหลือทิ้งจากการเลี้ยงปลาต่อการเจริญเติบโตของผักกาดหอมในระบบการปลูกแบบ NFT", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 129-132

Conference

การนำเสนอบทความของพิจิตรา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร บางเขน และในภาควิชาพืชสวน

Publish Year International Conference 3
2018 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวกุลธิดา โชทนากูล, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Effects of hydropriming and osmopriming in germinability and storability of ‘Bang Chang’ pepper (Capsicum annuum L.) seeds", Horti Asia 2018 International Horticultural Forum "Horticultural Product Quality", 22 สิงหาคม 2018, กรุงเทพฯ ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exนางสาวปนัดดา จีนประสม, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จรีรัตน์ ฉันทวุฒิพร, อาจารย์, "Effects of relative humidity and growing medium moisture on growth and fruit quality of melon (Cucumis melo L.)", Horti Asia 2018 International Horticultural Forum : Horticultural Product Quality, 22 สิงหาคม 2018, Bangna กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exMai Vu Thi, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of Bio-charcoal and Organic Fertilizer on the Growth of Mini Chinese Kale", The 1st International Conference on Research and Development of Tropical and Sub-tropical Crops, 1 - 2 สิงหาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 52
2020 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรวินทร์นิภา แว่วสอน, inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของน้ำหมักจากมูลหนอนไหมต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์พริกขี้หนู (Capsicum annuum L.)", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58 สาขาพืช , 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKeito Iida, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Slow Growth Culture Media for In vitro Short-term Storage of Globba adhaerens Gagnep.", The Proceedings of The 58th Kasetsart University Annual Conference, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exKeito Iida, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Slow Growth Culture Media for in vitro short-term storage of G/obba adhaerens Gagnep", the 58th Kasetsart University Annual Conference, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exสรยุตม์ ศรีทัศน์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษาต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาว", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ แพงแสน, 2 - 3 ธันวาคม 2020, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2019 exสุมิตรา เอื้อกิตติโรจน์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ศึกษารูปแบบการงอกของเมล็ด และการพัฒนาเป็นต้นอ่อนของฝาดแดง[Lumnitzera littorea (Jack) Voigt]", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 18, 5 - 7 พฤศจิกายน 2019, นนทบุรี นนทบุรี ประเทศไทย
2019 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษาต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์บวบเหลี่ยม", งานประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 16, 18 - 21 มิถุนายน 2019, อำเภอเมือง ลพบุรี ประเทศไทย
2019 exชนิกานต์ เกิดกล้า, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ด้วยน้ำต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ", งานประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 16, 18 - 21 มิถุนายน 2019, อำเภอเมือง ลพบุรี ประเทศไทย
2018 exนายวัชรพล ประทุมทอง, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การกระตุ้นความงอกของเมล็ดพันธุ์สนดำญี่ปุ่น (Pinus thunbergii Parl.) ด้วยสารละลายกรดจิบเบอเรลลิก", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายภาคภูมิ ศรีโพธิ์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการไพร์มิ่งเมล็ดพันธุ์ด้วยสารเคมีต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ", การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 15, 19 - 21 มิถุนายน 2018, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2017 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรัตนา ธิมาเกตุ, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของวิธีการบรรจุเมล็ดพันธุ์และอุณหภูมิต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาว", การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 14, 30 - 31 พฤษภาคม 2017, ชุมพร ประเทศไทย
2017 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศุภกร สมิงดาว, inดร.จรีรัตน์ ฉันทวุฒิพร, อาจารย์, "ผลของความเข้มข้นสารสกัดแทนนินต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์พริกขี้หนู", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 11, 3 - 4 สิงหาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชนิกานต์ เกิดกล้า, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ด้วยน้ำต่อคุณภาพของเมล็ดมะเขือพวง", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 11, 3 - 4 สิงหาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.อิษยา นะมิกิ, อาจารย์, exกนกวรรณ วิวัฒน์ชานนท์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการใช้เม็ดดูดความชื้น การอบลมร้อน และการผึ่งในที่ร่มต่อคุณภาพของใบมะกรูดแห้ง", พืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 16, 29 - 30 พฤศจิกายน 2017, พิษณุโลก ประเทศไทย
2016 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอาริตา วจีสุทร, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการกระตุ้นความงอกต่อคุณภาพของเมล็ดมะเขือพวง", การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 21 - 25 มิถุนายน 2016, เมือง สุรินทร์ ประเทศไทย
2016 exวิวรรณยา คล้อยสาย, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ด้วยสารเคมีต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์มะเขือยาวสีม่วง", การประชุททางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 21 - 25 มิถุนายน 2016, เมือง สุรินทร์ ประเทศไทย
2016 exนายภาคภูมิ ศรีโพธิ์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ด้วยวิธี hydropriming ต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ", การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 21 - 25 มิถุนายน 2016, เมือง สุรินทร์ ประเทศไทย
2016 exนางสาววิวรรณยา คล้อยสาย, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์มะเขือยาวสีม่วง", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 10, 28 - 29 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exนางสาวจิราวรรณ คงวิชัย, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทดสอบความมีชีวิตด้วยสารละลายเตตราโซเลียมของเมล็ดพันธุ์แฟง", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 10, 28 - 29 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายกฤษฎา เม้ยชม, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของกรดซาลิไซลิกต่อคุณภาพของเมล็ดและความแข็งแรงของต้นกล้ามะเขือเทศ", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 10, 28 - 29 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายสุคุณวัติ สุขแก้ว, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายรัฐพล ฉัตรบรรยงค์, อาจารย์, "ผลของการกระตุ้นความงอกด้วยสารเคมีต่อคุณภาพของเมล็ดมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 10, 28 - 29 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศรัญญู ใจเขื่อนแก้ว, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกกาแฟต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของต้นกล้ามะละกอพันธุ์แขกดำ", การประชุมวิชาการครั้งที่ 53, 5 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณภัทร โรจนสกุล, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาเบื้องต้นของลักษณะทางกายภาพและการดูดน้ำของเมล็ดพันธุ์ผักบางชนิด", งานประชุมเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 9 - 11 มิถุนายน 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
2015 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวชุติมา บุญเสมา, inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเดชา ดวงนามล, "ผลของขนาดเมล็ดต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าพลับพลึงธาร (Crinum thaianum Schluze)", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 9, 3 - 4 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "วิธีทำลายการพักตัวของเมล็ดพันธุ์ชะมวง (Garcinia cowa Roxb.)", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 9, 3 - 4 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exนางสาวปาริฉัตร บุญยืน, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ต่อคุณภาพของเมล็ดมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 9, 3 - 4 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exสาวิตรี มังกรแก้ว, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการพรางแสงและระยะปลูกต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพเมล็ดพริกขี้หนูพันธุ์ห้วยสีทนภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูง", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 9, 3 - 4 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exนางสาวกุลธิดา โชทนากูล, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "ผลของการเตรียมพร้อมเมล็ดด้วยวิธี Hydropriming ต่อคุณภาพของเมล็ดพริก", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 9, 3 - 4 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exนางสาวธัญญวรรณ สินธวัฒน์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, "ผลของการใช้นํ้าร้อนในการกำจัดแบคทีเรียและเชื้อราต่อคุณภาพของต้นอ่อนผักกาดหัวและผักขี้หูด", การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 9 - 11 มิถุนายน 2015, ลำปาง ลำปาง ประเทศไทย
2014 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวันทรา แซ่เฮ้ง, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของขนาดเมล็ดต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์แตงกวา", การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11, 20 - 23 พฤษภาคม 2014, เมืองชลบุรี ชลบุรี ประเทศไทย
2014 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปาริฉัตร บุญยืน, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาเบื้องต้นของลักษณะทางกายภาพและการดูดน้ำของเมล็ดพันธุ์วงศ์แตงบางชนิด", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 8, 21 - 22 กรกฎาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวปนัดดา จีนประสม, "ผลของการใช้วัสดุปลูกที่มีส่วนผสมของกากกาแฟต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้ามะเขือเทศ", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 8, 21 - 22 กรกฎาคม 2014, ดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exนายศรัณย์ จิตรสิงห์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบของอุณหภูมิสูงในระยะพัฒนาดอกต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์พริกห้วยสีทน", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 8, 21 - 22 กรกฎาคม 2014, ดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุรศักดิ์ เกษมสิริสวัสดิ์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจำนอง โสมกุล, "การกระตุ้นความงอกของเมล็ดพันธุ์มะตาด (Dillenia indica L.) ด้วย น้ำ GA3 และ KNO3", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 7, 1 - 2 สิงหาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวปาริชาติ พรมโชติ, "ผลของการกระตุ้นความงอกด้วยสารเคมีต่อความงอกของเมล็ดพันธุ์หญ้าสนาม ‘Seaspray’", งานประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9 , 23 - 24 พฤษภาคม 2012, เมือง น่าน ประเทศไทย
2012 exพัชรินทร์ อินทร์ช่วย, exพรวดี ภักดีไพบูลย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "ผลของการใช้กรดซัลฟิวริก น้ำร้อน และความเย็นต่อความงอกของเมล็ดพันธุ์ชมจันทร์ (Ipomoea alba L.)", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 6 , 26 - 27 กรกฎาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exนงลักษณ์ เพียเทพ, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวปาริชาติ พรมโชติ, "การกระตุ้นความงอกของเมล็ดพันธุ์หญ้าสนาม ‘Seaspray’ ด้วยวิธี Seed priming", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 5 , 21 - 22 กรกฎาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exนิติภูมิ เจริญศรีสัมพันธ์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การกระตุ้นความงอกของเมล็ดพันธุ์พริกด้วยวิธี Osmopriming", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 5 , 21 - 22 กรกฎาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exชโรบล สินวิริยะนนท์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการใช้ความร้อนแห้งต่อการกระตุ้นความงอกของเมล็ดพันธุ์บวบหอม", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 , 18 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exเหนียวคำ คำมีนาที, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของวัสดุปลูกอินทรีย์และสารสกัดชีวภาพต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้ามะเขือเทศ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exวิริยา หนูทอง, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทำลายการพักตัวของเมล็ดพันธุ์ชมจันทร์ด้วยวิธี scarification", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exอรนิช จำนงฤทธิ์, exพิมลรัตน์ อินทร์ภักดี, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทำลายการพักตัวและการกระตุ้นความงอกของเมล็ดพันธุ์บวบหอม", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exศจี เชาว์ดำริห์กุล, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "ผลของการใช้ความร้อนแห้งและการตัดเปลือกหุ้มเมล็ดต่อความงอกของเมล็ดพันธุ์บวบหอม", การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 17 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวิชชุดา โสภณ, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJeong Hwa Hong, "ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในดอกดาวเรืองพันธุ์การค้า", งานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวธีระรัตน์ ชิณแสน, "ผลของการลดความชื้นด้วย drying bead ต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวธีระรัตน์ ชิณแสน, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของ Solid Matrix Priming ด้วยเวอร์มิคูไลท์ต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์แครอท", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exนายธีติพัฒน์ วีเปลี่ยน, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศวพร ศุภผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของความชื้นในดินและปริมาณแคลเซียมต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตแตงเทศพันธุ์ Honey Ball", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exนายธีระพงศ์ จันทร์พริ้ม, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, รองศาสตราจารย์, "ผลของตำแหน่งช่อผลต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 4 , 22 - 23 กรกฎาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพและอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์แตงกวาที่เคลือบด้วยสารเคมีบางชนิด", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 11 - 14 พฤษภาคม 2010, พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2010 inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของแหล่งน้ำธรรมชาติและวันปลูกต่อการเจริญเติบโตและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของผักบุ้ง", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 11 - 14 พฤษภาคม 2010, พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2010 inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายประธาน โพธิสวัสดิ์, exนางสาวอังคณา โชติช่วง, "ผลของการใช้น้ำเหลือทิ้งจากบ่อเลี้ยงปลาต่อการเจริญเติบโตของผักกาดหอมในระบบ NFT", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 4, 22 - 23 กรกฎาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินศักยภาพน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรเพื่อใช้ในการเคลือบเมล็ดพันธุ์พริกขี้หนู", การประชุมวิชาการพืชเขตร้อนและกึ่งร้อนครั้งที่ 4 , 22 - 23 กรกฎาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exรัฐกิจ รุ่งเรือง, inดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, exวีระพันธ์ ดวงจันทร์โชติ, "ผลของสารไดเมทโทมอร์ฟและวิธีการให้สารที่มีต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์และการควบคุมโรคราน้ำค้างในข้าวโพดหวาน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=510173]