แน้วโน้มรางวัลของพิจิตรา

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ 1 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2018 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2559", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jun 1 2018

Conference Award

รางวัลการนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 16
2010 exนางสาวสิริรัตน์ ภาคสวรรค์,inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์,"คุณภาพและอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์แตงกวาที่เคลือบด้วยสารเคมีบางชนิด", รางวัลภาคโปสเตอร์ ระดับดี การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 9 , พืชผักและสมุนไพร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิและสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย, May 13 2010
2010 exนางสาวพรพรรณ สุรการพินิจ,inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"ผลของแหล่งน้ำธรรมชาติและวันปลูกต่อการเจริญเติบโตและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของผักบุ้ง", รางวัลภาคโปสเตอร์ ระดับดี , พืชผักและสมุนไพร, มหาวิทยาลับเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, May 13 2010
2010 exนายประธาน โพธิสวัสดิ์,exนางสาวอังคณา โชติช่วง,inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"ผลของการใช้น้ำเหลือทิ้งจากการเลี้ยงปลาต่อการเจริญเติบโตของผักกาดหอมในระบบการปลูกแบบ NFT", รางวัลโปสเตอร์ ระดับชมเชย, , โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน, May 13 2010
2011 exชโรบล สินวิริยะนนท์,inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"ผลของการใช้ความร้อนแห้งต่อการกระตุ้นความงอกของเมล็ดพันธุ์บวบหอม", การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย รางวัลดี, เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์และหลังเก็บเกี่ยว, การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10, May 20 2011
2011 exเหนียวคำ คำมีนาที,inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"ผลของวัสดุปลูกอินทรีย์และสารสกัดชีวภาพต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้ามะเขือเทศ", การนำเสนอภาคโปสเตอร์ ระดับชมเชย, , การประชุมพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10, May 20 2011
2011 exวิชชุดา โสภณ,exJeong Hwa Hong,inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในดอกดาวเรืองพันธุ์การค้า", การนำเสนอภาคโปสเตอร์ระดับชมเชย, ไม้ดอกไม้ประดับ, การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10, May 20 2011
2013 exสุรศักดิ์ เกษมสิริสวัสดิ์,exจำนอง โสมกุล,inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"การกระตุ้นความงอกของเมล็ดพันธุ์มะตาด (Dillenia indica L.) ด้วย น้ำ GA3 และ KNO3", การเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ระดับดี, ด้านพืช, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, Aug 2 2013
2014 inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"ผลของขนาดเมล็ดต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์แตงกวา", ดีเด่น, หลังการเก็บเกี่ยว, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, Jul 22 2014
2014 inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,exนางสาวปนัดดา จีนประสม,"ผลของการใช้วัสดุปลูกที่มีส่วนผสมของกากกาแฟต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้ามะเขือเทศ", ดีเด่น , พืช, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, Jul 22 2014
2015 inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,exนางสาวกุลธิดา โชทนากูล,inดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์,"ผลของการเตรียมพร้อมเมล็ดด้วยวิธี Hydropriming ต่อคุณภาพของเมล็ดพริก", รางวัลการเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ดีเด่น , ด้านหลังการเก็บเกี่ยว, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, Sep 4 2015
2015 inนายเดชา ดวงนามล,inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,exนางสาวชุติมา บุญเสมา,"ผลของขนาดเมล็ดต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าพลับพลึงธาร (Crinum thaianum Schluze)", รางวัลการเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ดีเด่น, ด้านหลังเก็บเกี่ยว, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, Sep 4 2015
2016 inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,exนายกฤษฎา เม้ยชม,"ผลของกรดซาลิไซลิกต่อคุณภาพของเมล็ดและความแข็งแรงของต้นกล้ามะเขือเทศ", การเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ดีเด่น , ด้านการผลิตพืช, ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, Jul 29 2016
2016 inนายรัฐพล ฉัตรบรรยงค์, อาจารย์,inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,exนายสุคุณวัติ สุขแก้ว,"ผลของการกระตุ้นความงอกด้วยสารเคมีต่อคุณภาพของเมล็ดมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์", การเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ดีเด่น, ด้านหลังการเก็บเกี่ยว, ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, Jul 29 2016
2017 inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,exชนิกานต์ เกิดกล้า,"ผลของการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ด้วยน้ำต่อคุณภาพของเมล็ดมะเขือพวง", รางวัลการเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ดีเด่น ด้านผักและผลไม้, ด้านผักและผลไม้, งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 11, Aug 4 2017
2018 inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,exนายภาคภูมิ ศรีโพธิ์,"ผลของการไพร์มิ่งเมล็ดพันธุ์ด้วยสารเคมีต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ", รางวัลยอดนิยม ระดับชมเชย ประเภทโปสเตอร์, -, สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรมการข้าว, Jun 20 2018
2019 inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษาต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์บวบเหลี่ยม", รางวัลยอดนิยม ระดับชมเชย, , สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย, Jun 20 2019