Search Result of "bio-extract"

About 48 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้าน:น้ำหมักเช็ง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรสา สุกสว่าง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Super Cheng

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

การประชุมวิชาการ

การศึกษาภูมิปัญญชาวบ้าน:น้ำหมักเช็ง (2011)

ผู้แต่ง:ImgDr.Orasa Suksawang, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาปริมาณธาตุอาหาร สมบัติทางเคมีและชีวภาพน้ำหมักชีวภาพเพื่อกำหนดอายุการเก็บรักษา (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อตินุช แซ่จิว

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวชมนาถ เกิดคง, Imgดร.ชาลินี คงสุด

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมุ่งเป้า วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ2562

Img

งานวิจัย

การพัฒนาศักยภาพการผลิตน้ำหมักจากพืชเพื่อการเลี้ยงปลาช่อนตามภูมิปัญญาเกษตรกร (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgศุภวรรณ เทพรินทร์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

Img

งานวิจัย

การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำหมักชีวภาพเพื่อการเกษตร (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางจิตราภรณ์ ธวัชพันธุ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยชีวภาพด้วยซัสเปนชันเทคนิค (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Bio-extract for urban wastewater treatment and concept of In-line treatment

ผู้แต่ง:ImgDr.JUKKRIT MAHUJCHARIYAWONG, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

123