โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 2 1 0 0
2012 การศึกษาการพัฒนาของเมล็ด การจัดการทรงพุ่มและประชากร และการพรางแสงเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์พริกภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การผลิตเมล็ดพันธุ์พริกคุณภาพสูงภายใต้สภาวะโลกร้อน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 14 Project 13 21 0 0
2019 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมูลหนอนไหมมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรเพื่อความยั่งยืนของชุมชนที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 1 0 0
2018 ผลของการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ด้วยสารละลาย KNO3 ต่อความงอกและความแข็งแรงของต้นกล้ามะเขือเทศ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2018 ผลของความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศและความชื้นในวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของเมล่อน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2015 การจำแนกพันธุ์ข้าวโดยการวิเคราะห์โปรตีนในเมล็ดด้วยเทคนิคอัลตราธินเลเยอร์ไอโซอิเล็กตริกโฟกัสซิ่ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2014 การพัฒนาระบบการปลูกผักปลอดภัยโดยไม่ใช้ดิน ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาพืชสวน 1 3 0 0
2014 การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพเมล็ดกาแฟที่ปลูกในสถานีวิจัยเพชรบูรณ์ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 1 0 0 0
2013 การศึกษาการพัฒนาของเมล็ด การจัดการทรงพุ่ม ประชากร และการพรางแสงเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์พริกภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 2 0 0
2013 การทนทานต่อสภาพแห้งและความสามารถในการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ข้าวงอก ผู้ร่วมวิจัย ทุนบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
2013 การผลิตเมล็ดพันธุ์พริกคุณภาพสูงภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 5 0 0
2010 การกระตุ้นการงอกของเมล็ดพันธุ์ตระกูลแตงบางชนิด หัวหน้าโครงการ งบประมาณมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร (CASAF)) 2 1 0 0
2010 การศึกษาผลของการเคลือบเมล็ดต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ตระกูลแตงกวา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2010 อายุเก็บเกี่ยว ตำแหน่งของผล และวิธีลดความชื้นในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 3 0 0
2010 ผลของปริมาณความชื้นในดินและธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของผลผลิตแตงเทศ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2009 การศึกษาวิธีทำลายการพักตัวของเมล็ดพันธุ์ผักและไม้ดอกบางชนิด หัวหน้าโครงการ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 10 7 0 0
2017 การประเมินอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชควบคุมเพื่อกำหนดมาตรฐานอายุของเมล็ดพันธุ์ที่เป็นการค้า 22 ชนิด หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 1 0 0
2017 การขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างสมดุลในโซ่อุปทาน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 3 0 0 0
2015 ศึกษาความเป็นไปได้ของการขยายพันธุ์หญ้าแฝกด้วยเมล็ด ชื่อโครงการวิจัย การกระตุ้นความงอกและอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0 0 0 0
2015 การส่งผ่าน "เทคโนโลยี 52 สัปดาห์" สู่เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้เกษตรกร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 3 0 0 0
2014 ผลของการใช้วัสดุปลูกที่มีส่วนผสมของกากกาแฟต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้ามะเขือเทศ ผู้ร่วมวิจัย บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะและภาควิชาพืชสวน 0 1 0 0
2011 Market Oriented Sustainable Peri-Urban and Urban Garden Cropping System ผู้ร่วมวิจัย HortCRSP 0 1 0 0
2010 ผลของการใช้น้ำเหลือทิ้งจากการเลี้ยงปลาต่อการเจริญเติบโตของผักกาดหอมในระบบการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (โครงการภาคีบัณฑิต) 2 2 0 0
2010 การปรับปรุงคุณภาพเมล็ดเพื่อเพิ่มการงอกและการตั้งตัวของต้นกล้าหญ้า Paspalum vaginatum พันธุ์ Seaspray ผู้ร่วมวิจัย เงินบริจาคจาก บริษัท โปรครอป ที แอนด์ โอ จำกัด 1 2 0 0