การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมูลหนอนไหมมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรเพื่อความยั่งยืนของชุมชนที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

Publish Year National Conference 2
2021 exนางสาวฐิติมา ตรีโลเกศ, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้ประโยชน์จากมูลหนอนไหมเพื่อการผลิตต้นกล้าพริกขี้หนู", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59, 10 - 12 มีนาคม 2021, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรวินทร์นิภา แว่วสอน, inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของน้ำหมักจากมูลหนอนไหมต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์พริกขี้หนู (Capsicum annuum L.)", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58 สาขาพืช , 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย