การศึกษาวิธีทำลายการพักตัวของเมล็ดพันธุ์ผักและไม้ดอกบางชนิด

Publish Year National Conference 1
2013 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุรศักดิ์ เกษมสิริสวัสดิ์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจำนอง โสมกุล, "การกระตุ้นความงอกของเมล็ดพันธุ์มะตาด (Dillenia indica L.) ด้วย น้ำ GA3 และ KNO3", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 7, 1 - 2 สิงหาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย