การส่งผ่าน "เทคโนโลยี 52 สัปดาห์" สู่เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้เกษตรกร

Publish Year National Journal 3
2018 exนายธานี ศิริโสม, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, "ผลของปริมาณการให้น้ำต่อผลผลิตและคุณภาพของมะเขือเทศเชอรี่ในระบบปลูกพืชแบบซับสเตรท", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 2 (พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 445-448
2018 exนางสาวผกามาศ แท่นแก้ว, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของรูปแบบค่าการนำไฟฟ้าของสารละลายธาตุอาหารและการพ่นแคลเซียมต่อผลผลิตและคุณภาพผลผลิตของมะเขือเทศที่ปลูกในโรงเรือน", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 2 (พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 481-484
2016 exนางสาวสิริวรรณ ศิริศาถาวร, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อิษยา นะมิกิ, อาจารย์, "ผลของการพ่นกรดซาลิไซลิกต่อผลผลิตและคุณภาพของมะเขือเทศท่ีปลูกในสภาพขาดน้ำระยะสั้น", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2 (พิเศษ), พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 545-548