การผลิตเมล็ดพันธุ์พริกคุณภาพสูงภายใต้สภาวะโลกร้อน

Sub Project

Publish Year International Journal 2
2014 inดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ, รองศาสตราจารย์, inดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายดำรงวุฒิ อ่อนวิมล, "Hybridity Test of Cucumber via Ultrathin Layer Isoelectric Focusing Technique Using Water as the Extraction Buffer", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 48, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2014, หน้า 689-695
2012 inดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ, รองศาสตราจารย์, inดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Arrest of cell cycle associated with delayed radicle emergence in deteriorated cucumber seed", Seed Science and Technology, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1-3, พฤษภาคม 2012, หน้า 238-247
Publish Year National Conference 1
2015 exสาวิตรี มังกรแก้ว, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการพรางแสงและระยะปลูกต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพเมล็ดพริกขี้หนูพันธุ์ห้วยสีทนภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูง", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 9, 3 - 4 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย