ผลของความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศและความชื้นในวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของเมล่อน

Publish Year International Journal 1
2019 exJeenprasom, P., inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จรีรัตน์ ฉันทวุฒิพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of relative humidity and growing medium moisture on growth and fruit quality of melon (Cucumis melo L.)", Acta Horticulturae, ปีที่ 1245, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2019, หน้า 35-39
Publish Year National Journal 1
2021 exนางสาวธัญสินี สมงามทรัพย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการจัดการการให้น้ำต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของเมล่อนที่ปลูกในโรงเรือน", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 29, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2021, หน้า 838-849
Publish Year International Conference 1
2018 exนางสาวปนัดดา จีนประสม, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จรีรัตน์ ฉันทวุฒิพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of relative humidity and growing medium moisture on growth and fruit quality of melon (Cucumis melo L.)", Horti Asia 2018 International Horticultural Forum : Horticultural Product Quality, 22 สิงหาคม 2018, Bangna กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย