Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของสมพงษ์

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของสมพงษ์ 4 ปีล่าสุด

  Year Academic 14
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01018512 ชื่อวิชา Advanced Agricultural Logistics Management,1 ก.พ. 2010 - 29 ก.พ. 2012
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องยนต์การเกษตร,22 มิ.ย. 2009 - 25 มิ.ย. 2009
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01018571 ชื่อวิชา Information & Communication Tech.in Agri.Sys.,1 ก.พ. 2010 - 29 ก.พ. 2012
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01018512 ชื่อวิชา Advanced Agricultural Logistics Management,18 ก.พ. 2010 - 29 ก.พ. 2012
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01018512 ชื่อวิชา Advanced Agricultural Logistics Management,1 ก.พ. 2010 - 29 ก.พ. 2012
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01005333 ชื่อวิชา Sprinkler & Drip Irrigation System,19 ธ.ค. 2011 - 30 มี.ค. 2012
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01018571 ชื่อวิชา Information & Communication Tech.in Agri.Sys.,1 ก.พ. 2013 - 28 ก.พ. 2013
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01018512 ชื่อวิชา Advanced Agricultural Logistics Management,1 ม.ค. 2013 - 31 ม.ค. 2013
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01018512 ชื่อวิชา Advanced Agricultural Logistics Management,1 ก.พ. 2013 - 28 ก.พ. 2014
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยบูรพา ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตรของภาครัฐ,7 ก.ย. 2013 - 7 ก.ย. 2013
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการด้านโลจิสติกส์ของผลผลิตเกษตรจากพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง (กรณีศึกษ แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน),1 ม.ค. 2013 - 30 ก.ย. 2013
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01018512 ชื่อวิชา Advanced Agricultural Logistics Management,1 ก.พ. 2013 - 28 ก.พ. 2013
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01018512 ชื่อวิชา Advanced Agricultural Logistics Management,1 พ.ย. 2013 - 30 พ.ย. 2013
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01018512 ชื่อวิชา Advanced Agricultural Logistics Management,1 ก.พ. 2013 - 28 ก.พ. 2014