Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 2 2 0 0
  2020 การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจสอบความสุกแก่ของผลพลับผ่านถุงห่อผลไม้ ผู้ประสานงาน ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2019 โครงการวิจัยย่อยที่ 5 : การพัฒนาระบบตรวจสอบความสุกแก่ของผลพลับผ่านถุงห่อผลไม้และแบบตรวจสอบทั้งทรงพุ่ม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 13 Project 1 9 1 0
  2018 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ผู้ร่วมวิจัย โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ภายใต้การสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ 0 0 0 0
  2012 การใช้ภาพถ่ายดิจิตอลประเมินดัชนีพื้นที่ใบของข้าว ผู้ร่วมวิจัย โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร) 1 0 0 0
  2011 โครงการพัฒนาชุดตรวจวัดอุณหภูมิชนิดสื่อสารแบบไร้สาย ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะกษตร บางเขน 0 0 0 0
  2011 การออกแบบและพัฒนาเครื่องโรยเมล็ดข้าวแบบเป็นแถวในนาน้ำตม ต่อพ่วงรถแทรกเตอร์ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร 0 0 0 0
  2011 การจัดการโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการเก็บเกี่ยว ขนส่ง และเก็บรักษาของข้าวเปลือก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 เครื่องปลูกข้าวโพดฝักอ่อนแบบโรยเป็นแถวชนิดแถวคู่สำหรับเกษตรอินทรีย์:การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์เปิดร่องและอุปกรณ์กำหนดปริมาณเมล็ด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 1 0
  2010 การพัฒนาระบบการจัดการโลจิสติกส์ เพื่อลดต้นทุนและการปรับปรุงประสิทธิภาพของการเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาล (กรณีศึกษาในเขตจังหวัดราชบุรี ) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2010 การออกแบบและพัฒนาเครื่องปลูกข้าวแบบโรยเป็นแถว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 การพัฒนาระบบการกรองน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การออกแบบและพัฒนากังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2007 การศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเพิ่มปริมาณผลผลิตและคุณภาพของผักหวานบ้าน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2006 ผลกระทบต่อเครื่องยนต์ดีเซลจากการใช้น้ำมันสบู่ดำเป็นเชื้อเพลิงทดแทน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 27 Project 9 15 0 0
  2019 โครงการจัดทำแผนแม่บทและแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมภูมิภาคสู่ประเทศไทย 4.0 (พ.ศ. 2562-2566) ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2019 โครงการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพในการทำงานและเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมของรถตัดอ้อย ผู้ร่วมวิจัย ผู้ประกอบการ (คุณทิพย์วรรณ ผลประโยชน์) 0 0 0 0
  2018 โครงการลดการสูญเสียในกระบวนการเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกกรณีศึกษา การเก็บเกี่ยวข้าวในพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 2 0 0
  2017 โครงการศึกษาระบบข้อมูลความต้องการของตลาด ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงพาณิชย์ 0 0 0 0
  2017 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเชิงอุตสาหกรรมโครงการวิจัยการผลิตเส้นใยจากชานอ้อย (Regenerated Cellulose) ผู้ร่วมวิจัย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0 0
  2017 โครงการพัฒนาระบบการลงทะเบียนเพื่อระบุตัวตนในการใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบ WiFi ระยะที่ 1 ผู้ร่วมวิจัย บริษัท จูเลียตซอฟต์ จำกัด 0 0 0 0
  2017 โครงการศึกษาระบบข้อมูลความต้องการตลาด (Demand Driven) ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงพาณิชย์ 0 0 0 0
  2015 โครงการศึกษาและกำหนดพื้นที่อุตสาหกรรม (Zoning) เพื่อรองรับการลงทุนของอุตสาหกรรมเป้าหมายในภูมิภาค : ระยะที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2015 การส่งผ่าน "เทคโนโลยี 52 สัปดาห์" สู่เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้เกษตรกร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 3 0 0 0
  2014 การพัฒนาแผนการจัดลำดับการเก็บเกี่ยวอ้อยของรถตัดอ้อย เพื่อให้ได้ผลผลิตน้ำตามโดยรวมมีค่ามากที่สุด หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
  2014 โครงการศึกษาออกแบบระบบฐานข้อมูลเชื้อเพลิงชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงพลังงาน 0 0 0 0
  2013 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการด้านโลจิสติกส์ของผลผลิตเกษตรจากพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง (กรณีศึกษา ลุ่มน้ำปิงตอนบน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2013 การออกแบบและพัฒนาระบบการตามสอบเพื่อการบริหารโซ่อุปทานสินค้าเกษตรและอาหารภายใต้ตรารับรอง Q ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2012 โครงการจัดทำข้อเสนอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบริหารจัดการและการบัญชี เพื่อรองรับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP) ในอนาคต ผู้ร่วมวิจัย องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 0 0 0 0
  2012 การปรับรูปแบบห่วงโซ่อุปทานของการเก็บเกี่ยวอ้อยที่ใช้เครื่องจักรกลเกษตร เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 3 0 0
  2012 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของเกษตรกร ผู้ร่วมวิจัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาระบบการจัดการด้านโลจิสติกส์เพื่อการบริหารชีวมวลเข้าสู่โรงงานผลิตพลังงานจากชีวมวล ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 3 6 0 0
  2011 โครงการพัฒนาต้นแบบหน้าจอการไหลเวียนของระบบสารสนเทศ สำหรับ อ.ส.ค. ผู้ร่วมวิจัย องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 0 0 0 0
  2011 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการด้านโลจิสติกส์ของผลผลิตเกษตรจากพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง (กรณีศึกษา ลุ่มน้ำปิงตอนบน) ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 0 1 0 0
  2010 โครงการศึกษาพัฒนามาตรฐานระบบการบริหารข้อมูลด้านโลจิสติกส์สินค้าเกษตรด้วยระบบการตรวจสอบย้อนกลับ(กรณีศึกษา โลจิสติกส์ของกล้วยไข่เพื่อการส่งออก) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 1 3 0 0
  2010 การพัฒนาโปรแกรมการจัดการฟาร์มในไร่สับปะรด ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ไร่วรเทพ จำกัด 0 0 0 0
  2005 การผลิตมะเขือเทศภายใต้สภาพโรงเรือนในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2005 โครงการย่อย ลักษณะที่เหมาะสมของโรงเรือนปลูกพืชเพื่อการผลิตพืชผักในเขตร้อนชื้น หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2005 การผลิตมะเขือเทศภายใต้สภาพโรงเรือนในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2005 โครงการย่อย ลักษณะที่เหมาะสมของโรงเรือนปลูกพืชเพื่อการผลิตพืชผักในเขตร้อนชื้น หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2002 การศึกษาและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรกรรมขนาดเล็กเพื่อใช้ในการเขตกรรม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2002 การผลิตหน่อไม้ฝรั่งแบบครบวงจรเพื่ออุตสาหกรรมเกษตรและการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0