Person Image

  Education

  • M.S.(computer and engineering management), มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, ไทย, 2540
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 0 1 1 0
  2023 การพัฒนาแอปพลิเคชันในมือถือบนโทรศัพท์อัจฉริยะเพื่อช่วยในการคั่วกาแฟด้วยการประมวลผลภาพด้วย AI และ Cloud Computing ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์แขนกลจัดวางข้อตาอ้อยในถาดเพาะเพื่อการเพาะข้อตาอ้อย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาต้นแบบระบบเครื่องจักรกลเกษตรสำหรับการปลูกอ้อยด้วยข้อตา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาต้นแบบระบบเครื่องจักรกลเกษตรสำหรับการปลูกอ้อยด้วยข้อตา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาต้นแบบระบบเครื่องจักรกลเกษตรสำหรับการปลูกอ้อยด้วยข้อตา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การพัฒนารูปแบบและเครื่องจักรกลเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนในการปลูกอ้อย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การศึกษาความเป็นไปได้เชิงเทคนิคเบื้องต้นในการประเมินความสุกแก่ของทะลายปาล์มปาล์มโดยใช้ความแน่นเนื้อของผลปาล์ม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาเครื่องมือกำจัดวัชพืชแบบใช้ความร้อนในมันสำปะหลัง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 1 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 15 Project 1 10 3 0
  2019 การพัฒนาเครื่องวัดความยาวท่อนอ้อยจากรถตัดอ้อยแบบกึ่งอัตโนมัติโดยการวัดแบบต่อเนื่อง ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 3 2 0
  2017 การพัฒนารูปแบบและเครื่องจักรกลเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนในการปลูกอ้อย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2014 การพัฒนาเครื่องคัดแยกเปลือกและทำความสะอาดถั่วงอก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2013 ออกแบบและพัฒนาเครื่องสับหั่นอ้อยเพื่อผลิตอาหารสัตว์หยาบ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือกำจัดวัชพืชแบบใช้ความร้อนเพื่อลดการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชในไร่อ้อย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดวัชพืชโดยใช้น้ำร้อนเพื่อลดการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร 0 0 0 0
  2011 การออกแบบและพัฒนาเครื่องโรยเมล็ดข้าวแบบเป็นแถวในนาน้ำตม ต่อพ่วงรถแทรกเตอร์ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร 0 0 0 0
  2010 การศึกษาการเพิ่มผลผลิตข้าวไร่ด้วยระบบการให้น้ำแบบหยด หัวหน้าโครงการ โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร) 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาระบบการกรองน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 เครื่องปลูกข้าวโพดฝักอ่อนแบบโรยเป็นแถวชนิดแถวคู่สำหรับเกษตรอินทรีย์:การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์เปิดร่องและอุปกรณ์กำหนดปริมาณเมล็ด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 1 0
  2010 การออกแบบและพัฒนาเครื่องปลูกข้าวแบบโรยเป็นแถว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2009 การศึกษาการให้น้ำแบบหยดในข้าว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2007 การศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเพิ่มปริมาณผลผลิตและคุณภาพของผักหวานบ้าน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2006 ผลกระทบต่อเครื่องยนต์ดีเซลจากการใช้น้ำมันสบู่ดำเป็นเชื้อเพลิงทดแทน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2005 การศึกษาผัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในการจัดการน้ำ ความต้องการน้ำและระบบให้น้ำในการผลิตส้มโอ หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 40 Project 4 10 2 0
  2019 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการปรับปรุงพันธุ์อ้อย การคัดเลือกพันธุ์อ้อย ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลในการทดแทนแรงงานคนในขั้นตอนการพัฒนาพันธุ์อ้อยที่อยู่ในแปลงทดลอง พร้อมด้วยเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
  2019 โครงการสร้างนวัตกรรมเพื่อการผลิตอ้อยพันธุ์ดีและส่งเสริมอ้อยพันธุ์ใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1 0 0 0
  2019 โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อย ในกระบวนการจัดทำแปลงธนาคารเชื้อพันธุกรรมอ้อย การจับคู่ผสมพันธุ์อ้อย และการย้ายปลูกอ้อยลูกผสมขั้นที่ 1 (1st Selection) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
  2019 โครงการการศึกษาวิจัยและทดสอบระดับความต้านทานโรคของเชื้อพันธุกรรมอ้อย และโคลนอ้อยลูกผสม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
  2017 โครงการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 2 1 2 0
  2017 โครงการพัฒนาเพื่อปรับปรุงโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร (ต่อเนื่องจากโครงการพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดี ปี 2559) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
  2017 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการค้าในระดับสากล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม 0 0 0 0
  2016 ศึกษาและพัฒนาวิธีการเตรียมน้ำอ้อยสำหรับการวิเคราะห์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
  2016 พัฒนาระบบเพื่อการเตรียมน้ำอ้อยสำหรับการวิเคราะห์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
  2016 โครงการพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 1 0 0
  2016 ศึกษาพัฒนาวิจัยระบบและแผนการทดลองอ้อยแปลงทดสอบให้สอดคล้องกับการใช้เครื่องจักรกลเพื่อทดแทนแรงงาน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1 0 0 0
  2015 พัฒนาระบบการเตรียมน้ำอ้อยสำหรับการวิเคราะห์คุณภาพอ้อย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
  2015 โครงการพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดี ปี 2558 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
  2015 พัฒนาต้นแบบธนาคารเมล็ดพันธุ์อ้อย (Dehumidify) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
  2014 การศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบเตรียมน้ำอ้อยเพื่อการวิเคราะห์คุณภาพอ้อย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
  2014 โครงการพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับการปลูกอ้อย “การพัฒนารูปแบบเครื่องปลูกอ้อยเพื่อลดต้นทุนการปลูกอ้อย” ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
  2014 โครงการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ผู้ร่วมวิจัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 0 0 0 0
  2014 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ที่เกี่ยวข้องกับ AC เพื่อการเตรียมความพร้อมและจัดทำแผนเตรียมความพร้อมธุรกิจ ROADMAP ทั้งเชิงรุก – เชิงรับ และผลกระทบ ให้แก่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ผู้ร่วมวิจัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 0 0 0 0
  2014 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการแข่งขันสินค้าเกษตรเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 0 1 0 0
  2014 ศึกษาผลกระทบของการเข้าสู่ AEC ต่อภาคการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 0 0 0 0
  2014 โครงการพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดีในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาระบบจัดการความรู้ด้านโรคใบขาวผ่านระบบโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
  2013 การศึกษาทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ ศักยภาพ ปัญหาอุปสรรค โอกาสและข้อจำกัด และทิศทางในการพัฒนาพื้นที่ ของจังหวัดกาญจนบุรี ในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันตก หัวหน้าโครงการ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 0 0 0 0
  2013 การศึกษาและคัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสม (Potential and Suitable Area) ที่จะดำเนินการพัฒนาศูนย์กลางระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันตก เพื่อเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรม เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ หัวหน้าโครงการ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 0 0 0 0
  2013 จัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์อ้อย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
  2013 โครงการจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาศูนย์กลางระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันตกเพื่อรองรับโครงการนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือน้ำลึกทวาย ผู้ร่วมวิจัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 0 0 0 0
  2013 การสำรวจและวิจัยอุปสงค์ของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนได้เสีย ต่อโครงการนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือน้ำลึกทวาย ผู้ร่วมวิจัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 0 0 0 0
  2013 โครงการพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดี ปี 2556 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 1 0 0
  2013 จ้ดทำแผนการพัฒนาและส่งเสริมพันธุ์อ้อยพันธุ์ดี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาเครือข่ายการคัดเลือกพันธุ์โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายเข้ามาสนับสนุนการปรับปรุงและคัดเลือกพันธุ์อ้อย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 1 0 0
  2012 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 หัวหน้าโครงการ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 0 0 0 0
  2012 โครงการศึกษาการเตรียมความพร้อมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ต่อโอกาสและผลกระทบของโครงการนิคมอุตสาหกรรม และท่าเรือน้ำลึกทวาย สหภาพพม่า ผู้ร่วมวิจัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 0 0 0 0
  2012 ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และการจัดตั้งตลาดกลางและศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารแปรรูปของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ผู้ร่วมวิจัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 0 0 0 0
  2010 การเปรียบเทียบคุณภาพอ้อยที่เข้าสู่โรงงานน้ำตาลที่มีวิธีการเก็บเกี่ยวที่แตกต่างกัน (กรณีศึกษาโรงงานน้ำตาลนครเพชร โรงงานน้ำตาลกำแพงเพชร และโรงงานน้ำตาลพิษณุโลก) ผู้ร่วมวิจัย โรงงานน้ำตาลนครเพชร โรงงานน้ำตาลทรายกำแพงเพชร และโรงงานน้ำตาลพิษณุโลก 0 0 0 0
  2009 การทดสอบประสิทธิภาพและจัดทำฐานข้อมูลเครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม 0 2 0 0
  2008 การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการลดปริมาณการสูญเสียน้ำในการผลิตข้าว หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 2 0 0
  2008 การศึกษาวิจัยผลกระทบของการใช้เครื่องจักรกลเกษตร ระบบขนส่งในแปลงอ้อย และรถตัดอ้อยต่อการอัดแน่นตัวของดิน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2005 การศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในการจัดการน้ำ ความต้องการน้ำและระบบให้น้ำในการผลิตส้มโอ หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2002 การผลิตหน่อไม้ฝรั่งแบบครบวงจรเพื่ออุตสาหกรรมเกษตรและการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2002 การศึกษาและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรกรรมขนาดเล็กเพื่อใช้ในการเขตกรรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0