Person Image

  Education

  • วท.บ. (เกษตรศาสตร์) เกษตรกลวิธาน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 0 1 1 0
  2022 การออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์แขนกลจัดวางข้อตาอ้อยในถาดเพาะเพื่อการเพาะข้อตาอ้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ติดท้ายรถไถเดินตามเพื่อการเขตกรรมในไร่อ้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาเครื่องมือกำจัดวัชพืชแบบใช้ความร้อนในมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 1 0
  2013 การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ติดท้ายรถไถเดินตามเพื่อการเขตกรรมในไร่อ้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ติดท้ายรถไถเดินตามเพื่อการเขตกรรมในไร่อ้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 1 6 4 0
  2021 เครื่องคัดแยกขนาดผลผลิตผลส้มโอด้วยเทคนิคอินฟราเรด ผู้ร่วมวิจัย กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำหนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน 1 0 2 0
  2019 การพัฒนาเครื่องวัดความยาวท่อนอ้อยจากรถตัดอ้อยแบบกึ่งอัตโนมัติโดยการวัดแบบต่อเนื่อง ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 3 2 0
  2014 การพัฒนาเครื่องคัดแยกเปลือกและทำความสะอาดถั่วงอก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2011 ไม่จัดสรร-การปรับปรุงอุปกรณ์ลำเลียงและจ่ายท่อนพันธุ์อ้อยของเครื่องปลูกอ้อยแบบใช้ท่อนพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การพัฒนารูปแบบการปลูกอ้อยโดยใช้เครื่องมือติดท้ายรถไถเดินตามสำหรับเกษตรกรรายเล็ก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2009 การออกแบบและพัฒนาไถระเบิดดินดานชนิดสั่นสะเทือนติดท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 34 Project 3 4 2 0
  2019 โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อย ในกระบวนการจัดทำแปลงธนาคารเชื้อพันธุกรรมอ้อย การจับคู่ผสมพันธุ์อ้อย และการย้ายปลูกอ้อยลูกผสมขั้นที่ 1 (1st Selection) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
  2019 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการปรับปรุงพันธุ์อ้อย การคัดเลือกพันธุ์อ้อย ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลในการทดแทนแรงงานคนในขั้นตอนการพัฒนาพันธุ์อ้อยที่อยู่ในแปลงทดลอง พร้อมด้วยเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
  2019 โครงการการปฏิบัติงานทางด้านชีวโมเลกุล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและการ คัดเลือกพันธุ์อ้อย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
  2017 โครงการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 2 1 2 0
  2017 โครงการพัฒนาเพื่อปรับปรุงโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร (ต่อเนื่องจากโครงการพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดี ปี 2559) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
  2017 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการค้าในระดับสากล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม 0 0 0 0
  2016 พัฒนาระบบ และรูปแบบแปลงในการใช้เครื่องจักรกลเพื่อการใส่ปุ๋ยอ้อยในแปลงทดสอบพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
  2016 พัฒนาระบบ และรูปแบบแปลงในการใช้เครื่องจักรกลเพื่อการกำจัดวัชพืชในแปลงทดสอบพันธุ์อ้อย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
  2016 ศึกษาพัฒนาวิจัยระบบและแผนการทดลองอ้อยแปลงทดสอบให้สอดคล้องกับการใช้เครื่องจักรกลเพื่อทดแทนแรงงาน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1 0 0 0
  2016 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์อ้อย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
  2015 พัฒนาเครือข่ายการคัดเลือกพันธุ์โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายเข้ามาสนับสนุนการปรับปรุงและคัดเลือกพันธุ์อ้อย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
  2015 พัฒนาต้นแบบโรงเรือนผสมพันธุ์อ้อย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
  2015 พัฒนาต้นแบบโรงเรือนอนุบาลกล้าอ้อย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์อ้อย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาระบบเครือข่ายการคัดเลือกพันธุ์โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายเข้ามาสนับสนุนการปรับปรุงและคัดเลือกพันธุ์อ้อย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
  2014 การศึกษาและพัฒนาต้นแบบการย้ายปลูกต้นกล้าอ้อยลงแปลง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
  2013 โครงการจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาศูนย์กลางระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันตกเพื่อรองรับโครงการนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือน้ำลึกทวาย ผู้ร่วมวิจัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 0 0 0 0
  2013 การสำรวจและวิจัยอุปสงค์ของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนได้เสีย ต่อโครงการนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือน้ำลึกทวาย ผู้ร่วมวิจัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 0 0 0 0
  2013 กำหนดองค์ประกอบและประเภทโครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมสนับสนุน ในพื้นที่ที่จะจัดตั้งศูนย์กลางระเบียงเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 0 0 0 0
  2013 การจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาศูนย์กลางระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันตกของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างที่ 1 ผู้ร่วมวิจัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐที่มีภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์กลางระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันตกของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีความพร้อมรองรับต่อการพัฒนาศูนย์กลางระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันตกของจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 0 0 0 0
  2013 โครงการพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดี ปี 2556 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 1 0 0
  2013 วิจัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการปรับปรุงพันธุ์อ้อยพันธุ์ดี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
  2013 จ้ดทำแผนการพัฒนาและส่งเสริมพันธุ์อ้อยพันธุ์ดี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
  2012 การพัฒนารูปแบบการจัดการคีบอ้อยและชุดหัวคีบอ้อยเพื่อลดสิ่งปนเปื้อนเข้าโรงงานน้ำตาล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
  2012 ศึกษาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านความมั่นคง ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านท่องเที่ยว ที่จะเกิดกับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ จากกรณีการก่อสร้างและการดำเนินงานของโครงการนิคมอุตสาหกรรม และท่าเรือน้ำลึกทวาย สหภาพพม่า ผู้ร่วมวิจัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 0 0 0 0
  2012 ศึกษาแนวทางการสร้างความสัมพันธ์ระดับท้องถิ่นกับสหภาพพม่า ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ผู้ร่วมวิจัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 0 0 0 0
  2012 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดฯ ให้สอดคล้องกับโอกาสหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกรณีการก่อสร้างและการดำเนินงานของโครงการนิคมอุตสาหกรรม และท่าเรือน้ำลึกทวาย สหภาพพม่า ผู้ร่วมวิจัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 0 0 0 0
  2011 โครงการพัฒนาวิธีการตัดและคีบอ้อยของรถคีบอ้อยอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มคุณภาพอ้อยและลดสิ่งปนเปื้อนที่ติดมากับอ้อย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2010 การเปรียบเทียบคุณภาพอ้อยที่เข้าสู่โรงงานน้ำตาลที่มีวิธีการเก็บเกี่ยวที่แตกต่างกัน (กรณีศึกษาโรงงานน้ำตาลนครเพชร โรงงานน้ำตาลกำแพงเพชร และโรงงานน้ำตาลพิษณุโลก) ผู้ร่วมวิจัย โรงงานน้ำตาลนครเพชร โรงงานน้ำตาลทรายกำแพงเพชร และโรงงานน้ำตาลพิษณุโลก 0 0 0 0
  2009 การทดสอบประสิทธิภาพและจัดทำฐานข้อมูลเครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม 0 2 0 0
  2008 การศึกษาวิจัยความรุ้ด้านการจัดการผลิตอ้อยให้เหมาะสมกับพื้นที่ ช่วงเวลา และปัจจัยพื้นฐานที่เกษตรกรมีอยุ่ เพื่อพัฒนาเป็นระบบจัดการที่เหมาะสมและพัฒนาระบบการจัดการแบบ On-line ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2008 ชุดโครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย โครงการย่อยที่ 3.2 ออกแบบและพัฒนาเครื่องฉีดพ่นสารกำจัดวัชพืชแบบอัจฉริยะเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2008 การศึกษาวิจัยผลกระทบของการใช้เครื่องจักรกลเกษตร ระบบขนส่งในแปลงอ้อย และรถตัดอ้อยต่อการอัดแน่นตัวของดิน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0