Person Image

  Education

  • Doctor of Philosophy, Tokyo University of Agriculture and Technology, Japan, 2019
  • Master of Agriculture, Tokyo University of Agriculture and Technology, Japan, 2016
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2008
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2004

  Expertise Cloud

  GBSSI HB80 KU50 NCBI PCR RNA RNAi SNAP SNP SS TTDI genetic diversity11S/7S ratioAFLPAgroecologyagronomyanalysis of molecular variance (AMOVA)Association analysisatmospheric non-thermal plasmasBiological Nitrogen FixationBSACassava growth and yieldCassava-cowpea intercroppingCowpeaCrop physiology, Plant nutritiondeoxyribonucleotide triphosphatedNTPDowny mildewDry matterEmbryogenesisGeneral linear model (GLM)genetic diversityGrain yieldgranule-bound starch synthase Igreen synthesisHuay Bong 80IntercroppingjuteKasetsart University 50Keywords: amplified fragment length polymorphism (AFLP)Keywords: Hevea brasiliensisLinkage disequilibriumMaizeMaize disease resistance geneMaize inbred lines Downy mildew Association mapping Population structure SSRmicrosatellite markersmicrosatellite-enriched genomic libraryMIPSMixed linear model (MLM)MungbeanMyo-inositol biosynthesisNational Center for Biotechnology InformationNutrient lossesnutrients managementoutcrossing ratepaddy soilPAWphysic nut.Plant nutrientspolymerase chain reactionRhizobiaribonucleic acidribonucleic acid interferenceRice-maize cropping systemSCARseed orchardSeed Protein ConcentrationSeed Storage Proteinselfing rate.Sesamum indicum LShattering resistancesilver-nanoprimingsimple sequence repeat (SSR)single-nucleotide polymorphismsingle-nucleotide-amplified polymorphismSloping landsSoil bacteriaSoil erosionstarch synthaseThai Tapioca Development Instituteupland soilVegetable SoybeansyieldZea mayszincการจัดการธาตุอาหารพืชข้าวโพดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ดินนาดินไร่พืชไร่สังกะสี

  Interest

  Crop physiology, Plant nutrition

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 13 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 13 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 0 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Novel Chloroplast Microsatellite (cpSSR) Markers for Genetic Diversity Assessment of Cultivated and Wild Hevea RubberPhumichai C., Phumichai C., Phumichai T., Wongkaew A., Wongkaew A., Wongkaew A.2015Plant Molecular Biology Reporter
  33(5),pp. 1486-1498
  34
  2Molecular characterization of a spontaneous waxy starch mutation in cassavaAiemnaka P., Wongkaew A., Chanthaworn J., Nagashima S.K., Boonma S., Authapun J., Jenweerawat S., Kongsila P., Kittipadakul P., Nakasathien S., Sreewongchai T., Wannarat W., Vichukit V., López-Lavalle L.A.B., Ceballos H., Rojanaridpiched C., Phumichai C.2012Crop Science
  52(5),pp. 2121-2130
  28
  3AtOPT6 protein functions in long-distance transport of glutathione in arabidopsis thalianaWongkaew A., Asayama K., Kitaiwa T., Nakamura S.I., Nakamura S.I., Kojima K., Stacey G., Sekimoto H., Yokoyama T., Ohkama-Ohtsu N.2018Plant and Cell Physiology
  59(7),pp. 1443-1451
  20
  4Foliar-applied glutathione activates zinc transport from roots to shoots in oilseed rapeNakamura S.i., Nakamura S.i., Wongkaew A., Nakai Y., Rai H., Ohkama-Ohtsu N.2019Plant Science
  283,pp. 424-434
  17
  5Isolation of 55 microsatellite markers for Jatropha curcas and its closely related speciesPhumichai C., Phumichai T., Kongsiri N., Wongkaew A., Sripichit P., Kaveeta R.2011Biologia Plantarum
  55(2),pp. 387-390
  16
  6Detection and integration of gene mapping of downy mildew resistance in maize inbred lines though linkage and associationPhumichai C., Chunwongse J., Jampatong S., Grudloyma P., Pulam T., Doungchan W., Wongkaew A., Kongsiri N.2012Euphytica
  187(3),pp. 369-379
  12
  7Assessment of genetic diversity and population structure in jute (corchorus spp.) using simple sequence repeat (SSR) and amplified fragment length polymorphism (AFLP) markersGhosh R., Wongkaew A., Sreewongchai T., Nakasathien S., Phumichai C.2014Kasetsart Journal - Natural Science
  48(1),pp. 83-94
  11
  8Elevated glutathione synthesis in leaves contributes to zinc transport from roots to shoots in ArabidopsisWongkaew A., Nakamura S.i., Suzui N., Yin Y.G., Ishii S., Kawachi N., Kojima K., Sekimoto H., Yokoyama T., Ohkama-Ohtsu N.2019Plant Science
  283,pp. 416-423
  11
  9Numerical analysis of soil water dynamics in a soil column with an artificial capillary barrier growing leaf vegetablesWongkaew A., Saito H., Fujimaki H., Šimůnek J.2018Soil Use and Management
  34(2),pp. 206-215
  9
  10Isolation and Characterization of d-myo-inositol-3-phosphate Synthase from Mungbean (Vigna radiata)Wongkaew A., Wongkaew A., Nakasathien S., Nakasathien S., Srinives P.2010Plant Molecular Biology Reporter
  28(1),pp. 122-127
  8
  11Phytochelatin-mediated metal detoxification pathway is crucial for an organomercurial phenylmercury tolerance in ArabidopsisUraguchi S., Ohshiro Y., Otsuka Y., Wada E., Naruse F., Sugaya K., Nagai K., Wongkaew A., Wongkaew A., Nakamura R., Takanezawa Y., Clemens S., Ohkama-Ohtsu N., Kiyono M.2021Plant Molecular Biology
  6
  12Identification of a scar marker linked to a shattering resistance trait in sesamePhumichai C., Matthayatthaworn W., Chuenpom N., Wongkaew A., Somsaeng P., Yodyingyong T., Panklang P., Jenweerawat S., Keawsaard Y., Phumichai T., Sreewongchai T., Kaveeta R.2017Turkish Journal of Field Crops
  22(2),pp. 258-265
  6
  13Detection of candidate R genes and single nucleotide polymorphisms for downy mildew resistance in maize inbred lines by association analysisWongkaew A., Phumichai C., Chunwongse J., Jampatong S., Grudloyma P., Pulam T., Doungchan W.2014Euphytica
  197(1),pp. 109-118
  4
  14Does inoculation with native rhizobia enhance nitrogen fixation and yield of cowpea through legume-based intercropping in the northern mountainous areas of Vietnam?Nguyen T.T., Nguyen T.T., Nguyen T.T., Atieno M., Herrmann L., Nakasathien S., Sarobol E., Wongkaew A., Nguyen K.T., Lesueur D., Lesueur D., Lesueur D., Lesueur D.2020Experimental Agriculture
  4
  15Microsatellite paternity analysis used for evaluation of Outcrossing rate among five Hevea rubber clones in a systematic seed orchardPawsoi N., Phumichai T., Teerawatanasuk K., Wongkaew A., Phumichai C.2013Kasetsart Journal - Natural Science
  47(3),pp. 407-415
  3
  16Responses of seed vigour and germination of maize to plasma-activated water priming, silver-nanopriming and green silver-nanoprimingThongmak W., Ruangwong K., Wongkaew A., Srisonphan S., Onwimol D.2022Seed Science and Technology
  50(1),pp. 117-131
  3
  17Isolation and characterization of purple acid phosphatase gene during seedling development in mungbeanWongkaew A., Wongkaew A., Srinives P., Nakasathien S., Nakasathien S.2013Biologia Plantarum
  57(2),pp. 267-273
  2
  18Phloem-specific overexpression of AtOPT6 in Arabidopsis enhances Zn transport into shootsWongkaew A., Nakamura S.i., Sekimoto H., Yokoyama T., Ohkama-Ohtsu N.2019Plant Science
  285,pp. 91-98
  1
  19Cassava-cowpea intercropping system for controlling soil erosion in the Northern mountainous areas of VietnamTrung N.T., Trung N.T., Trung N.T., Bui V.L., Bui V.L., Lesueur D., Lesueur D., Lesueur D., Lesueur D., Atieno M., Nguyen C.T., Sarobol E., Wongkaew A., Nakasathien S.2022Asia-Pacific Journal of Science and Technology
  27(5)
  0
  20Evaluation of seed protein concentration and storage protein profiles in vegetable soybeans with different seed coat colors during seed developmentRuangsuk W., Wongkaew A., Chaisan T., Akashi R., Nakasathien S.2022Agriculture and Natural Resources
  56(4),pp. 665-672
  0
  21Agronomic Characteristics of Maize Grown in Paddy Soil, Along with Root Zone Soil Chemical Properties and Soil Bacterial NumbersMao R., Mao R., Wongkaew A., Khongchiu P., Khongchiu P., Nakasathien S.2023Trends in Sciences
  20(12)
  0