ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

12

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

Aedes aegyptiAnophelesAnopheles minimusapicultureBacillus thuringiensisBiological ControlColeopteraconservationcrude extractDeltamethrindiversityDuabanga grandifloraecotourismEriophyidaeexcito-repellencyFireflygenetic variationgeometric morphometricsGISHymenopteraInsect pollinatorInsecticideLampyridaeLuciola aquatilisMosquitoMosquitoesnaturally colored cottonnature educationnew speciesoil palmParasitoidpesticidesPhenacoccus manihotiPlasmodium falciparumPlasmodium vivaxPolymerase chain reactionpopulation StructureproductspyrethroidPyrethroidsquantitativerepellencyRepellentresistanceSteinernemataxonomyToxorhynchites splendensVectorการควบคุมโดยชีววิธีความหลากหลายความหลากหลาย (biodiversity)ความหลากหลายทางชีวภาพจิ้งหรีดชันโรงชีววิทยาชีววิธีถั่วลิสงนวัตกรรมประเทศไทย (Thailand)ปลวกป่าชายเลนปาล์มน้ำมันผักผึ้งพันธุ์ฝ้ายฝ้ายสีพฤติกรรมมวนน้ำมาลาเรียแมลงน้ำแมลงน้ำ (aquatic insects)แมลงผสมเกสรแมลงพาหะแมลงวันแมลงวันผลไม้แมลงศัตรูแมลงศัตรูธรรมชาติแมลงศัตรูผักแมลงศัตรูพืชยีน cryยุงยุงก้นปล่องยุงลายระดับเศรษฐกิจโรคใบขาวอ้อยไรสี่ขาศัตรูธรรมชาติสารเคมีสารสกัดจากพืชสารสกัดพืชไส้เดือนฝอยไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงหนอนกระทู้ผักหนอนใยผักหอยเชอรี่หิ่งห้อยหิ่งห้อยน้ำกร่อยหิ่งห้อยน้ำจืดอนุกรมวิธานอาหารปลอดภัย

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

ดร. อธิราช หนูสีดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหารและวางแผน

E-Mail: fagrarn@ku.ac.th

Tel.: 02-9428350

นาง ชามา อินซอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายการเงินและบริการวิชาการ

E-Mail: fagrcmp@ku.ac.th

Tel.: 029428350


Persons (ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 16 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12 คน, อาจารย์ 1 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 คน, นักวิชาการเกษตร 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 121 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 69 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 52 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 129 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 93 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 15 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 55 โครงการ)
 • ทุนนอก 132 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 102 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 47 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 522 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 335 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 187 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 12 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 4 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 1 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 6 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 140 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 129 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 11 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 50 รางวัล (เกียรติบัตร 30 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 13 รางวัล, ประชุมวิชาการ 7 รางวัล)