ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

Aedes aegyptiAnophelesAnopheles minimusApicultureBacillus thuringiensisBiological ControlColeopteraconservationcrude extractDEETDeltamethrindiversityDuabanga grandifloraecotourismEriophyidaeexcito-repellencyfireflygenetic variationGISHymenopteraInsect pollinatorInsecticideLampyridaeLuciola aquatilisMosquitoMosquitoesNatural enemynaturally colored cottonnature educationnew speciesoil palmParasitoidpesticidesPhenacoccus manihotiPlasmodium falciparumPlasmodium vivaxPolymerase chain reactionpyrethroidRepellentresistanceSteinernemastingless beesTaxonomyToxorhynchites splendensVectorการควบคุมโดยชีววิธีความหลากหลายความหลากหลาย (biodiversity)ความหลากหลายทางชีวภาพจิ้งหรีดชันโรงชีววิทยาชีววิธีถั่วลิสงนวัตกรรมแบคทีเรียแบคทีเรียบีทีประเทศไทย (Thailand)ปลวกป่าชายเลนปาล์มน้ำมันผักผึ้งพันธุ์ฝ้ายฝ้ายสีพฤติกรรมไพรีทรอยด์มวนน้ำมาลาเรียแมลงน้ำแมลงน้ำ (aquatic insects)แมลงผสมเกสรแมลงพาหะแมลงวันแมลงวันผลไม้แมลงศัตรูแมลงศัตรูธรรมชาติแมลงศัตรูผักแมลงศัตรูพืชยีน cryยุงยุงก้นปล่องยุงลายระดับเศรษฐกิจโรคใบขาวอ้อยไรสี่ขาศัตรูธรรมชาติสารเคมีสารสกัดจากพืชสารสกัดพืชไส้เดือนฝอยไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงหนอนกระทู้ผักหนอนใยผักหอยเชอรี่หิ่งห้อยหิ่งห้อยน้ำกร่อยหิ่งห้อยน้ำจืดอนุกรมวิธานอาหารปลอดภัย

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

ดร. อัญชนา ท่านเจริญ, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนา

E-Mail: agrant@ku.ac.th

Tel.: 02-942-8350

ดร. อัศเลข รัตนวรรณี, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

E-Mail: fagralr@ku.ac.th

Tel.: 029428350

ดร. วนิดา อ่วมเจริญ, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต

E-Mail: fagrwda@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8350

ดร. เบญจคุณ แสงทองพราว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหารและการเงิน

E-Mail: fagrbks@ku.ac.th

Tel.: 02-942-8350


Persons (ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน)

Avata

นางสาว นันท์นภัส เตชะวันโต

wattana.t@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2579-0588 ext. 114


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 16 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 3 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 คน, อาจารย์ 3 คน, นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 123 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 74 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 49 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 157 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 109 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 15 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 71 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 135 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 105 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 47 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 599 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 404 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 195 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 12 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 4 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 1 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 6 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 2 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 143 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 132 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 11 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 50 รางวัล (เกียรติบัตร 30 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 13 รางวัล, ประชุมวิชาการ 7 รางวัล)