โครงการวิจัยภาควิชากีฏวิทยา ปี 2024

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

18

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 18 Project 0 0 0 0
2024 การพัฒนาชีวภัณฑ์กำจัดแมลงจากแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis BTKU เชื้อรา Metarhizium rileyi และไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง Steinernema siamkayai EPNKU ของประเทศไทยด้วยวัสดุที่เหมาะสมเพื่อควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด, Spodoptera frugiperda (J.E.Smith) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมและการพัฒนากลุ่มเกษตรกรที่ผลิตเมล็ดและเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์เคยู อาร์ด้า 20 ในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือของประเทศไทยเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงและคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการและผู้บริโภค ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 การประยุกต์ใช้กับดักฟีโรโมนเพศสังเคราะห์เพื่อควบคุมประชากรผีเสื้อในการผลิตทุเรียน: ซิสเทมาติกส์และองค์ประกอบฟีโรโมนของผีเสื้อหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนสกุล Mudaria หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 การระบุชนิดของแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดฮีสตามีนในจิ้งหรีดกินได้และระดับฮีสตามีนในผลิตภัณฑ์อาหารจากจิ้งหรีด ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 การจัดการการเลี้ยงครั่งเพื่อผลิตครั่งดิบปริมาณสูงและคุณภาพดี หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 การยกระดับขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของชุมชนจิ้งหรีดเพื่อความยั่งยืน: หรีด…พร้อม!!! หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 มาลาเรียลิงที่ติดต่อมาถึงคน: บทบาทของยุงพาหะและลิงหางยาวและการพัฒนาแผนที่ทำนายความเสี่ยงของโรคอุบัติใหม่ในประเทศไทย (ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง เริ่มปี 2567) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 การประเมินผลผลิตและคุณภาพการบริโภคสายพันธุ์ถั่วลิสง และการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อใช้เพาะปลูกในภาคกลางของประเทศไทยสำหรับผลิตถั่วลิสงฝักสด (ปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 เทคนิคขั้นสูงของการเพาะนางพญาชันโรง Heterotrigona itama ในหลอดทดลอง: เพื่อการขยายจำนวนรังและการคัดเลือกลักษณะพันธุกรรมที่เหมาะสมกับการเลี้ยงทางการค้า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 ความหลากชนิดของหิ่งห้อยและภัยคุกคามในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 Integrative approach for dengue vector control: a push-pull strategy หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การยกระดับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารทางเลือกด้วยการศึกษาสารก่อภูมิแพ้ในอาหารโปรตีนสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การระบุปัจจัยระดับโมเลกุลที่เพิ่มความเสี่ยงการแพ้อาหารจากจิ้งหรีดกินได้ในผู้ป่วยภูมิแพ้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแมลงศัตรูชุมชนและแมลงอนุรักษ์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การจัดการแมลงศัตรูในชุมชนและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การจัดการแมลงที่สำคัญในฟาร์มปศุสัตว์และสัตว์ป่า หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การจัดการการอนุรักษ์แมลงและแมลงที่มีประโยชน์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การฝึกอบรมด้านกีฏวิทยาชุมชนและสิ่งแวดล้อมในระดับชาติและนานาชาติ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2023 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0