Person Image

  Education

  • วท.บ.(กีฏวิทยา), มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ไทย, 2544
  • วท.ม.(กีฏวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • วท.ด.(กีฏวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2554

  Expertise Cloud

  28S rRNAAgarwoodAgarwood Leafeating CaterpillaArachis hypogaeaB. thuringiensis Thai strainBacillus thuringiensissugarcaneการควบคุมโดยชีววิธีการควบคุมแมลงด้วยจุลินทรีย์ (Microbial Control)การควบคุมแมลงโดยชีววิธี (Biological Control)การติดตามและการทำนายการทดสอบผลผลิตการทดสอบผลผลิตในไร่นาเกษตรกรการทำลายการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์การปรับปรุงพันธุ์การผลิตถั่วลิสงการผลิตท่อนพันธุ์อ้อยการผลิตท่อนพันธุ์อ้อยสะอาดการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการแพร่กระจายของเพลี้ยการแพร่ระบาดเพลี้ยการระบาดหนอนกอลายจุดเล็กขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือข้าวโพดข้าวอินทรีย์เขตเมืองความเป็นพิษความหลากหลายของแมลงจังหวัดกำแพงเพชรจิ้งหรีดจีไอเอสชีวภัณฑ์ชุมชนเชื้อไฟโตพลาสมาซิลิกอนตรวจสอบติดตามแมลงศัตรูอ้อยถั่วลิสงถั่วลิสง เทคโนโลยีการผลิต การมีส่วนร่วมของเกษตรกร การส่งเสริมถั่วลิสงฝักสดถั่วเหลืองเทคโนโลยีการผลิตบาซิลัส ทรูริงเยนซิสบีทีเกษตรบีที-เกษตรแบคทีเรียบีทีแบคทีเรียบีที (Bacillus thuringiensis)แบคทีเรียร่วมอาศัยไส้เดือนฝอยแบบจำลองการคัดเลือกประสิทธิภาพปลวกปลอดโรคใบขาวปศุสัตว์ผงแห้งพันธุ์ต้านทานเพลี้ยไฟเพลี้ยไฟถั่วลิสงภูมิสารสนเทศศาสตร์แมลงแมลงที่มีประโยชน์แมลงพาหะแมลงวันแมลงวันผลไม้แมลงศัตรูแมลงศัตรูพืชไม้กฤษณาไม้ผลยีน cryยีน RecAยีน vip3ยุงโรคใบขาวโรคใบขาวอ้อยโรคยอดไหม้ลำดับนิวคลีโอไทด์ลูกน้ำยุงสภาพโรงเรือนอนุบาลสวนป่าแม่ลี้สักสายพันธุ์ดีเด่นสารกำจัดแมลงสารสนเทศภูมิศาสตร์สุพรรณบุรีสูตรผงเสถียรภาพของผลผลิตแสงไฟไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงหน่วยวิจัยหนอนกระทู้ผักหนอนกระทู้หอมหนอนกอลายจุดเล็กหนอนกอสีชมพูหนอนกินใบกฤษณาหนอนกินรังผึ้งหนอนผีเสื้อหนอนใยผักอนุรักษ์อ้อยอายุเก็บเกี่ยว

  Interest

  การควบคุมแมลงโดยชีววิธี (Biological Control), การควบคุมแมลงด้วยจุลินทรีย์ (Microbial Control), แบคทีเรียบีที (Bacillus thuringiensis)

  Administrative Profile

  • เม.ย. 2566 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายการเงิน คณะเกษตร ภาควิชากีฏวิทยา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
  • ทุนนอก 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 14 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 12 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 2 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Characterization and toxicity of Bacillus thuringiensis serovar chanpaisis (H46): A serovar from ThailandRajchanuwong P., Chanpaisaeng J., Kaewsompong S.2019Songklanakarin Journal of Science and Technology
  41(4),pp. 804-812
  2