Person Image

  Education

  • วท.บ.(กีฏวิทยา), มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ไทย, 2544
  • วท.ม.(กีฏวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • วท.ด.(กีฏวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2554

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 2 1 0 0
  2023 การพัฒนาฟาร์มเลี้ยงแมลงเพื่อเป็นอาหารสำรองของโลก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาพันธุ์ถั่วลิสงและเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตสำหรับเขตภาคกลางและภาคเหนือของประเทศไทย (ปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2022 นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการศึกษาแมลงและสัตว์ขาข้อที่รบกวนชุมชน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2021 นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการศึกษาแมลงและสัตว์ขาข้อที่รบกวนชุมชน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2015 ความหลากชนิดของยีน cry และ cyt จาก Bacillus thuringiensis สายพันธุ์ไทยที่มีความเป็นพิษกับลูกน้ำยุงและการเสริมฤทธิ์ระหว่างไอโซเลทเพื่อเพิ่มศักยภาพในการก่อโรคกับลูกน้ำยุง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การใช้เทคนิค PCR เพื่อคัดแยก Bacillus thuringiensis สายพันธุ์ที่ผลิต Exotoxin ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 การใช้ผลิตภัณฑ์แบคทีเรียบีทีสายพันธุ์ไทยเพื่อควบคุมหนอนกินใบกฤษณา (Heortia vitessoides, O. Lepidoptera: F. Crambidae) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 12 Project 1 3 0 1
  2021 นวัตกรรมจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืชในรูปแบบชีวภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาพันธุ์ถั่วลิสงและเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตสำหรับเขตภาคกลางและภาคเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2021 การวิเคราะห์ทรานสคริปโตมและโปรติโอมของอ้อยโรคใบขาวและที่มีแอคติโนมัยสีทเอนโดไฟต์อยู่ร่วมเพื่อใช้ข้อมูลเชิงลึกมาป้องกันโรค ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2020 โครงการพัฒนาและผลิตท่อนพันธุ์สะอาดนำร่องเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2019 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อจัดทำแผนที่การติดตามแมลงศัตรูอ้อยที่สำคัญในจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2019 การทำนายแผนที่เสี่ยงของการระบาดหนอนกอลายจุดเล็ก (Chilo infuscatellus) และหนอนกอสีชมพู (Sesamia inferens) จากปัจจัยสภาพภูมิอากาศโดยใช้ภูมิสารสนเทศศาสตร์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาพันธุ์ถั่วลิสงเพื่อเพิ่มผลผลิตและความต้านทานต่อโรคยอดไหม้สำหรับเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (ปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 1
  2018 ประสิทธิภาพของ Vegetative insecticidal protein 3 (Vip3) จาก Bacillus thuringiensis สายพันธุ์ไทยในการควบคุมหนอนกระทู้ผัก (Spodoptera litura F.) และหนอนกระทู้หอม ( Spodoptera exigua Hubner) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 ความหลากชนิดของยีน cry และ cyt จาก Bacillus thuringiensis สายพันธุ์ไทยที่มีความเป็นพิษกับลูกน้ำยุงและการเสริมฤทธิ์ระหว่างไอโซเลทเพื่อเพิ่มศักยภาพในการก่อโรคกับลูกน้ำยุง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2013 การพัฒนาชีวภัณฑ์บีทีเกษตรในรูปแบบผงแห้ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2011 การใช้เทคนิค PCR เพื่อคัดแยก Bacillus thuringiensis สายพันธุ์ที่ผลิต Exotoxin ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การใช้ผลิตภัณฑ์แบคทีเรียบีทีสายพันธุ์ไทยเพื่อควบคุมหนอนกินใบกฤษณา (Heortia vitessoides, O. Lepidoptera: F. Crambidae) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 13 Project 0 4 0 1
  2018 การพัฒนาพันธุ์ถั่วลิสงเพื่อเพิ่มผลผลิตและความต้านทานต่อโรคยอดไหม้สำหรับเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2017 การแพร่กระจายของเพลี้ย Yamatotettix flavovittatus และ Matsumuratettix hiroglyphicus แมลงพาหะโรคใบขาวอ้อยในพื้นที่ภาคกลางตอนบนของประเทศไทยและการตรวจสอบเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคใบขาวอ้อย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2017 แบบจำลองการคัดเลือกพันธุ์อ้อยต้านทานโรคใบขาว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2017 การส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีที่ 8 ผู้ร่วมวิจัย โรงงานแม่รวย จำกัด 0 0 0 0
  2016 อิทธิพลของซิลิกอนที่มีต่อการเข้าทำลายของหนอนกอลายจุดเล็ก, Chilo infuscatellus Snellen ในอ้อย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 1 0 0
  2016 การผลิตท่อนพันธุ์อ้อยปลอดโรคใบขาวแบบประณีตแนวใหม่ในสภาพโรงเรียนอนุบาลและแปลงปลูก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2015 การส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีที่ 7 ผู้ร่วมวิจัย บริษัทโรงงานแม่รวย จำกัด 0 0 0 1
  2014 การสำรวจ ชนิด ปริมาณ และพลวัตรประชากรแมลงในพื้นที่ปลูกอ้อย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 2 0 0
  2013 ประสิทธิภาพของสารกำจัดแมลงในการควบคุมเพลี้ยไฟในแปลงปลูกถั่วลิสง หัวหน้าโครงการ บริษัทโรงงานแม่รวย จำกัด 0 0 0 0
  2013 การตรวจสอบ tospovirus สาเหตุโรคยอดไหม้ของถั่วลิสงในประเทศไทยในชิ้นส่วนพืช เมล็ด และเพลี้ยไฟ หัวหน้าโครงการ บริษัทโรงงานแม่รวย จำกัด 0 0 0 0
  2013 การจัดการหนอนผีเสื้อเจาะต้นสักแบบผสมผสานในเขตพื้นที่สวนป่าแม่ลี้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 1 0 0
  2013 การส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 4 ผู้ร่วมวิจัย บริษัทโรงงานแม่รวย จำกัด 0 0 0 0
  2012 ความหลากหลายของแมลงที่มีประโยชน์และแมลงสัตรูพืชในสวนไม้ผลของเกษตรกรในจังหวัดระยอง หัวหน้าโครงการ บริษัท IRPC 0 0 0 0