Person Image

  Education

  • วท.บ.(การจัดการศัตรูพืช) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547
  • วท.ม.(กีฏวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • ปร.ด.(กีฏวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2554

  Expertise Cloud

  air circulationAphis craccivoraBiodiversitybiological assessmentBiological controlCassaveCOIcost-benefit analysiscowpea aphidcut flowerdata acquisitionDendrobium orchidDevelopment of cropping systemDevelopmentaldisease and insectDrivingEcosystem servicesElongation factor–1 alphaEmerging Pestsenvironmentenvironmental controlling greenhouseEucalyptus gallEucalyptus gall waspFabaceaefloweringFood securitygall wasp parasitoidgenetic diversitygenetic structureHymenopteraIntegrated Insect Pest ManagementLeptocybe invasaoil palmParasitoidPhenacoccus manihoti มันสำปะหลัง(cassava) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Geographic Information Systems) แบบจำลองถิ่นอาศัย(ecological niche modelling)physiology plant productionpostharvest physiology and technologyPushingQuadrastichus erythrinaeQuadrastichus mendeliQuadrastichus sp.relative humiditySeekingsemi-open greenhouseSustainableSustainable intensificationteak beehole borerTime of Aprostocetus sp.waspweather sensorXyleutes ceramicusXyleutes ceramicus Walkerกล้วยไม้สกุลหวายการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี (biological control)การจัดการแมลงศัตรูแบบผสมผสานการเจริญเติบโตและพัฒนาการได้มาของข้อมูลการป้องกันกำจัดการพัฒนาระบบการผลิตพืชการระบาดการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการหมุนเวียนของอากาศการออกดอกขับเคลื่อนข้าวโพดความชื้นสัมพัทธ์ความแปรผันทางพันธุกรรมความยั่งยืนความหลากชนิดความหลากหลายทางพันธุกรรมคุ้งบางกระเจ้าเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯต้นสักต่อตัวตรวจวัดสภาพอากาศแตนแตนเบียนแตนเบียนไข่-หนอนประชากรผีเสื้อปาล์มน้ำมันผลผลิตเสียหายผลักดันผีเสื้อหนอนเจาะต้นสักผึ้งพันธุ์มันสำปะหลังเพลี้ยแป้งแจ๊คเบียดเลย์เพิ่มศักยภาพแมลงตัวเบียนแมลงวันผลไม้ไม้ตัดดอกโรคมันสำปะหลังโรคและแมลงศัตรูโรงเรียนกึ่งเปิดโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อมโรงเรือนตาข่ายพรางแสงศัตรูมันสำปะหลังสภาพแวดล้อมสรีรวิทยาการผลิตพืชสรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวอุณหภูมิที่เหมาะสม

  Interest

  การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี (biological control), Insect Taxonomy, Parasitic wasps

  Administrative Profile

  • ก.พ. 2565 - มี.ค. 2566 รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหารและการเงิน คณะเกษตร ภาควิชากีฏวิทยา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 12 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effective biological control of an invasive mealybug pest enhances root yield in cassavaThancharoen A., Lankaew S., Moonjuntha P., Wongphanuwat T., Sangtongpraow B., Ngoenklan R., Kittipadakul P., Wyckhuys K., Wyckhuys K., Wyckhuys K., Wyckhuys K.2018Journal of Pest Science
  91(4),pp. 1199-1211
  23
  2Longevity, fecundity and development time of Eucalyptus gall wasp, Leptocybe invasa fisher & La Salle (Hymenoptera: Eulophidae) in Kanchanaburi province, ThailandSangtongpraow B., Charernsom K., Siripatanadilok S.2011Thai Journal of Agricultural Science
  44(3),pp. 155-163
  23
  3Two new Aprostocetus species (Hymenoptera: Eulophidae: Tetrastichinae), fortuitous parasitoids of invasive eulophid gall inducers (Tetrastichinae) on Eucalyptus and ErythrinaYang M.M., Lin Y.C., Wu Y., Fisher N., Saimanee T., Sangtongpraow B., Zhu C., Zhu C., Chiu W.C.H., Salle J.L.2014Zootaxa
  3846(2),pp. 261-272
  18
  4Evaluation of parasitism capacity of Megastigmus thitipornae Dogǎnlar & Hassan (Hymenoptera: Torymidae), the local parasitoid of eucalyptus gall wasp, Leptocybe invasa Fisher & La Salle (Hymenoptera: Eulophidae)Sangtongpraow B., Charernsom K.2013Kasetsart Journal - Natural Science
  47(2),pp. 191-204
  14
  5Biological traits of Quadrastichus mendeli (Hymenoptera, Eulophidae), parasitoid of the eucalyptus gall wasp leptocybe invasa (Hymenoptera, Eulophidae) in ThailandSangtongpraow B., Charernsom K.2019Parasite
  26
  5