ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์
SERD
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

SERD

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

นางนงณพชร คุณากร

Email: rdiswb@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8740 ext 604

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

นางสาวศาลักษณ์ พรรณศิริ

Email: rdislp@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8740

นางสาวรมณีย์ เจริญทรัพย์

Email: rdirmc@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8740

นางศิริวัลย์ สร้อยกล่อม

Email: rdisws@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8740

นางสาวยุพดี เผ่าพันธ์

Email: rdiydp@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8740 ext. 103

นางสาวนุษรา สินบัวทอง

Email: rdinrs@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8740 ต่อ 501

นางสาวกฤตยา เพชรผึ้ง

Email: rdikyp@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8740

นางสาวจันทร์แรม รูปขำ

Email: rdicrr@ku.ac.th

Phone Number: 029428740

นางสาวจันทร์วิภา รัตนอานันต์

Email: rdijpb@ku.ac.th

Phone Number: 029-428-740 ต่อ 304

นายธนภูมิ มณีบุญ

Email: rditpm@ku.ac.th

Phone Number: 02-9428740 ต่อ 408

นางสาววิภาดา ศิริอนุสรณ์ศักดิ์

Email: rdiwds@ku.ac.th

Phone Number: 029428740 ต่อ 505

นางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ

Email: rdipnt@ku.ac.th

Phone Number: -

นางพัชรี อำรุง

Email: rdipru@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8740 ext. 109