Person Image

  Education

  • วท.บ.(พฤกษศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2521
  • M.S.(Biology), Middle Tennessee State University, สหรัฐอเมริกา, 2525
  • Dr.Ag.Sc.(Pesticide Degradation), University of Nagoya , ญี่ปุ่น, 2536

  Expertise Cloud

  Aflatoxinsallelopathy, mulching, weed control, orgallelopathy, soil mulchingApproval Certification BodyAspergillusBusiness ModelcerealCertified LaboratoryColiformConversion Area, GAP, Environmental ManaConversion, GAP, OrganicDegradation PesticideE.ColiEthyleneFarm waste utilizationFarmer GroupFood SafetyFree RadicalFruit and VegetableGAPGAP Integrityการมีส่วนร่วมข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวสุพรรณบุรี 1คลอโรฟิลความปลอดภัยของอาหารความปลอดภัยด้านอาหารความเป็นไปได้ความรู้ความเสียหาย เก็บเกี่ยว ขนส่ง พริกคะน้าคัดเลือกโปรโมเตอร์คุณภาพน้ำคุณภาพสิ่งแวดล้อมคุณภาพสิ่งแวดล้อม Environmental Qualityเครื่องดื่มสุขภาพงางานวิจัยจัดการหลังการเก็บเกี่ยวจำแนกจุลินทรีย์จุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืชชีวโมเลกุลชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงเชือมโยงสู่ตลาดเชื้อราเซลล์แมลงโซ่อุปทานสินค้า Qดัชนีต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant Index)ดินเค็มไดไธโอคาร์บาเมทต้นกล้าธัญพืชไทย (Thai Cereal Grass)ตระกูล Poaceaeตลาดทางเลือก วิสาหกิจชุมชนตลาดสินค้า Qถั่วฝักยาวถั่วลิสงถ่ายทอดเทคโนโลยีเทคนิคการตรวจวิเคราะห์น้ำเทคนิคการทำสไลด์เทคโนโลยีการผลิตเทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีสารสนเทศธาตุอาหาร (Minerals)นวัตกรรมน้ำบาดาล (Groundwater)เนื้อเยื่อพืชไนเตรท (Nitrate)แบคทีเรียแบบระบบการประกันคุณภาพ เมล็ดพันธุ์ประกันคุณภาพพืชประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด ระบบมาตรฐานคุณภาพการผลิตผักเเละผลไม้ปลานิลปัจจัยการผลิตปุ๋ยชีวภาพโปรโตพลาสผลิตผลพืชสวนผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพผักปลอดภัยผักผลไม้แผนที่ข้อมูลแผนที่ข้อมูล,Mappingฝึกอบรมพริกพลังงานทดแทน ชีวมวล ยั่งยืนพีซีอาร์พืชตระกูลถั่วพืชปลอดโรคพืชผักพืชสกัดสารปนเปื้อนพืชสกุลโสนพืชอาหารปลอดภัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียงอะฟลาทอกซิน

  Interest

  ระบบผลิตพืชเพื่อความปลอดภัย, Organic agriculture, Farm waste utilization, Pesticide degradation, Waste Treatment สิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบคุณภาพในการผลิตทางการเกษตร

  Administrative Profile


  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 25 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)
  • ทุนนอก 31 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 13 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 8 เรื่อง (เชิงวิชาการ 7 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Water and soil pollution in vineyards of central ThailandJoannon G., Poss R., Korpraditskul R., Brunet D., Boonsook P.2001Water Science and Technology
  44(7),pp. 113-121
  9
  2Degradation of the Herbicide Atrazine in Five Different Thai SoilsKorpraditskul R., Korpraditskul V., Kuwatsuka S.1992Journal of Pesticide Science
  17(4),pp. 287-289
  5
  3Water management in raised bed systems: A case study from the Chao Phraya delta, ThailandMolle F., Sutthi C., Keawkulaya J., Korpraditskul R.1999Agricultural Water Management
  39(1),pp. 1-17
  12
  4Chemical and Microbial Degradation of Atrazine in Japanese and Thai SoilsKorpraditskul R., Katayama A., Kuwatsuka S.1993Journal of Pesticide Science
  18(1),pp. 77-83
  11
  5Degradation of atrazine by soil bacteria in the stationary phaseKorpraditskul R., Katayama A., Kuwatsuka S.1993Nippon Noyaku Gakkaishi International ed.
  18(4),pp. 293-298
  9
  6Degradation of Atrazine by Soil Bacteria in the Stationary PhaseKorpraditskul R., Katayama A., Kuwatsuka S.1993Journal of Pesticide Science
  18(4),pp. 293-298
  1