การศึกษาระบบการลดมลพิษกับเก็บน้ำด้วยการใช้พืชพรรณ

Publish Year National Conference 1
2012 inดร.พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ของพืชพรรณเพื่อบำบัดน้ำเสียชุมชน", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย