Person Image

Administration

Education

  • วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • .Appl.Sc. (Food Technology), University of New South Wales , AUSTRALIA

Expertise Cloud

Algae controlBang Phra ReservoirCODcompressive strengthDrying shrinkageelectrocoagulationFly ashgeopolymergraphite anodehigh calcium fly ashhydrogen sulfideMDEA oxidation productMicrobial fuel CellNaClozonationOzonephenolsodium hydroxideSodium hydroxide.Sodium hydroxidessodium silicatethiobacillusกระบวนการโอโซเนชันกระบวนการโอโซเนชั่นกลุ่มจุลินทรีย์การกำจัดสาหร่ายการเก็บกักโลหะหนักการคำนวณสัดส่วนผสมการฆ่าเชื้อการจัดการขยะการชักนำการสร้างตะกอนการใช้ประโยชน์กากตะกอนการตกตะกอนด้สยไฟฟ้าเคมี (electrocoagulatการบำบัดน้ำเสียการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์การเผาในบรรยากาศออกซิเดชันการแพร่กระจายของสาหร่ายการฟื้นฟูการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางน้ำการแยกตะกอนลอยด้วยไฟฟ้าเคมี (electroflotการแยกตัวทำละลาย อะซิโตน เอธานอล การนำกลับมาใช้ใหม่การวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางเคมีและจุลชีววิทยา การอนุรักษ์การอนุรักษ์และฟื้นฟูการอ๊อกซิเดชั่นด้วยไฟฟ้าเคมี(electrooxidเขตเมืองคลอโรฟิลล์ เอค่าการดูดกลืนแสงยูวี 254คุณภาพน้ำคุณสมบัติทางกลคุณสมบัติทางความร้อนเครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณสารอินทรีย์แบบต่อเนื่องแคลเซียมคาร์บอเนตเซลไฟฟ้าชีวภาพโซเดียมซิลิเกตโซเดียมไฮดรอกไซด์ตะกอนน้ำเสียตะกอนประปาตัวเร่งปฏิกิริยาตารางสี่เหลี่ยมด้านเท่าเถ้าลอยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวไทแทเนียมไดอ๊อกไซด์น้ำเคลือบเซรามิกน้ำประปาน้ำเสียจากโรงงานปลาป่นน้ำเสียชุมชนน้ำเสียฟอกย้อมน้ำเสียอุตสาหกรรมน้ำเสียอุตสาหกรรม (industrial wastewaterน้ำเสียอุตสาหกรรมปิโตรเลียมแบคทีเรียแบคทีเรียกลุ่มใช้อากาศแบคทีเรียย่อยสลายยูเรียปริมาณสารอินทรีย์ผลิตภัณฑ์จากโอโซเนชันพลังงานทดแทนฟีคัลโคลิฟอร์มภูมิภาคเอเชียเมทิลไดเอทาโนลามีนเมทิลไดเอทาโนลามีน (MDEA)ไมโครซิสติสยูเรียยูเอเอสบีระบบผลิตนำ้ประปาวัสดุก่อสร้างวัสดุทดแทนสภาพแวดล้อมทางน้ำสารปิโตรเลยีมไฮโดรคารบ์อนสารอนินทรีย์สารอินทรีย์สารอินทรีย์ธรรมชาติสาหร่ายหินฝุ่นแหล่งน้ำปิดอีโคไลโอโซนโอโซเนชั่นโอโซเนชั่นร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยาไฮโดรเจนซัลไฟด์

Interest

การวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางเคมีและจุลชีววิทยา


Resource


งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

  • บทความ 58 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 48 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 11 เรื่อง (เชิงวิชาการ 10 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


แสดงความคิดเห็น

(0)