Person Image

  Education

  • วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • .Appl.Sc. (Food Technology), University of New South Wales , AUSTRALIA

  Expertise Cloud

  Algae controlBang Phra reservoirCODcompressive strengthDrying shrinkageelectrocoagulationfly ashGeopolymergraphite anodehigh calcium fly ashhydrogen sulfideMDEA oxidation productMicrobial fuel cellNaClOzonationozonephenolsodium hydroxideSodium hydroxide.Sodium hydroxidessodium silicateThiobacillusกระบวนการโอโซเนชันกระบวนการโอโซเนชั่นกลุ่มจุลินทรีย์การกำจัดสาหร่ายการเก็บกักโลหะหนักการคำนวณสัดส่วนผสมการฆ่าเชื้อการจัดการขยะการชักนำการสร้างตะกอนการใช้ประโยชน์กากตะกอนการตกตะกอนด้สยไฟฟ้าเคมี (electrocoagulatการบำบัดน้ำเสียการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์การเผาในบรรยากาศออกซิเดชันการแพร่กระจายของสาหร่ายการฟื้นฟูการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางน้ำการแยกตะกอนลอยด้วยไฟฟ้าเคมี (electroflotการแยกตัวทำละลาย อะซิโตน เอธานอล การนำกลับมาใช้ใหม่การวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางเคมีและจุลชีววิทยา การอนุรักษ์การอนุรักษ์และฟื้นฟูการอ๊อกซิเดชั่นด้วยไฟฟ้าเคมี(electrooxidเขตเมืองคลอโรฟิลล์ เอค่าการดูดกลืนแสงยูวี 254คุณภาพน้ำคุณสมบัติทางกลคุณสมบัติทางความร้อนเครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณสารอินทรีย์แบบต่อเนื่องแคลเซียมคาร์บอเนตเซลไฟฟ้าชีวภาพโซเดียมซิลิเกตโซเดียมไฮดรอกไซด์ตะกอนน้ำเสียตะกอนประปาตัวเร่งปฏิกิริยาตารางสี่เหลี่ยมด้านเท่าเถ้าลอยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวไทแทเนียมไดอ๊อกไซด์น้ำเคลือบเซรามิกน้ำประปาน้ำเสียจากโรงงานปลาป่นน้ำเสียชุมชนน้ำเสียฟอกย้อมน้ำเสียอุตสาหกรรมน้ำเสียอุตสาหกรรม (industrial wastewaterน้ำเสียอุตสาหกรรมปิโตรเลียมแบคทีเรียแบคทีเรียกลุ่มใช้อากาศแบคทีเรียย่อยสลายยูเรียปริมาณสารอินทรีย์ผลิตภัณฑ์จากโอโซเนชันพลังงานทดแทนฟีคัลโคลิฟอร์มภูมิภาคเอเชียเมทิลไดเอทาโนลามีนเมทิลไดเอทาโนลามีน (MDEA)ไมโครซิสติสยูเรียยูเอเอสบีระบบผลิตนำ้ประปาวัสดุก่อสร้างวัสดุทดแทนสภาพแวดล้อมทางน้ำสารปิโตรเลยีมไฮโดรคารบ์อนสารอนินทรีย์สารอินทรีย์สารอินทรีย์ธรรมชาติสาหร่ายหินฝุ่นแหล่งน้ำปิดอีโคไลโอโซนโอโซเนชั่นโอโซเนชั่นร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยาไฮโดรเจนซัลไฟด์

  Interest

  การวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางเคมีและจุลชีววิทยา

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 59 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 48 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 11 เรื่อง (เชิงวิชาการ 10 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Factors influence on shrinkage of high calcium fly ash geopolymer pasteKamhangrittirong P., Suwanvitaya P., Witayakul W., Suwanvitaya P., Chindaprasirt P.2013Advanced Materials Research
  610-613,pp. 2275-2281
  13
  2Effect of oxygen on sulfur products from H2S removal by thiobacillus in a biotrickling filter columnDoungprasopsuk W., Suwanvitaya P.2017Engineering and Applied Science Research
  44(4),pp. 214-221
  2
  3Ozonation as cyanophyta control method for water treatmentSuwanvitaya P., Singhaphen S.2018Engineering and Applied Science Research
  45(3),pp. 235-239
  1
  4Hydrogen sulfide removal by bacteria from upflow anaerobic sludge blanketDoungprasopsuk W., Suwanvitaya P.2015Bioinspired, Biomimetic and Nanobiomaterials
  4(4),pp. 213-222
  1