Person Image

  Education

  • Environmental Science and Engineering , Colorado School of Mines, Golden, สหรัฐอเมริกา, 2003

  Expertise Cloud

  AcetateAcetoneammonia-oxidizing archaeaAmmonia-oxidizing bacteriaamoA geneanammoxanammox processattached growthBiofilmBiological Nutrient RemovalcaffeineCOD:NColoradoconstructed wetlandsIndoor air pollutionJapanLandfill leachateMediaMunicipal Wastewaternitrogen removalNitrous oxideNutrient removal performanceoxytetracyclinePhosphorusPhosphorus sorptionPhotocatalystsPhotocatalytic activitiesPhotocatalytic oxidationPhotocatalytic oxidationsPhuketPhuket ProvincePhuket Wastewater TreatmentPlum CreekrecoverySuspended growthsuspended-growthsuspended-growth and attached-growthTaiwanThailand and USAThailand TiOTiO2/LDPE composite filmTitanium dioxideTreated effluentTrickling filterTropical Humid and Cold ClimatesUSAUSA UV light intensityVivianitewarm temperatureWastewater treatmentwastewater treatment plantwater reclamationWater Reclamation and Alternative Energy ProductionWater reclamation and reusewater reusewater reuse and energy productionwetlandX ray diffractionการกำจัดไนโตรเจนการกำจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสคุณภาพน้ำน้ำชะขยะน้ำใต้ดิน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วนำกลับมานำน้ำกลับมาใช้ซ้ำน้ำเสียจากกองขยะน้ำเสียแบบกระจายศูนย์กลางนำเสียโรงอาหารทะเลไนตรัสออกไซด์ อนาม็อกไนโตรเจน ฟอสฟอรัส ยูโทรฟิเคชัน การบำบัดน้ำเสียไนโตรเจนไดออกไซด์ไนไตรต์-ไนโตรเจนบำบัดแบบไม่ใช้อากาศบึงประดิษฐ์แบบน้ำไหลใต้ผิวในแนวราบไบโอฟิลม์พาร์เชี่ยลไนติเตชันโพลีเบต้าโฮดรอกซีบิวทิเรท (พีเอชบี)ภูมิภาคเอเชียยาปฏิชีวนะระบบคลองวนเวียนระบบบำบัดน้ำเสียระบบบำบัดน้ำเสีย Littleton/Englewood รัฐ Colorado ประเทศสหรัฐอเมริการะบบบำบัดน้ำเสียชุมชนแบบชีวภาพที่มีกำจัดไนโตรเจนของประเทศไทยและญี่ปุ่นระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลกะรน จ.ภูเก็ตระบบบึงประดิษฐ์ระบบบึงประดิษฐ์แบบน้ำไหลใต้ผิวในแนวดิ่งระบบโปรยกรองระบบเมมเบรนชีวภาพแบบไร้อากาศสภาพแวดล้อมทางน้ำสารไตรคลอโรเอทธิลีนสารมลพิษทางอากาศเหล็กประจุศูนย์อนาม็อกอนาม็อกซ์อ็อกซีเตตร้าซัยคลิน Anammox Processแอมโมเนีย-ไนโตรเจนแอมโมเนียออกซิไดซ์ซิงแบคที่เรียแอมโมเนียออกซิไดซ์ซิงอาร์เคีย

  Interest

  biological nitrogen removal and water reuse

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์
   • ห้องภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้น 9 อาคารชูชาติ กำภู
   • ห้องห้องปฎิบัติการวิจัยวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้น 3 อาคาร8

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 101 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 32 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 69 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 26 เรื่อง (เชิงวิชาการ 26 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Anaerobic ammonium oxidation by Nitrosomonas spp. and anammox bacteria in a sequencing batch reactor(Lek) Noophan P., Sripiboon S., Damrongsri M., Munakata-Marr J.2009Journal of Environmental Management
  90(2),pp. 967-972
  40
  2Free nitrous acid and pH determine the predominant ammonia-oxidizing bacteria and amount of N2O in a partial nitrifying reactorKinh C.T., Ahn J., Ahn J., Suenaga T., Sittivorakulpong N., Sittivorakulpong N., Noophan P., Hori T., Riya S., Hosomi M., Terada A.2017Applied Microbiology and Biotechnology
  101(4),pp. 1673-1683
  36
  3Effects of oxytetracycline on anammox activityNoophan P., Narinhongtong P., Wantawin C., Munakata-Marr J.2012Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering
  47(6),pp. 873-877
  31
  4Nitrogen removal efficiencies and microbial communities in full-scale IFAS and MBBR municipal wastewater treatment plants at high COD:N ratioPhanwilai S., Kangwannarakul N., Noophan P.(., Kasahara T., Terada A., Munakata-Marr J., Figueroa L.A.2020Frontiers of Environmental Science and Engineering
  14(6)
  24
  5Nitrite oxidation inhibition by hydroxylamine: Experimental and model evaluationNoophan P.L., Figueroa L.A., Munakata-Marr J.2004Water Science and Technology
  50(6),pp. 295-304
  21
  6ANAMMOX-like performances for nitrogen removal from ammonium-sulfate-rich wastewater in an anaerobic sequencing batch reactorPrachakittikul P., Wantawin C., Noophan P., Boonapatcharoen N.2016Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering
  51(3),pp. 220-228
  19
  7Inhibition of anaerobic ammonium oxidation (anammox) bacteria by addition of high and low concentrations of chloramphenicol and comparison of attached- and suspended-growthPhanwilai S., Piyavorasakul S., Noophan P.(., Daniels K.D., Daniels K.D., Snyder S.A.2020Chemosphere
  238
  16
  8Identification and quantification of bacteria and archaea responsible for ammonia oxidation in different activated sludge of full-scale wastewater treatment plantsSinthusith N., Terada A., Hahn M., Hahn M., Noophan P., Munakata-Marr J., Figueroa L.2015Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering
  50(2),pp. 169-175
  13
  9Recovery of enriched anammox biofilm cultures after storage at cold and room temperatures for 164 daysKaewyai J., Noophan P., Wantawin C., Munakata-Marr J.2019International Biodeterioration and Biodegradation
  137,pp. 1-7
  11
  10Electrochemical crystallization for phosphate recovery from an electronic industry wastewater effluent using sacrificial iron anodesMartin N., Ya V., Leewiboonsilp N., Choo K.H., Noophan P.(., Li C.W.2020Journal of Cleaner Production
  276
  11
  11Effect of COD:N ratio on biological nitrogen removal using full-scale step-feed in municipal wastewater treatment plantsPhanwilai S., Noophan P., Li C.W., Choo K.H.2020Sustainable Environment Research
  30(1)
  10
  12Autotrophic nitrogen removal in sequencing batch biofilm reactors at different oxygen supply modesWantawin C., Wantawin C., Juateea J., Noophan P.L., Munakata-Marr J.2008Water Science and Technology
  58(10),pp. 1889-1894
  10
  13Nitrogen removal efficiency at centralized domestic wastewater treatment plants in Bangkok, ThailandNoophan P., Paopuree P., Kanlayaras K., Sirivithayapakorn S., Techkarnjanaruk S.2009EnvironmentAsia
  2(2),pp. 30-35
  9
  14Nitrogen removal of anammox cultures under different enrichment conditionsSaricheewin K., Sirivithayapakorn S., Noophan P., Wantawin C., Techkarnjanaruk S., Munakata-Marr J.2010Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering
  45(14),pp. 1832-1838
  8
  15Resuscitation of starved suspended- and attached-growth anaerobic ammonium oxidizing bacteria with and without acetatePhanwilai S., Wantawin C., Terada A., Noophan P., Munakata-Marr J.2017Water Science and Technology
  75(1),pp. 115-127
  8
  16Comparison of nitrogen removal rates and nitrous oxide production from enriched anaerobic ammonium oxidizing bacteria in suspended and attached growth reactorsPanwivia S., Sirvithayapakorn S., Wantawin C., Noophan P., Munakata-Marr J.2014Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering
  49(7),pp. 851-856
  7
  17Improvement of TiO2/LDPE composite films for photocatalytic oxidation of acetoneSuwannahong K., Sirisivithayapakorn S., Noophan P., Sanongraj W.2014Advanced Materials Research
  931-932,pp. 235-240
  5
  18Anammox bacteria with attached-growth media for nitrogen removal in wastewaterKangwannarakul N., Wantawin C., Noophan P.2018Clean Technologies and Environmental Policy
  20(1),pp. 219-226
  4
  19Anaerobic baffled reactor pilot at Plum Creek water reclamation authorityHahn M.J., Figueroa L.A., Marr J.M., Phanwilai S., Noophan P., Terada A.201588th Annual Water Environment Federation Technical Exhibition and Conference, WEFTEC 2015
  1,pp. 2189-2198
  3
  20Efficacy of anaerobic membrane bioreactor under intermittent liquid circulation and its potential energy saving against a conventional activated sludge for industrial wastewater treatmentThongsai A., Phuttaro C., Saritpongteeraka K., Saritpongteeraka K., Charnnok B., Bae J., Noophan P.(., Chaiprapat S.2021Energy
  3
  21A comparison of nitrogen removal efficiencies and microbial communities between anammox and de-ammonification processes in lab-scale ASBR, and full-scale MBBR and IFAS plantsKaewyai J., Noophan P.(., Lin J.G., Munakata-Marr J., Figueroa L.A.2022International Biodeterioration and Biodegradation
  169
  3
  22Complete Cu removal through Fe(II) mediated decoupling of CuEDTA complexes from simulated industrial wastewater with simultaneous precipitationYa V., Ya V., Chen Y.H., Chou Y.H., Martin N., Choo K.H., Mameda N., Noophan P.(., Li C.W.2021Environmental Technology and Innovation
  23
  2
  23Comparison of nitrogen removal and full-scale wastewater treatment plant characteristics in Thailand and JapanNoophan P., Phanwilai S., Kasahara T., Munakata-Marr J., Figueroa L.2017EnvironmentAsia
  10(1),pp. 92-98
  2
  24Nitrogen removal by autotrophic ammonium oxidizing bacteria enrichment under anaerobic conditionsNoophan P., Wantawin C., Sripiboon S., Sirivitayapakorn S., Damrongsri M.2008Songklanakarin Journal of Science and Technology
  30(5),pp. 659-665
  2
  25Mixing intensity effects of attached growth on enriched anammox culturesNoophan P., Boonyawat T., Saengsuwan S., Larpkiattawom S.2015EnvironmentAsia
  8(1),pp. 34-40
  1
  26Effects of Cu and Zn contamination on chicken manure-based bioponics: Nitrogen recovery, bioaccumulation, microbial community, and health risk assessmentAksorn S., Kanokkantapong V., Polprasert C., Noophan P.(., Khanal S.K., Wongkiew S.2022Journal of Environmental Management
  311
  1
  27Effects of Caffeine and COD from Coffee Wastewater on Anaerobic Ammonium Oxidation (Anammox) ActivitiesWongphoom T., Wongphoom T., Saleepochn T., Noophan P.L., Li C.W.2022Water (Switzerland)
  14(14)
  0
  28Efficacies of Nitrogen Removal and Comparisons of Microbial Communities in Full-Scale (Pre-Anoxic Systems) Municipal Water Resource Recovery Facilities at Low and High COD:TN RatiosPhanwilai S., Noophan P., Li C.W., Choo K.H.2022Water (Switzerland)
  14(5)
  0
  29Anammox process in Thai wastewater treatment systems (Constructed wetland)Noophan P., Kantawanichkul S., Chunkao K.2020EnvironmentAsia
  13(Special Issue 1),pp. 38-45
  0
  30Phosphorus sorption capacity of concrete waste, natural sorbents, alum residuals from water supply sludge, and ceramic material for tertiary treatment in onsite systemsLarpkiattaworn S., Pookerdsin N., Wangchanachai M., Noophan P.2013EnvironmentAsia
  6(1),pp. 60-65
  0