Person Image

Administration

Education

 • วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2537
 • M.Sc. (Environmental Science & Engineering ), University of Texas, Arlington , สหรัฐอเมริกา, 2541
 • Ph.D. (Environmental Science & Management ), University of California, Santa Barbara , สหรัฐอเมริกา, 2546

Expertise Cloud

Activated Carbonadvanced oxidationANAMMOXAnammox processBand gapBrickchemical treatmentCOD removalcolloidcolloidsContaminationDEHPDenitrificationdispersionDLVOEndocrine disruptersEnvironmental costFormic AcidGround waterheavy metalHole ScavengerLife cycle assessmentLife cycle cost assessmentnano-sized TiO2Nitrogen Removalnitrous oxidePeclet numberPhotocatalystphthalateplasticizerporous mediaRain Amount Datarisk assessmentsedimentSol–gelthin filmTreatmentunsaturatedVisual MODFLOWwastewaterwastewater treatmentกระบวนการออกซิเดชันขั้นสูงกลิ่นรบกวนกากของเสียอุตสาหกรรมก๊าซชีวภาพการดูดติดผิวการบำบัดติดกับที่การบำบัดทางเคมีการบำบัดทางชีวภาพ; ชุมชน; พลังการบำบัดไนโตรเจนการบำบัดไนโตรเจนด้วยวิธีชีวภาพการบำบัดมลพิษด้วยกระบวนการ photocatalysisการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวัฏจักรชีวิตการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์การผลิตปุ๋ยอินทรีย์การผลิตยางธรรมชาติมอดิฟายด์ขยะเขตเมืองความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์คาร์บอนฟุตพริ้นท์คุณภาพน้ำคุณภาพน้ำประปาจลนพลศาสตร์จุลินทรีย์ชานอ้อยชายฝั่งเชื้อราซีโอดีโซดาแอชโซลเจลโซล-เจลดินกรดดินด่างดินนากรดจัดดีไนตริฟิเคชันดีไนตริฟิเคชั่นตะกอนแขวนลอยตะกอนดินตัวเร่งปฏิกิริยาถังกรองแอนทราไซต์ถาดเติมอากาศถ่านกัมมันต์วเถ้าลอยทะเลไทยไร้ขยะไทเทเนียมไดออกไซด์ธาตุอาหารน้ำน้ำชะน้ำชะขยะน้ำใต้ดินนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำน้ำมันแก๊สโซฮอล์น้ำสกัดผักตบชวาน้ำเสียบำบัดโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนมลพิษไมโครพลาสติกหลุมฝังกลบห่วงโซ่อาหาร

Interest

การเคลื่อนตัวของมลพิษในน้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน และในทะเล, การบำบัดมลพิษด้วยกระบวนการ photocatalysis, การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวัฏจักรชีวิต


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 1 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 200,000.00 บาท
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้อง - ชั้น 3 อาคาร1
  • ห้องภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้น 9 อาคารชูชาติ กำภู

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 27 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 89 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 35 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 54 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 14 เรื่อง (เชิงวิชาการ 13 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Distribution coefficient and adsorption-desorption rates of di (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) onto and from the surface of suspended particles in fresh waterSirivithayapakorn S., Limtrakul S.2008Water, Air, and Soil Pollution
190(1-4),pp. 45-53
8
2Comparative life cycle assessment of fired brick production in ThailandPrateep Na Talang R., Pizzol M., Sirivithayapakorn S.2017International Journal of Life Cycle Assessment
22(11),pp. 1875-1891
7
3Environmental impacts and cost-effectiveness of Thailand's centralized municipal wastewater treatment plants with different nutrient removal processesPrateep Na Talang R., Sirivithayapakorn S., Polruang S.2020Journal of Cleaner Production
256
7
4Study of COD removal efficiency from synthetic wastewater by photocatalytic processRojviroon O., Rojviroon T., Sirivithayapakorn S.2014Environmental Engineering Research
19(3),pp. 255-259
6
5Nitrogen removal of anammox cultures under different enrichment conditionsSaricheewin K., Sirivithayapakorn S., Noophan P., Wantawin C., Techkarnjanaruk S., Munakata-Marr J.2010Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering
45(14),pp. 1832-1838
6
6Properties of TiO2 thin films prepared using sol-gel processRojviroon T., Sirivithayapakorn S.2013Surface Engineering
29(1),pp. 77-80
6
7Properties of TiO2 thin films prepared using sol-gel processRojviroon T., Sirivithayapakorn S.2013Energy Materials: Materials Science and Engineering for Energy Systems
8(1),pp. 77-80
6
8Remediation of MTBE-contaminated water and soilKeller A.A., Sirivithayapakorn S., Kram M.1999Remediation
10(1),pp. 55-68
5
9E. Coli bacteriostatic action using TiO2 photocatalytic reactionsRojviroon T., Sirivithayapakorn S.2018International Journal of Photoenergy
2018
5
10Improvement of TiO2/LDPE composite films for photocatalytic oxidation of acetoneSuwannahong K., Sirisivithayapakorn S., Noophan P., Sanongraj W.2014Advanced Materials Research
931-932,pp. 235-240
5
11Adsorption kinetics of carbamate pesticide in rice field soilKhuntong S., Sirivithayapakorn S., Pakkong P., Soralump C.2010EnvironmentAsia
3(2),pp. 20-28
4
12Advances in groundwater treatment to remove MTBEKeller A., Bierwagen B., Sirivithayapakorn S., Kram M.1999Hazardous and Industrial Wastes - Proceedings of the Mid-Atlantic Industrial Waste Conference
,pp. 199-208
2
13Environmental impacts and economic benefits of different wastewater management schemes for molasses-based ethanol production: A case study of ThailandPrateep Na Talang R., Sirivithayapakorn S.2020Journal of Cleaner Production
247
2
14Effects of Initial Nitrate Concentrations and Photocatalyst Dosages on Ammonium Ion in Synthetic Wastewater Treated by Photocatalytic ReductionRojviroon O., Sirivithayapakorn S., Rojviroon T., Wantawin C.2020International Journal of Photoenergy
2020
1
15Environmental and financial assessments of open burning, open dumping and integrated municipal solid waste disposal schemes among different income groupsPrateep Na Talang R., Sirivithayapakorn S.2021Journal of Cleaner Production
312
0
16Accumulation of trace metal in sediment and soft tissue of strombus canarium in a tropical remote island of ThailandKobkeatthawin T., Sirivithayapakorn S., Nitiratsuwan T., Muenhor D., Muenhor D., Loh P.S., Pradit S.2021Journal of Marine Science and Engineering
9(9)
0
17Application of TiO2 nanotubes as photocatalysts for decolorization of synthetic dye wastewaterRojviroon T., Rojviroon O., Sirivithayapakorn S., Angthong S.2021Water Resources and Industry
26
0
18Treatability study of isolated Bacillus subtilis KJP8 for the fermented rice noodle factory wastewaterPratum C., Tangkananuruk N., Tangkananuruk K., Sirivithayapakorn S.2014International Journal of Integrative Biology
15(1),pp. 18-23
0
19Understanding mass transfer at the pore scaleKeller A., Sirivithayapakorn S.2000ACS Division of Environmental Chemistry, Preprints
40(2),pp. 711-714
0
20Understanding mass transfer at the pore scaleKeller A., Sirivithayapakorn S.2000ACS National Meeting Book of Abstracts
40(2),pp. 711-714
0
21Assessment of anammox bacteria in the enrichment culture on sand and granular activated carbonSukthamruksa C., Saricheewin K., Intaraprasong V., Yimhoy P., Sirivithayapakorn S., Limtrakul S.2011Kasetsart Journal - Natural Science
45(6),pp. 1150-1157
0
22Transport of colloids in saturated porous media: A pore-scale observation of the size exclusion effect and colloid accelerationSirivithayapakorn S., Keller A.2003Water Resources Research
39(4)
138
23Early breakthrough of colloids and bacteriophage MS2 in a water-saturated sand columnKeller A., Sirivithayapakorn S., Chrysikopoulos C.2004Water Resources Research
40(8)
89
24Transport of colloids in unsaturated porous media: A pore-scale observation of processes during the dissolution of air-water interfaceSirivithayapakorn S., Keller A.2003Water Resources Research
39(12)
82
25Transport of colloids in unsaturated porous media: Explaining large-scale behavior based on pore-scale mechanismsKeller A., Sirivithayapakorn S.2004Water Resources Research
40(12),pp. 1-8
32
26A comparative life cycle assessment of municipal wastewater treatment plants in Thailand under variable power schemes and effluent management programsPolruang S., Sirivithayapakorn S., Prateep Na Talang R.2018Journal of Cleaner Production
172,pp. 635-648
28
27Photocatalytic reduction of nitrate over TiO2 and Ag-modified TiO2Kobwittaya K., Sirivithayapakorn S.2014Journal of Saudi Chemical Society
18(4),pp. 291-298
27
28Dispersion and ecological risk assessment of di (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) in the surface waters of ThailandSirivithayapakorn S., Thuyviang K.2010Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology
84(5),pp. 503-506
20
29Photocatalytic activity of toluene under UV-LED light with TiOthin filmsRojviroon T., Laobuthee A., Sirivithayapakorn S.2012International Journal of Photoenergy
2012
15
30Comparing environmental burdens, economic costs and thermal resistance of different materials for exterior building wallsPrateep Na Talang R., Sirivithayapakorn S.2018Journal of Cleaner Production
197,pp. 1508-1520
11
31Photocatalytic decolourisation of dyes using tio2 thin film photocatalystsRojviroon T., Rojviroon O., Sirivithayapakorn S.2015Surface Engineering
32(8),pp. 562-569
11
32Removal of Color and Chemical Oxygen Demand from Landfill Leachate by Photocatalytic Process with AC/TiO2Rojviroon O., Rojviroon T., Sirivithayapakorn S.2015Energy Procedia
79,pp. 536-541
9
33Nitrogen removal efficiency at centralized domestic wastewater treatment plants in Bangkok, ThailandNoophan P., Paopuree P., Kanlayaras K., Sirivithayapakorn S., Techkarnjanaruk S.2009EnvironmentAsia
2(2),pp. 30-35
9