Person Image

  Education

  • วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2537
  • M.Sc. (Environmental Science & Engineering ), University of Texas, Arlington , สหรัฐอเมริกา, 2541
  • Ph.D. (Environmental Science & Management ), University of California, Santa Barbara , สหรัฐอเมริกา, 2546

  Expertise Cloud

  Activated Carbonadvanced oxidationAnammoxanammox processBand gapBiodegradable wasteBrickcarbonchemical treatmentCOD removalcolloidcolloidsCombustible wasteCompostingContaminationDEHPDenitrificationdispersionDLVOEndocrine disruptersEnvironmental costFormic Acidground waterheavy metalHole ScavengerHollow Co3O4human consumption riskHybrid biomaterialsHybrid polymer particlehydraulic gradienthydrophobicillegal dumpingIndigo carmineIndoor air pollutioninfiltrationIntegrationinteraction energyisolated Bacillus subtilis KJP8Keywords: AnammoxkinetickineticslandfillLandfill PracticeleonarditeLife cycle assessmentLife cycle cost assessmentLight Non-Aqueous Phase Liquid (LNAPL)LNAPLLow-density polyethylenemagneticMaterials technologymediaMetal nanoparticlesmetal platingmicromodelMicro-nanobubblemicroplaticsMismanaged plastic wastemodelingMODFLOWnano-sized TiO2nitriteNitrogen removalnitrous oxidePeclet numberPhotocatalystphthalatePlasticizerporous mediaRain Amount Datarisk assessmentsedimentSol–gelThin filmTitanium dioxidetreatmentunsaturatedVisual MODFLOWwastewaterwastewater treatmentกระบวนการออกซิเดชันขั้นสูงก๊าซชีวภาพการดูดติดผิวการบำบัดทางเคมีขยะคุณภาพน้ำชายฝั่งโซล-เจลตะกอนแขวนลอยตะกอนดินเถ้าลอยทะเลไทยไร้ขยะไทเทเนียมไดออกไซด์น้ำเสียบำบัดโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนมลพิษไมโครพลาสติกหลุมฝังกลบห่วงโซ่อาหาร

  Interest

  การเคลื่อนตัวของมลพิษในน้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน และในทะเล, การบำบัดมลพิษด้วยกระบวนการ photocatalysis, การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวัฏจักรชีวิต

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2562 - ม.ค. 2563 หัวหน้าศูนย์ (ผู้รักษาการแทน) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน
  • พ.ย. 2561 - พ.ย. 2565 รองหัวหน้าภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • ส.ค. 2558 - พ.ย. 2561 รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • พ.ย. 2553 - พ.ย. 2557 รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 1 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 200,000.00 บาท
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น 3 อาคาร1
   • ห้อง 11512 ชั้น 5 อาคาร11
   • ห้องภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้น 9 อาคารชูชาติ กำภู

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 27 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 106 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 50 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 56 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 14 เรื่อง (เชิงวิชาการ 13 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Transport of colloids in saturated porous media: A pore-scale observation of the size exclusion effect and colloid accelerationSirivithayapakorn S., Keller A.2003Water Resources Research
  39(4)
  168
  2Early breakthrough of colloids and bacteriophage MS2 in a water-saturated sand columnKeller A., Sirivithayapakorn S., Chrysikopoulos C.2004Water Resources Research
  40(8)
  103
  3Transport of colloids in unsaturated porous media: A pore-scale observation of processes during the dissolution of air-water interfaceSirivithayapakorn S., Keller A.2003Water Resources Research
  39(12)
  99
  4A comparative life cycle assessment of municipal wastewater treatment plants in Thailand under variable power schemes and effluent management programsPolruang S., Sirivithayapakorn S., Prateep Na Talang R.2018Journal of Cleaner Production
  172,pp. 635-648
  51
  5Transport of colloids in unsaturated porous media: Explaining large-scale behavior based on pore-scale mechanismsKeller A., Sirivithayapakorn S.2004Water Resources Research
  40(12),pp. 1-8
  36
  6Photocatalytic reduction of nitrate over TiO2 and Ag-modified TiO2Kobwittaya K., Sirivithayapakorn S.2014Journal of Saudi Chemical Society
  18(4),pp. 291-298
  35
  7Environmental and financial assessments of open burning, open dumping and integrated municipal solid waste disposal schemes among different income groupsPrateep Na Talang R., Sirivithayapakorn S.2021Journal of Cleaner Production
  312
  25
  8Dispersion and ecological risk assessment of di (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) in the surface waters of ThailandSirivithayapakorn S., Thuyviang K.2010Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology
  84(5),pp. 503-506
  25
  9Environmental impacts and cost-effectiveness of Thailand's centralized municipal wastewater treatment plants with different nutrient removal processesPrateep Na Talang R., Sirivithayapakorn S., Polruang S.2020Journal of Cleaner Production
  256
  21
  10Hofmann-MOF derived nanoball assembled by FeNi alloy confined in carbon nanotubes as a magnetic catalyst for activating peroxydisulfate to degrade an ionic liquidLiu W.J., Kwon E., Xuan Thanh B., Cong Khiem T., Dinh Tuan D., Lin J.Y., Wi-Afedzi T., Wi-Afedzi T., Hu C., Sirivithayapakorn S., Lin K.Y.A.2022Separation and Purification Technology
  295
  20
  11Photocatalytic decolourisation of dyes using tio2 thin film photocatalystsRojviroon T., Rojviroon O., Sirivithayapakorn S.2015Surface Engineering
  32(8),pp. 562-569
  19
  12Comparing environmental burdens, economic costs and thermal resistance of different materials for exterior building wallsPrateep Na Talang R., Sirivithayapakorn S.2018Journal of Cleaner Production
  197,pp. 1508-1520
  19
  13Photocatalytic activity of toluene under UV-LED light with TiOthin filmsRojviroon T., Laobuthee A., Sirivithayapakorn S.2012International Journal of Photoenergy
  2012
  18
  14Removal of Color and Chemical Oxygen Demand from Landfill Leachate by Photocatalytic Process with AC/TiO2Rojviroon O., Rojviroon T., Sirivithayapakorn S.2015Energy Procedia
  79,pp. 536-541
  15
  15Comparative life cycle assessment of fired brick production in ThailandPrateep Na Talang R., Pizzol M., Sirivithayapakorn S.2017International Journal of Life Cycle Assessment
  22(11),pp. 1875-1891
  15
  16E. Coli bacteriostatic action using TiO2 photocatalytic reactionsRojviroon T., Sirivithayapakorn S.2018International Journal of Photoenergy
  2018
  14
  17Application of TiO2 nanotubes as photocatalysts for decolorization of synthetic dye wastewaterRojviroon T., Rojviroon O., Sirivithayapakorn S., Angthong S.2021Water Resources and Industry
  26
  14
  18Hollow porous cobalt oxide nanobox as an enhanced for activating monopersulfate to degrade 2-hydroxybenzoic acid in waterTuan D.D., Khiem C., Kwon E., Tsang Y.F., Tsang Y.F., Sirivithayapakorn S., Thanh B.X., Lisak G., Lisak G., Yang H., Lin K.Y.A.2022Chemosphere
  294
  11
  19UV-assisted TiO2photocatalytic degradation of virgin LDPE films: Effect of UV-A, UV-C, and TiO2Kaewkam P., Kanchanapaetnukul A., Khamyan J., Phadmanee N., Lin K.Y.A., Kobwittaya K., Kobwittaya K., Sirivithayapakorn S.2022Journal of Environmental Chemical Engineering
  10(4)
  11
  20Comparative analysis of environmental costs, economic return and social impact of national-level municipal solid waste management schemes in ThailandPrateep Na Talang R., Sirivithayapakorn S.2022Journal of Cleaner Production
  343
  10
  21Study of COD removal efficiency from synthetic wastewater by photocatalytic processRojviroon O., Rojviroon T., Sirivithayapakorn S.2014Environmental Engineering Research
  19(3),pp. 255-259
  10
  22Distribution coefficient and adsorption-desorption rates of di (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) onto and from the surface of suspended particles in fresh waterSirivithayapakorn S., Limtrakul S.2008Water, Air, and Soil Pollution
  190(1-4),pp. 45-53
  10
  23Properties of TiO2 thin films prepared using sol-gel processRojviroon T., Sirivithayapakorn S.2013Surface Engineering
  29(1),pp. 77-80
  10
  24Nitrogen removal efficiency at centralized domestic wastewater treatment plants in Bangkok, ThailandNoophan P., Paopuree P., Kanlayaras K., Sirivithayapakorn S., Techkarnjanaruk S.2009EnvironmentAsia
  2(2),pp. 30-35
  9
  25Environmental impacts and economic benefits of different wastewater management schemes for molasses-based ethanol production: A case study of ThailandPrateep Na Talang R., Sirivithayapakorn S.2020Journal of Cleaner Production
  247
  9
  26Accumulation of trace metal in sediment and soft tissue of strombus canarium in a tropical remote island of ThailandKobkeatthawin T., Sirivithayapakorn S., Nitiratsuwan T., Muenhor D., Muenhor D., Loh P.S., Pradit S.2021Journal of Marine Science and Engineering
  9(9)
  9
  27Adsorption kinetics of carbamate pesticide in rice field soilKhuntong S., Sirivithayapakorn S., Pakkong P., Soralump C.2010EnvironmentAsia
  3(2),pp. 20-28
  8
  28Nitrogen removal of anammox cultures under different enrichment conditionsSaricheewin K., Sirivithayapakorn S., Noophan P., Wantawin C., Techkarnjanaruk S., Munakata-Marr J.2010Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering
  45(14),pp. 1832-1838
  8
  29Life cycle impact assessment and life cycle cost assessment for centralized and decentralized wastewater treatment plants in ThailandPrateep Na Talang R., Sirivithayapakorn S., Polruang S.2022Scientific Reports
  12(1)
  7
  30Heavy Metal Contamination and Ecological Risk Assessment in the Sediment Cores of the Wetlands in Southern ThailandPradit S., Noppradit P., Jitkaew P., Sengloyluan K., Kobkeatthawin T., Laerosa A., Sirivithayapakorn S.2022Journal of Marine Science and Engineering
  10(12)
  7
  31Properties of TiO2 thin films prepared using sol-gel processRojviroon T., Sirivithayapakorn S.2013Energy Materials: Materials Science and Engineering for Energy Systems
  8(1),pp. 77-80
  5
  32Remediation of MTBE-contaminated water and soilKeller A.A., Sirivithayapakorn S., Kram M.1999Remediation
  10(1),pp. 55-68
  5
  33Improvement of TiO2/LDPE composite films for photocatalytic oxidation of acetoneSuwannahong K., Sirisivithayapakorn S., Noophan P., Sanongraj W.2014Advanced Materials Research
  931-932,pp. 235-240
  5
  34Effects of Initial Nitrate Concentrations and Photocatalyst Dosages on Ammonium Ion in Synthetic Wastewater Treated by Photocatalytic ReductionRojviroon O., Sirivithayapakorn S., Rojviroon T., Wantawin C.2020International Journal of Photoenergy
  2020
  3
  35Advances in groundwater treatment to remove MTBEKeller A., Bierwagen B., Sirivithayapakorn S., Kram M.1999Hazardous and Industrial Wastes - Proceedings of the Mid-Atlantic Industrial Waste Conference
  ,pp. 199-208
  2
  36Hollow-architected Co3O4 for enhancing Oxone activation to eliminate an anesthetic, benzocaine, from water: A structure-property investigation with degradation pathway and eco-toxicityJiang X.Y., Park Y.K., Wen J.C., Bui H.M., Lin Y.F., Sirivithayapakorn S., Khiem T.C., Munagapati V.S., Lin K.Y.A., Lin K.Y.A.2023Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers
  150
  2
  37Nanoscale CoNi alloy@carbon derived from Hofmann-MOF as a magnetic/effective activator for monopersulfate to eliminate an ultraviolet filterLiu W.J., Kwon E., Thanh B.X., Lee J., Ta C.K., Sirivithayapakorn S., Lin K.Y.A.2022Journal of Nanostructure in Chemistry
  1
  38Synergistic effects of micronanobubbles and AC/Ag–TiO2 nanocomposites in photocatalytic processLeelert Y., Na sorn W., Rojviroon T., Sirivithayapakorn S., Rajendran R., Muangmora R., Akechatree N., Wongwichian S., Shanmugam P., Ragavendrand C., Phouheuaghong P., Rojviroon O.2024Biocatalysis and Agricultural Biotechnology
  57
  1
  39Five-dimensional Strategic Environmental Assessment (SEA) Action Framework Toward Sustainable River Basin Management Under Climate ChangeSorn W.N., Sirivithayapakorn S., Polruang S., Vongthanasunthorn N., Vongthanasunthorn N.2023Engineering Access
  9(2),pp. 193-208
  0
  40Influencing factors of microplastic generation and microplastic contamination in urban freshwaterTalang R.P.N., Polruang S., Sirivithayapakorn S.2024Heliyon
  10(9)
  0
  41Catalytic bromate reduction in water by Ru/C via borohydride-based hydrogenation: A comparative studyChen W.C., Kwon E., Bui H.M., Khiem T.C., Sirivithayapakorn S., Ghanbari F., Tuan D.D., Lin K.Y.A.2022Journal of Environmental Chemical Engineering
  10(4)
  0
  42Magnetic Carbon Foam Adorned with Co/Fe Nanoneedles as an Efficient Activator of Oxone for Oxidative Environmental Remediation: Roles of Surficial and Chemical EnhancementChen Y.C., Chen Y.C., Jiang X.Y., Thanh B.X., Thanh B.X., Lin J.Y., Wang H., Huang C.W., Yang H., Ebrahimi A., Sirivithayapakorn S., Lin K.Y., Lin K.Y.2023C-Journal of Carbon Research
  9(4)
  0
  43Feasible Application of PCLake Model to Predict Water Quality in Tropical ReservoirsWongpipun P., Sirivithayapakorn S., Vongthanasunthorn N.2024Environment and Natural Resources Journal
  22(1),pp. 34-43
  0
  44Prediction of 1,4-Dioxane Migration in Groundwater and Evaluation of Remediation Measures in an Illegal Dumping Site Using a 2D-Numerical ModelPongritsakda T., Sakamoto Y., Wang J., Kawabe Y., Sirivithayapakorn S., Komai T., Watanabe N.2023Sustainability (Switzerland)
  15(5)
  0
  45Understanding mass transfer at the pore scaleKeller A., Sirivithayapakorn S.2000ACS Division of Environmental Chemistry, Preprints
  40(2),pp. 711-714
  0
  46Understanding mass transfer at the pore scaleKeller A., Sirivithayapakorn S.2000ACS National Meeting Book of Abstracts
  40(2),pp. 711-714
  0
  47Assessment of anammox bacteria in the enrichment culture on sand and granular activated carbonSukthamruksa C., Saricheewin K., Intaraprasong V., Yimhoy P., Sirivithayapakorn S., Limtrakul S.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(6),pp. 1150-1157
  0
  48Treatability study of isolated Bacillus subtilis KJP8 for the fermented rice noodle factory wastewaterPratum C., Tangkananuruk N., Tangkananuruk K., Sirivithayapakorn S.2014International Journal of Integrative Biology
  15(1),pp. 18-23
  0