Person Image

  Education

  • วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2537
  • M.Sc. (Environmental Science & Engineering ), University of Texas, Arlington , สหรัฐอเมริกา, 2541
  • Ph.D. (Environmental Science & Management ), University of California, Santa Barbara , สหรัฐอเมริกา, 2546

  Expertise Cloud

  Activated Carbonadvanced oxidationanammoxanammox processBand gapBiodegradable wasteBrickchemical treatmentCOD removalcolloidcolloidsCombustible wasteCompostingContaminationDEHPDenitrificationdispersionDLVOEndocrine disruptersEnvironmental costFormic Acidground waterheavy metalheavy metalsHeptaneHole ScarvengerHole Scavengerhuman consumption riskhydrophobicIndoor air pollutioninfiltrationIntegrationinteraction energyisolated Bacillus subtilis KJP8Keywords: AnammoxkinetickineticslandfillLandfill PracticeLife Cycle AssessmentLife cycle cost assessmentNano-sized TiO2NanotubeNAPLNet cash flowNet present valueNew aspect of nitrogen removalnitratenitriteNitrogen removalnitrous oxidenutrient removalNutrient; WastewaterOil SludgeOpen lagoonOperation and Maintenance Costorganic carbonOrganic contentorganic contentsOrganic PollutantsoxidationOxygen Releasing Compound (ORC)partitioning coefficientPayback periodPeclet numberPhotocatalystphthalatePlasticizerporous mediaRain Amount Datarisk assessmentsedimentsol–gelThin filmTitanium dioxideTreatmentunsaturatedVisual MODFLOWwastewaterwastewater treatmentกระบวนการออกซิเดชันขั้นสูงก๊าซชีวภาพการดูดติดผิวการบำบัดทางเคมีขยะคุณภาพน้ำชายฝั่งโซล-เจลตะกอนแขวนลอยตะกอนดินเถ้าลอยทะเลไทยไร้ขยะไทเทเนียมไดออกไซด์น้ำเสียบำบัดโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนมลพิษไมโครพลาสติกหลุมฝังกลบห่วงโซ่อาหาร

  Interest

  การเคลื่อนตัวของมลพิษในน้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน และในทะเล, การบำบัดมลพิษด้วยกระบวนการ photocatalysis, การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวัฏจักรชีวิต

  Administrative Profile

  • พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • ต.ค. 2562 - ม.ค. 2563 หัวหน้าศูนย์ (ผู้รักษาการแทน) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน
  • ส.ค. 2558 - พ.ย. 2561 รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • พ.ย. 2553 - พ.ย. 2557 รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 1 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 200,000.00 บาท
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น 3 อาคาร1
   • ห้องภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้น 9 อาคารชูชาติ กำภู

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 28 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 97 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 42 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 55 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 14 เรื่อง (เชิงวิชาการ 13 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Transport of colloids in saturated porous media: A pore-scale observation of the size exclusion effect and colloid accelerationSirivithayapakorn S., Keller A.2003Water Resources Research
  39(4)
  146
  2Early breakthrough of colloids and bacteriophage MS2 in a water-saturated sand columnKeller A., Sirivithayapakorn S., Chrysikopoulos C.2004Water Resources Research
  40(8)
  96
  3Transport of colloids in unsaturated porous media: A pore-scale observation of processes during the dissolution of air-water interfaceSirivithayapakorn S., Keller A.2003Water Resources Research
  39(12)
  89
  4A comparative life cycle assessment of municipal wastewater treatment plants in Thailand under variable power schemes and effluent management programsPolruang S., Sirivithayapakorn S., Prateep Na Talang R.2018Journal of Cleaner Production
  172,pp. 635-648
  36
  5Transport of colloids in unsaturated porous media: Explaining large-scale behavior based on pore-scale mechanismsKeller A., Sirivithayapakorn S.2004Water Resources Research
  40(12),pp. 1-8
  33
  6Photocatalytic reduction of nitrate over TiO2 and Ag-modified TiO2Kobwittaya K., Sirivithayapakorn S.2014Journal of Saudi Chemical Society
  18(4),pp. 291-298
  31
  7Dispersion and ecological risk assessment of di (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) in the surface waters of ThailandSirivithayapakorn S., Thuyviang K.2010Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology
  84(5),pp. 503-506
  23
  8Photocatalytic activity of toluene under UV-LED light with TiOthin filmsRojviroon T., Laobuthee A., Sirivithayapakorn S.2012International Journal of Photoenergy
  2012
  17
  9Comparing environmental burdens, economic costs and thermal resistance of different materials for exterior building wallsPrateep Na Talang R., Sirivithayapakorn S.2018Journal of Cleaner Production
  197,pp. 1508-1520
  14
  10Removal of Color and Chemical Oxygen Demand from Landfill Leachate by Photocatalytic Process with AC/TiO2Rojviroon O., Rojviroon T., Sirivithayapakorn S.2015Energy Procedia
  79,pp. 536-541
  13
  11Photocatalytic decolourisation of dyes using tio2 thin film photocatalystsRojviroon T., Rojviroon O., Sirivithayapakorn S.2015Surface Engineering
  32(8),pp. 562-569
  13
  12Environmental impacts and cost-effectiveness of Thailand's centralized municipal wastewater treatment plants with different nutrient removal processesPrateep Na Talang R., Sirivithayapakorn S., Polruang S.2020Journal of Cleaner Production
  256
  11
  13Comparative life cycle assessment of fired brick production in ThailandPrateep Na Talang R., Pizzol M., Sirivithayapakorn S.2017International Journal of Life Cycle Assessment
  22(11),pp. 1875-1891
  10
  14Distribution coefficient and adsorption-desorption rates of di (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) onto and from the surface of suspended particles in fresh waterSirivithayapakorn S., Limtrakul S.2008Water, Air, and Soil Pollution
  190(1-4),pp. 45-53
  10
  15Nitrogen removal efficiency at centralized domestic wastewater treatment plants in Bangkok, ThailandNoophan P., Paopuree P., Kanlayaras K., Sirivithayapakorn S., Techkarnjanaruk S.2009EnvironmentAsia
  2(2),pp. 30-35
  9
  16Nitrogen removal of anammox cultures under different enrichment conditionsSaricheewin K., Sirivithayapakorn S., Noophan P., Wantawin C., Techkarnjanaruk S., Munakata-Marr J.2010Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering
  45(14),pp. 1832-1838
  8
  17Study of COD removal efficiency from synthetic wastewater by photocatalytic processRojviroon O., Rojviroon T., Sirivithayapakorn S.2014Environmental Engineering Research
  19(3),pp. 255-259
  8
  18E. Coli bacteriostatic action using TiO2 photocatalytic reactionsRojviroon T., Sirivithayapakorn S.2018International Journal of Photoenergy
  2018
  7
  19Environmental and financial assessments of open burning, open dumping and integrated municipal solid waste disposal schemes among different income groupsPrateep Na Talang R., Sirivithayapakorn S.2021Journal of Cleaner Production
  312
  7
  20Properties of TiO2 thin films prepared using sol-gel processRojviroon T., Sirivithayapakorn S.2013Surface Engineering
  29(1),pp. 77-80
  7
  21Properties of TiO2 thin films prepared using sol-gel processRojviroon T., Sirivithayapakorn S.2013Energy Materials: Materials Science and Engineering for Energy Systems
  8(1),pp. 77-80
  6
  22Adsorption kinetics of carbamate pesticide in rice field soilKhuntong S., Sirivithayapakorn S., Pakkong P., Soralump C.2010EnvironmentAsia
  3(2),pp. 20-28
  6
  23Remediation of MTBE-contaminated water and soilKeller A.A., Sirivithayapakorn S., Kram M.1999Remediation
  10(1),pp. 55-68
  5
  24Improvement of TiO2/LDPE composite films for photocatalytic oxidation of acetoneSuwannahong K., Sirisivithayapakorn S., Noophan P., Sanongraj W.2014Advanced Materials Research
  931-932,pp. 235-240
  5
  25Application of TiO2 nanotubes as photocatalysts for decolorization of synthetic dye wastewaterRojviroon T., Rojviroon O., Sirivithayapakorn S., Angthong S.2021Water Resources and Industry
  26
  4
  26Environmental impacts and economic benefits of different wastewater management schemes for molasses-based ethanol production: A case study of ThailandPrateep Na Talang R., Sirivithayapakorn S.2020Journal of Cleaner Production
  247
  4
  27Hofmann-MOF derived nanoball assembled by FeNi alloy confined in carbon nanotubes as a magnetic catalyst for activating peroxydisulfate to degrade an ionic liquidLiu W.J., Kwon E., Xuan Thanh B., Cong Khiem T., Dinh Tuan D., Lin J.Y., Wi-Afedzi T., Wi-Afedzi T., Hu C., Sirivithayapakorn S., Lin K.Y.A.2022Separation and Purification Technology
  295
  3
  28Accumulation of trace metal in sediment and soft tissue of strombus canarium in a tropical remote island of ThailandKobkeatthawin T., Sirivithayapakorn S., Nitiratsuwan T., Muenhor D., Muenhor D., Loh P.S., Pradit S.2021Journal of Marine Science and Engineering
  9(9)
  2
  29Advances in groundwater treatment to remove MTBEKeller A., Bierwagen B., Sirivithayapakorn S., Kram M.1999Hazardous and Industrial Wastes - Proceedings of the Mid-Atlantic Industrial Waste Conference
  ,pp. 199-208
  2
  30UV-assisted TiO2photocatalytic degradation of virgin LDPE films: Effect of UV-A, UV-C, and TiO2Kaewkam P., Kanchanapaetnukul A., Khamyan J., Phadmanee N., Lin K.Y.A., Kobwittaya K., Kobwittaya K., Sirivithayapakorn S.2022Journal of Environmental Chemical Engineering
  10(4)
  2
  31Effects of Initial Nitrate Concentrations and Photocatalyst Dosages on Ammonium Ion in Synthetic Wastewater Treated by Photocatalytic ReductionRojviroon O., Sirivithayapakorn S., Rojviroon T., Wantawin C.2020International Journal of Photoenergy
  2020
  1
  32Hollow porous cobalt oxide nanobox as an enhanced for activating monopersulfate to degrade 2-hydroxybenzoic acid in waterTuan D.D., Khiem C., Kwon E., Tsang Y.F., Tsang Y.F., Sirivithayapakorn S., Thanh B.X., Lisak G., Lisak G., Yang H., Lin K.Y.A.2022Chemosphere
  294
  1
  33Comparative analysis of environmental costs, economic return and social impact of national-level municipal solid waste management schemes in ThailandPrateep Na Talang R., Sirivithayapakorn S.2022Journal of Cleaner Production
  343
  1
  34Catalytic bromate reduction in water by Ru/C via borohydride-based hydrogenation: A comparative studyChen W.C., Kwon E., Bui H.M., Khiem T.C., Sirivithayapakorn S., Ghanbari F., Tuan D.D., Lin K.Y.A.2022Journal of Environmental Chemical Engineering
  10(4)
  0
  35Treatability study of isolated Bacillus subtilis KJP8 for the fermented rice noodle factory wastewaterPratum C., Tangkananuruk N., Tangkananuruk K., Sirivithayapakorn S.2014International Journal of Integrative Biology
  15(1),pp. 18-23
  0
  36Understanding mass transfer at the pore scaleKeller A., Sirivithayapakorn S.2000ACS Division of Environmental Chemistry, Preprints
  40(2),pp. 711-714
  0
  37Understanding mass transfer at the pore scaleKeller A., Sirivithayapakorn S.2000ACS National Meeting Book of Abstracts
  40(2),pp. 711-714
  0
  38Assessment of anammox bacteria in the enrichment culture on sand and granular activated carbonSukthamruksa C., Saricheewin K., Intaraprasong V., Yimhoy P., Sirivithayapakorn S., Limtrakul S.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(6),pp. 1150-1157
  0
  39Nanoscale CoNi alloy@carbon derived from Hofmann-MOF as a magnetic/effective activator for monopersulfate to eliminate an ultraviolet filterLiu W.J., Kwon E., Thanh B.X., Lee J., Ta C.K., Sirivithayapakorn S., Lin K.Y.A.2022Journal of Nanostructure in Chemistry
  0
  40Life cycle impact assessment and life cycle cost assessment for centralized and decentralized wastewater treatment plants in ThailandPrateep Na Talang R., Sirivithayapakorn S., Polruang S.2022Scientific Reports
  12(1)
  0