Person Image

  Education

  • วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2537
  • M.Sc. (Environmental Science & Engineering ), University of Texas, Arlington , สหรัฐอเมริกา, 2541
  • Ph.D. (Environmental Science & Management ), University of California, Santa Barbara , สหรัฐอเมริกา, 2546

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 13 Project 15 28 1 0
  2014 การพัฒนาจุชีพพร้อมใช้สำหรับการบำบัดไนโตรเจนโดยกระบวนการทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2014 กระบวนการบำบัดน้ำเสียชุมชนทางเลือกใหม่เพื่อการนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำ และสร้างพลังงานทดแทน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 6 11 1 0
  2014 การพัฒนาระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียชุมชนด้วยเทคนิคชีวโมเลกุล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2014 เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียจากชุมชนที่เหมาะสมใช้ระบบบำบัดแบบติดที่เพื่อการนำน้ำที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ซ้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
  2013 การพัฒนาจุชีพพร้อมใช้สำหรับการบำบัดไนโตรเจนโดยกระบวนการทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 กระบวนการบำบัดน้ำเสียชุมชนทางเลือกใหม่เพื่อการนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำ และสร้างพลังงานทดแทน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 5 0 0
  2013 การพัฒนาระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียชุมชนด้วยเทคนิคชีวโมเลกุล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาถังปฏิกรณ์ไร้อากาศแบบไหลขึ้นเพื่อบำบัดไนโตรเจนโดยกระบวนการทางชีวภาพ (เริ่มปี 2550) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 5 0 0
  2009 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะวิศวกรรมปฏิกิริยาเคมี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 1 0 0
  2007 การบำบัดไนโตรเจนโดยกระบวนการอนาม็อกซ์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 1 0 0
  2007 การบำบัดสีจากน้ำเสียโรงงานกาแฟสำเร็จรูปโดยกระบวนการดูดติดผิว หัวหน้าโครงการ บัณฑิตวิทยาลัย 0 0 0 0
  2007 การบำบัดน้ำเสียจากการผลิตน้ำอัดลมโดยกระบวนการโฟโตออกซิเดชัน หัวหน้าโครงการ บัณฑิตวิทยาลัย 0 0 0 0
  2006 การพัฒนาเครื่องตรวจวัดระดับออกซิเจนละลายในน้ำ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2024 การพัฒนาบุคลากรวิจัยสมรรถนะสูงระดับหลังปริญญาเอกเพื่อการวิจัยขั้นแนวหน้าด้านเทคโนโลยีวัสดุสำหรับขับเคลื่อนเศรษฐกิจบีซีจี หัวหน้าโครงการย่อย สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 0 0 0 0
  2024 การออกแบบและการผลิตนาโนคอมโพสิตกราไฟต์คาร์บอนไนไตรด์และออกไซด์ของโลหะการประยุกต์ใช้ในงานด้านสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการย่อย สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 18 Project 12 27 0 0
  2020 แผนงานวิจัยท้าทายไทย : ทะเลไทยไร้ขยะ ระยะที่ 2 หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 การเปลี่ยนแปลงของคุณสมบัติทางแสงและองค์ประกอบของสารอินทรีย์ละลายน้ำในน้ำดิบและน้ำระหว่างกระบวนการผลิตน้ำประปา ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2020 การบ่งชี้และการกำจัดของไมโครพลาสติกในระบบบำบัดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 5 0 0
  2017 การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำน้ำสกัดจากผักตบชวามาผลิตก๊าซชีวภาพด้วยกระบวนการย่อยสลายแบบไม่ใช้อากาศที่อุณหภูมิสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 สมรรถนะของปฏิกิริยาไนเทรตรีดักชันที่เร่งด้วยแสงบนฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เจือด้วยเงิน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาจุชีพพร้อมใช้สำหรับการบำบัดไนโตรเจนโดยกระบวนการทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 กระบวนการบำบัดน้ำเสียชุมชนทางเลือกใหม่เพื่อการนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำ และสร้างพลังงานทดแทน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 13 0 0
  2015 การพัฒนาระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียชุมชนด้วยเทคนิคชีวโมเลกุล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2015 เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียจากชุมชนที่เหมาะสมใช้ระบบบำบัดแบบติดที่เพื่อการนำน้ำที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ซ้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2014 กลุ่มวิจัยศูนย์ที่ปรึกษาแบบจำลองทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 0 0 0 0
  2012 การแพร่กระจายและการประเมินความเสี่ยงของสารในกลุ่มพลาสติไซเซอร์ในน้ำผิวดิน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การศึกษาการเคลื่อนตัวของสารมลพิษในตัวกลางที่เป็นรูพรุนในแบบจำลองทางกายภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 2 0 0
  2010 ศึกษาผลของปริมาณและรูปแบบของผนต่อการเคลื่อนตัวของสารมลพิษในชั้นน้ำใต้ดินโดยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาเครื่องตรวจวัดระดับออกซิเจนละลายในน้ำ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2009 การเคลื่อนตัวของสารมลพิษในตัวกลางที่เป็นรูพรุน (porous media) หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2006 การพัฒนาระบบติดตามตรวจสอบและรายงานผลสารมลพิษปนเปื้อนในน้ำใต้ดินในเวลาจริง (real time) โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic information system, GIS) หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2006 การเคลื่อนตัวของสารมลพิษในตัวกลางที่เป็นรูพรุน (porous media) หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 4 4 0 0
  2006 การแพร่กระจาย และการประเมินความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมของสาร di (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) ในน้ำผิวดิน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 27 Project 37 29 0 0
  2021 โครงการความร่วมมือทางวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) หัวหน้าโครงการ National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 8 1 0 0
  2020 โครงการศึกษา สำรวจ และประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ ในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ผู้ร่วมวิจัย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 1 0 0
  2018 ประเภทและการแพร่กระจายของไมโครพลาสติกในน้ำทะเลและในตะกอนดินในพื้นที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยา หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2018 ประเภทและการแพร่กระจายของไมโครพลาสติกในน้ำทะเลและในตะกอนดินในพื้นที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยา หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 1 1 0 0
  2018 แผนงานวิจัยท้าทายไทย : ทะเลไทยไร้ขยะ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
  2018 การกำจัดไนเตรตในน้ำเสียด้วยกระบวนการโฟโตคะตะลิติกรีดักชันร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยานาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 4 0 0 0
  2018 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาซิลเวอร์ไทเทเนียมชนิดฟิล์มบางแบบใหม่ที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งจุลินทรีย์สแตฟฟิโลค็อกคัส ออเรียส เพื่อใช้ในกระบวนการโฟโตคะตะไลติก ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
  2018 แนวทางควบคุมการผลิตพลาสติกเพื่อลดไมโครพลาสติกในสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 1 1 0 0
  2018 การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางน้ำในเขตเมืองของภูมิภาคเอเซีย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 9 3 0 0
  2017 การแพร่กระจายของแคดเมียม ตะกั่ว ปรอท นิกเกิล และ สังกะสี ในตะกอนดินและตะกอนแขวนลอยในพื้นที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยา หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2017 โครงการพัฒนากฎหมายและกลไกในการกำกับดูแลโรงงานด้านสิ่งแวดล้อม:การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน(ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากฎหมายและกลไกในการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมด้านสิ่งแวดล้อม) หัวหน้าโครงการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2017 การกำจัดสีในน้ำทิ้งจากโรงงานฟอกย้อมด้วยกระบวนการโฟโตคะตะไลติกร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยานาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2017 การกำจัดสาหร่ายออกจากน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาโดยกระบวนการโฟโตคะตะลิติก ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2016 การแพร่กระจายของปรอทในตะกอนดินและตะกอนแขวนลอยในพื้นที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยา หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2015 การศึกษาวิจัยเพื่อประเมินความเสี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพและระบบนิเวศวิทยาบนบกจากการปนเปื้อนและแพร่กระจายของโลหะหนักในดินสำหรับกิจกรรมการก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 1 0 0
  2015 โครงการจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติตามกฏหมายควบคุมการปนเปื้อนใต้ดินภายในบริเวณโรงงานสำหรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการก่อให้เกิดการปนเปื้อน หัวหน้าโครงการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2015 การกำจัดสีย้อมที่ปนเปื้อนในน้ำเสียด้วยกระบวนการโฟโตคะตะไลติกโดยใช้นาโนไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 6 0 0
  2015 การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางน้ำในเขตเมืองของภูมิภาคเอเซีย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 3 3 0 0
  2014 จัดสอบมาตรฐานผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ประจำปี พ.ศ.2557 หัวหน้าโครงการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาซิลเวอร์ไทเทเนียมชนิดฟิล์มบางแบบใหม่ที่มีคุณสมบัติในการกำจัดกลิ่นและยับยั้งจุลินทรีย์เพื่อใช้ในกระบวนการโฟโตคะตะไลติก ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2014 การกำจัดสีในน้ำชะมูลฝอยโดยใช้ถ่านกัมมันต์เคลือบนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ในกระบวนการโฟโตคะตะไลติก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
  2014 การศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดพาราควอทโดยกระบวนการโฟโตคะตะไลติก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2013 การแพร่กระจายของสารมลพิษในกลุ่มพลาสติไซเซอร์ในอ่าวไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2013 การก่อตั้งสถาบันหลักเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมน้ำในเมืองของภูมิภาคเอเชีย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 4 7 0 0
  2013 การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับทำนายการแพร่กระจายของสารมลพิษบริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 2 0 0
  2012 โครงการงานศึกษาแนวทางลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเล บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา ผู้ร่วมวิจัย กรมทรัพยากรธรณี 0 0 0 0
  2005 การศึกษาอัตราการดูดติดผิว – การคายสาร di (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) บนผิวของตะกอนแขวนลอยธรรมชาติ และอัตราการสลายตัวของสาร DEHP ที่ถูกดูดซับบนผิวตะกอนแขวนลอย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0