ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
กลุ่มวิจัยศูนย์ที่ปรึกษาแบบจำลองทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ABC01
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

กลุ่มวิจัยศูนย์ที่ปรึกษาแบบจำลองทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ABC01

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

รศ.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์

Email: fengsys@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8555 ต่อ 1003

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

รศ.พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์

Email: fengprla@ku.ac.th

Phone Number: 02 797 0999

ผศ.วรินทร์พร อโศกบุญรัตน์

Email: varinporn.a@ku.ac.th

 

ผศ.สุชีลา พลเรือง

Email: fengslpo@ku.ac.th

Phone Number: 0-2797-0999

External Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายนอก มก.

รุจยา ประทีป ณ กลาง