ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

16

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

4

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

adsorptionANAMMOXAnammox processbiogasbiogas productionBioremediationcarbon footprintChaetocerosCOCoastal areaColoradoConstructed wetlandDEHPdispersionDLVOEmission inventoryfloating mediagreenhouse gasgroundwaterheavy metalsJapanlandfillleachateleachate treatmentmembrane bioreactorMethane oxidationmethanotrophsMicrofiltrationMODISMOPITTNatural organic matternitrogen removalnitrogen transforming bacteriaNitrous oxideNO2Nutrient Removaloxytetracyclineozonationpalm oil mill effluentParticulate matterPeclet numberphthalateplastic wastesplasticizerPlum Creekpollutionporous mediarisk assessmentSatellitesedimentSoil contaminationSolid Waste Disposalsuspended growthsuspended solidsUSAWaste utilizationwastewater treatmentWater qualitywater reuseWater treatmentกรมทางหลวงก๊าซจากการฝังกลบมูลฝอยก๊าซชีวภาพก๊าซเรือนกระจกการกำจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสการกำจัดมูลฝอยการดื้อยาปฏิชีวนะการดูดติดผิวการบำบัดน้ำเสียการฝังกลบมูลฝอยขยะความปลอดภัยความเป็นพิษต่อยีนคาร์บอนฟุตพริ้นท์คุณภาพน้ำชายฝั่งเซลไฟฟ้าชีวภาพตะกอนแขวนลอยตะกอนดินถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรนน้ำชะมูลฝอยน้ำใต้ดินน้ำท่วมน้ำเสียน้ำเสียชุมชนผู้รับเหมาพืชมลพิษยาปฏิชีวนะเยื่อกรองระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลลุ่มน้ำเจ้าพระยาโลหะหนักสารอินทรีย์ระเหยสาหร่ายสิ่งแวดล้อมห่วงโซ่อาหารอีโคไลอุตสาหกรรม

Executives

หัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 15 คน (รองศาสตราจารย์ 8 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 คน, อาจารย์ 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 2 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 3 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 6.20 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 28 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 22 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 128 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 115 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 24 โครงการ)
 • ทุนนอก 177 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 153 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 52 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 668 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 288 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 380 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 15 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 11 เรื่อง, สิทธิบัตร 4 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 258 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 238 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 3 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 15 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 34 รางวัล (เกียรติบัตร 14 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 9 รางวัล, ประชุมวิชาการ 11 รางวัล)