ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

12

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

adsorptionAnammoxAnammox processbiogas productionBioremediationcarbon footprintChaetocerosCOcoastal areaColoradoDEHPdispersionDLVOEmission Inventoryfloating mediagreenhouse gasgroundwaterheavy metalsJapanLandfillleachateleachate treatmentmembrane bioreactorMethane oxidationMethanotrophsMicrofiltrationMODISMOPITTNatural organic matternitrogen removalNitrous OxideNO2Nutrient Removaloxytetracyclineozonationporous mediarisk assessmentSatellitesoil contaminationSolid Waste Disposalsuspended solidsUSAWaste utilizationWater qualitywater reuseWater treatmentกรมทางหลวงก๊าซจากการฝังกลบมูลฝอยก๊าซชีวภาพก๊าซเรือนกระจกการกำจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสการกำจัดมูลฝอยการดื้อยาปฏิชีวนะการดูดติดผิวการบำบัดน้ำเสียการฝังกลบมูลฝอยขยะความปลอดภัยความเป็นพิษต่อยีนคาร์บอนฟุตพริ้นท์คุณภาพน้ำชายฝั่งเซลไฟฟ้าชีวภาพตะกอนแขวนลอยตะกอนดินถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรนน้ำชะมูลฝอยน้ำใต้ดินน้ำท่วมน้ำประปาน้ำเสียน้ำเสียชุมชนน้ำเสียอุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสียไร้อากาศแบบจำลองคณิตศาสตร์แบบจำลองไฟไนต์วอลุมแบบจำลองอุทกวิทยาประหยัดพลังงานป้องกันการกัดเซาะปากแม่น้ำผู้รับเหมาพลังงานพลาสติกพืชพืชสวนโลก 2549ภาระทางสิ่งแวดล้อมมลพิษยาปฏิชีวนะเยื่อกรองระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลลุ่มน้ำเจ้าพระยาโลหะหนักสมดุลของน้ำสารอินทรีย์ระเหยสาหร่ายสิ่งแวดล้อมห่วงโซ่อาหารอีโคไลอุตสาหกรรม

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 16 คน (รองศาสตราจารย์ 7 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 คน, อาจารย์ 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 2 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 3 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 6.20 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 39 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 35 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 110 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 98 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 20 โครงการ)
 • ทุนนอก 174 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 152 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 49 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 615 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 257 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 358 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 8 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 6 เรื่อง, สิทธิบัตร 2 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 199 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 179 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 3 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 15 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 33 รางวัล (เกียรติบัตร 13 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 9 รางวัล, ประชุมวิชาการ 11 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)