ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

28

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

16

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

adsorptionanammoxanammox processBiofilmbiogasbiogas productionBioremediationcarbon footprintChaetocerosCOCoastal areaColoradoConstructed wetlandDEHPdispersionDLVOEmission inventoryfloating mediagreenhouse gasgroundwaterHeavy metalheavy metalshospital wastewaterJapanLandfilllandfill leachateleachateleachate treatmentMembrane bioreactorMethane oxidationMethanotrophsMicrofiltrationMicroplasticsMODISMOPITTNatural organic matternitrogen removalnitrous oxideNO2Nutrient Removaloxytetracyclineozonationporous mediarisk assessmentSatellitesedimentsoil contaminationSolid Waste DisposalSuspended Growthsuspended solidsUSAWaste utilizationWastewaterwastewater treatmentWastewater treatment plantWater qualitywater reuseWater treatmentกรมทางหลวงก๊าซจากการฝังกลบมูลฝอยก๊าซชีวภาพก๊าซเรือนกระจกการกำจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสการกำจัดมูลฝอยการดื้อยาปฏิชีวนะการดูดติดผิวการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่การบำบัดน้ำเสียการฝังกลบมูลฝอยขยะความปลอดภัยความเป็นพิษต่อยีนคาร์บอนฟุตพริ้นท์คุณภาพน้ำชายฝั่งเซลไฟฟ้าชีวภาพตะกอนแขวนลอยตะกอนดินถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรนน้ำชะมูลฝอยน้ำใต้ดินน้ำท่วมน้ำเสียน้ำเสียชุมชนผู้รับเหมาพืชมลพิษไมโครพลาสติกยาปฏิชีวนะเยื่อกรองระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลลุ่มน้ำเจ้าพระยาโลหะหนักสารอินทรีย์ระเหยสาหร่ายสิ่งแวดล้อมห่วงโซ่อาหารอีโคไลอุตสาหกรรม

Executives


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 16 คน (รองศาสตราจารย์ 9 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 คน, อาจารย์ 2 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 2 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 3 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 6.20 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 25 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 20 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 127 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 114 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 25 โครงการ)
 • ทุนนอก 177 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 153 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 54 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 705 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 313 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 392 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 6 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง, สิทธิบัตร 2 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 256 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 236 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 3 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 15 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 37 รางวัล (เกียรติบัตร 14 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 12 รางวัล, ประชุมวิชาการ 11 รางวัล)