Search Result of "biogas"

About 404 results
Img

งานวิจัย

เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพ: ต้นแบบชุดจ่ายก๊าซชีวภาพและต้นแบบชุดอัดและบรรจุก๊าซชีวภาพ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img

งานวิจัย

ต้นแบบระบบจัดการด้านความปลอดภัยสำหรับเครื่องยนต์ดัดแปลงใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง และสำหรับเครื่องบรรจุก๊าซชีวภาพ (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพฤษภา ทิพฤาตรี

แหล่งทุน:โครงการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านอนุรักษ์พลังงาน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Improvement of Biogas Generating by the Fermenting Barrel for Biogas Production from Organic Waste for Household Use

ผู้แต่ง:ImgDr.Benya Kasantikul, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img

การประชุมวิชาการ

The study of biogas management for a small engine using biogas as fuel

ผู้แต่ง:Imgเกษมสันต์ ฤทธิธรรม, ImgDr.Anchasa Pramuanjaroenkij, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Thermochemical Study of Biogas Autothermal Reforming

ผู้แต่ง:ImgDr.Sompop JARUNGTHAMMACHOTE, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Enhancement of biogas production from sunnhemp using alkaline pretreatment

ผู้แต่ง:ImgDr.Nusara Sinbuathong, ImgBoonsong Sillapacharoenkul,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

BIOGAS PRODUCTION FROM SUNN HEMP

ผู้แต่ง:ImgDr.Nusara Sinbuathong, ImgRoj Khun-Anake, ImgDr.Suriya Sawanon, Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Biogas and methane yield from rye grass

ผู้แต่ง:ImgV?t?z, T., ImgKoutn?, T., ImgGer?l, M., ImgKud?lka, J., ImgDr.Nuttakan Nitayapat, Associate Professor, ImgRyant, P., ImgHejduk, Stanislav, Img Lo??k, T., ImgV?t?zov?, M., ImgMare?ek, J.,

วารสาร:

Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Biogas production from sunn hemp

ผู้แต่ง:ImgDr.Nusara Sinbuathong, ImgKhun-Anake, R., ImgDr.Suriya Sawanon, Professor,

วารสาร:

Img Img

Img

งานวิจัย

ปฏิกรณ์การกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟล์จากก๊าซชีวภาพ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ปฏิกรณ์การกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟล์จากก๊าซชีวภาพ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาสาธิตการทำก๊าซชีวภาพให้เป็นไบโอมีเทน (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

12345678910...