Person Image

  Education

  • วิศกรรมศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2532
  • นิเทศศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2535
  • วิศกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2536
  • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2555

  Expertise Cloud

  compressive strengthdrying shrinkageFly ashfly ash utilizationGenetic CarbonategeopolymerGeopolymer concreteGeopolymersGlobal WarmingGreen RoofGreen WallGreen Building InnovationGround Improvementheat resistanceHigh Calcium Fly ashRubber wasteShrinkageSilicon compoundsSodiumsodium hydroxideSodium hydroxidessodium silicatesoft Bangkok claysoft claysoil stabilizationsound absorptionsound insulationthermal conductivitythermal insulationUrban FarmUrea Hydrolysisกัญชงการก่อสร้างการบริหารโครงการและประเมินมูลค่าการบูรณาการการประหยัดพลังงานการปรับปรุงคุณภาพดินการปรับปรุงดินโดยจุลินทรีย์การพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยการพัฒนาอย่างยั่งยืนการรบกวนเสียงเกษตรกรรมในเมืองเกษตรกรรมในเมือง วิทยาเขตสีเขียวขี้เลื่อยคอนกรีตมวลเบาคุณสมบัติทางกลคุณสมบัติทางกายภาพคุณสมบัติทางความร้อนโครงสร้างโครงสร้างจุลภาคโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมจังหวัดกาฬสินธ์ุจีโอโพลิเมอร์จีโอโพลิเมอร์ (Geopolymer)จีโอโพลีเมอร์จีโอโพลีเมอร์ โครงสร้างจุลภาคฉนวนกันความร้อน concentrated latexฉนวนกันความร้อนน้ำยางธรรมชาติคอมปาวด์ฉนวนกันเสียงชีวลอกเลียน (Biomimicry)ซังข้าวโพด การส่งผ่านความร้อน การลดทอนเสียง แป้งมันสาปะหลัง แผ่นบุผนังโซเดียมซิลิเกตโซเดียมไฮดรอกไซด์ถนนเชิงลาดคอสะพานเถ้าลอยนวัตกรรมน้ำมันยางน้ำยางข้นน้ำยางธรรมชาติบล็อกปูพื้นบล็อกผนัง (Wall block)เปลือกอาคาร (Fa?ade)โปรแกรมแบบจำลองผงชันผนังเขียวแผ่นบุผนังภายในแผ่นผนังและฝ้าเพดานยิปซั่มพื้นที่ดินอ่อนยางพาราระบบจัดการวัสดุก่อสร้างวัสดุก่อสร้าง เปลือกไข่ไก่เผา การทดแทนทรายวัสดุจีโอโพลิเมอร์วัสดุปูพื้นวัสดุมุงหลังคาวัสดุเหลือทิ้งวิธีการเพิ่มเสถียรภาพลาดดินวิศวกรรมโครงสร้างสถาปัตยกรรมไผ่สถาปัตยกรรมไผ่แบบร่วมสมัยเส้นใยว ผนังภายในแสงธรรมชาติหน่วงน้ำห้องเรียนหิ้งสะท้อนแสงหินฝุ่นอัคคีภัยภายใน กฟผ.สนญอุตสาหกรรมก่อสร้างอุปกรณ์กันแดด (Sustainable Modern Architecture)อุปกรณ์ป้องกัน

  Interest

  วิศวกรรมโครงสร้าง, วัสดุก่อสร้าง, การบริหารโครงการและประเมินมูลค่า, วัสดุจีโอโพลิเมอร์

  Administrative Profile

  • พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • ส.ค. 2559 - เม.ย. 2561 รองคณบดีฝ่ายบริหาร (รักษาการแทน) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • ก.พ. 2559 - เม.ย. 2561 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน (รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ต.ค. 2558 - ส.ค. 2559 รองคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • ส.ค. 2558 - ก.พ. 2559 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ (รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • มี.ค. 2558 - ส.ค. 2558 ผู้ช่วยรองอธิการบดี (รักษาราชการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ส.ค. 2547 - ก.พ. 2550 ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ต.ค. 2544 - ต.ค. 2548 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 23 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 19 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 2 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 2 เรื่อง (Unknown 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 14 เรื่อง (เชิงวิชาการ 13 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Factors influence on shrinkage of high calcium fly ash geopolymer pasteKamhangrittirong P., Suwanvitaya P., Witayakul W., Suwanvitaya P., Chindaprasirt P.2013Advanced Materials Research
  610-613,pp. 2275-2281
  13
  2Enhancement of thermal and sound insulation properties of cement composite roofing tile by addition of nanocellulose coated pineapple fiber and modified rubber tire wasteHancharoen K., Kamhangrittirong P., Suwanna P.2020Key Engineering Materials
  861 KEM,pp. 465-472
  1
  3The engineering properties of kaolinitic clay and burning shell activated by alkali solutionVardhanabhuti B., Kamhangrittirong P., Amornworawit K.2013Advanced Materials Research
  608-609,pp. 1795-1800
  0