Person Image

Administration

Education

  • วิศกรรมศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2532
  • นิเทศศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2535
  • วิศกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2536
  • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2555

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของปารเมศ

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของปารเมศ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 13
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :สวนผักบนอาคาร,3 มี.ค. 2015 - 3 มี.ค. 2015
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01217583 ชื่อวิชา Adv. Eng. Materials for Infrastructures,11 ธ.ค. 2009 - 17 ก.ย. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01203696 ชื่อวิชา Selected Topics in Civil Engineering,14 ส.ค. 2009 - 14 ส.ค. 2009
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01247591 ชื่อวิชา Research Methods in Architecture,11 ส.ค. 2010 - 25 ส.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ปัจจัยที่มีผลต่อโครงสร้างของสารจีโอโพลิเมอร์เพื่อการพัฒนาวัสดุประสานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แหล่งทุน :สวพ,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2011
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01217583 ชื่อวิชา Adv. Eng. Materials for Infrastructures,12 ธ.ค. 2009 - 12 ธ.ค. 2009
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01247591 ชื่อวิชา Research Methods in Architecture,11 ส.ค. 2010 - 11 ส.ค. 2010
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01217583 ชื่อวิชา Adv. Eng. Materials for Infrastructures,24 ก.ค. 2011 - 24 ก.ค. 2011
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01217523 ชื่อวิชา Adv. Eng. Materials for Infrastructures,25 ส.ค. 2019 - 1 ก.ย. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01217523 ชื่อวิชา Adv. Eng. Materials for Infrastructures,25 ส.ค. 2019 - 1 ก.ย. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01247591 ชื่อวิชา Research Methods in Building Innovation,28 ส.ค. 2019 - 28 ส.ค. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01217523 ชื่อวิชา Adv. Eng. Materials for Infrastructures,25 ส.ค. 2019 - 1 ก.ย. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01217523 ชื่อวิชา Adv. Eng. Materials for Infrastructures,25 ส.ค. 2019 - 1 ก.ย. 2019