คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

AdaptationAdaptive ReuseArchitectural ConservationArchitectureBangkokBuildingBuilt Environmentclimate changecultural landscapeDaylightingDesignDiscomfort glareeco-designenergy conservationenergy efficiencyGeopolymerGreen Buildinggreen roofHealthcare facilityHigh Calcium Fly ashhousehold energy consumptioninequality of accessInnovationLand UseLandscapeLandscape ArchitectureLife Cycle Assessmentphysical activityPlacepublic healthPublic ParkReal estateShading deviceSmart Growthsodium hydroxideSodium silicateSustainabilitySustainable ArchitectureSustainable DevelopmentSustainable urban developmenttemperaturethermal comfortthermal performanceTraditionTransformationTransit Oriented DevelopmentUrban Climateurban developmentUrban formurban geometryurban healthUrban Heat Islandurban landscapeurban landscape designUrban planningUrbanizationVentilationviewกะเหรี่ยงการขนส่งที่ยั่งยืนการใช้จักรยานการใช้ประโยชน์ที่ดินการเดินเท้าการเติบโตอย่างชาญฉลาดการประหยัดพลังงานการปรับตัวการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนการพัฒนาอย่างยั่งยืนการอนุรักษ์การออกแบบการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมกิจกรรมทางกายความยั่งยืนจักรยานชุมชนดาบตำรวจวิชัยที่อยู่อาศัยเทคโนโลยีที่เหมาะสมไท-ลาวผังเมืองรวมผู้สูงอายุแผงกันแดดภูมิทัศน์วัฒนธรรมภูมิปัญญามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรือนพื้นถิ่นลาวเวียงลุ่มน้ำภาคกลางวัสดุทางเลือกเศษวัสดุสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นสถาปัตยกรรมยั่งยืนสภาพแวดล้อมสวนสาธารณะสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างสุขภาวะอสังหาริมทรัพย์อาคารเขียวอาคารพักอาศัย

Executives

คณบดี

รองคณบดี

ดร. นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ (รักษาการแทน)

E-Mail: archnwt@ku.ac.th

Tel.: 02-9428960

มล. วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ

E-Mail: archvpd@ku.ac.th

Tel.: 02-942-8960 ต่อ 351

ดร. สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหารทรัพยากรและสื่อสารองค์กร

E-Mail: archspk@ku.ac.th

Tel.: 029428960 ต่อ 303

นาย ขวัญชัย กาแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

E-Mail: archkck@ku.ac.th

Tel.: -

นาย กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์, อาจารย์

ฝ่ายบริการวิชาการ

E-Mail: okdp@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8483 ต่อ 337

นาย ประวุฒิ แย้มยลงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ

E-Mail: fengpvy@ku.ac.th

Tel.: 0-29428960-3

นาย ขวัญชัย กาแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวางแผน (รักษาการแทน)

E-Mail: archkck@ku.ac.th

Tel.: -

นางสาว เพกา เสนาะเมือง, อาจารย์

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

E-Mail: archpgs@ku.ac.th

Tel.:Resource

นักวิจัยทั้งหมด 86 คน (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 2 คน, รองศาสตราจารย์ 19 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 36 คน, อาจารย์ 23 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ 1 คน, นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ 1 คน, นักวิจัย 4 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 13 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 197.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 18 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 5.76 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 28 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 26 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ประสานงาน 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 173 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 143 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 7 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 64 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 260 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 196 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 18 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 116 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 741 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 317 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 424 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 54 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 1 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 6 เรื่อง, สิทธิบัตร 46 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 189 เรื่อง (Unknown 189 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 325 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 271 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 7 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 43 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 4 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 106 รางวัล (เกียรติบัตร 37 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 58 รางวัล, ประชุมวิชาการ 11 รางวัล)