รางวัลคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน ปี 2019

17

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

17

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

21

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

4

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มรางวัลคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2019 inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์,"ศิลปินศิลปาธร ปี 2562", ศิลปะการออกแบบ, กระทรวงวัฒนธรรม, May 27 2019

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 2
2019 inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์,"Silver Spoon", Good Design Award (G-Mark) 2019, การออกแบบผลิตภัณฑ์, Japan Institute of Design Promotion, Oct 31 2019
2019 inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์,"Silver Spoon", DEmark, การออกแบบผลิตภัณฑ์, กระทรวงพานิชย์, Jun 10 2019

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2019 inดร.วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Landscape of Bangkok’s Inner Orchard: the Study on Ecological Values of Orchard for Urban Forest in Bangkok Metropolitan Region", เสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยม, มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์, สำนักงานกองทุนสนันสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), Jan 11 2019

แสดงความคิดเห็น

(0)