วิทยาเขตบางเขน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
161 719 57.852 1,285.656
880 1,343.508
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
2 22 38 44 16 ---
122 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
12 197.00 18 5.760

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
295 250 535 379 6 62 0 0 0 0 145 3 3
1,672 6

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Productions

DepartmentJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
 Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
ภาควิชานวัตกรรมอาคาร2721643813816565000012000
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์0000000000000
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์0000000000000
ภาควิชาสถาปัตยกรรม371421101102200002600
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม288470700000001500
สำนักงานเลขานุการ0000000000000
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะ0000000000000
ภาควิชานวัตกรรมอาคาร0000000000000

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

DepartmentResearch UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit
ภาควิชานวัตกรรมอาคารการใช้พืชพรรณประกอบอาคารและเกษตรกรรมในเมือง-รศ.พาสินีสุนากร
ภาควิชานวัตกรรมอาคารการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน-ผศ.ธนภณพันธเสน
ภาควิชานวัตกรรมอาคารการพัฒนาระบบต้นแบบเสมือนรองรับผู้ใช้หลายคนสำหรับการออกแบบอาคารเขียว32.00ผศ.ศิรเดชสุริต
ภาควิชานวัตกรรมอาคารเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมสำหรับอาคารเขียว-รศ.โสภาวิศิษฏ์ศักดิ์
ภาควิชานวัตกรรมอาคารนวัตกรรมในการบริหารจัดการทางสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม-ผศ.รัชดชมภูนิช
ภาควิชานวัตกรรมอาคารศูนย์ปฏิบัติการออกแบบจากวัสดุเหลือใช้-ผศ.สิงห์อินทรชูโต
ภาควิชานวัตกรรมอาคารหน่วยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน150.00ผศ.ปารเมศกำแหงฤทธิรงค์
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมหน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการวางผังภูมิทัศน์เชิงนิเวศ-รศ.วุฒิพงษ์ทวีวงศ์
ภาควิชาสถาปัตยกรรมกลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ15.00ผศ.สรนาถสินอุไรพันธ์
ภาควิชาสถาปัตยกรรมการจัดการความรู้กลุ่มงานวิจัยด้านเมืองสร้างสรรค์ในประเทศไทยเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศณษฐกิจอาเซียน AEC-ผศ.อารยาศานติสรร
ภาควิชาสถาปัตยกรรมเพื่อพัฒนาและวางผังชุมชนสีเขียวอย่างยั่งยืน-รศ.เอกรินทร์อนุกูลยุทธธน
ภาควิชาสถาปัตยกรรมอนุรักษ์และพัฒนาชุมชน-ผศ.วันดีพินิจวรสิน

Equipment

DepartmentResearch UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)
ภาควิชานวัตกรรมอาคารการใช้พืชพรรณประกอบอาคารและเกษตรกรรมในเมืองกล้องภาพความร้อน800,000.00
ภาควิชานวัตกรรมอาคารการใช้พืชพรรณประกอบอาคารและเกษตรกรรมในเมืองเครื่องบันทึกอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ / 2x อุณหภูมิภายนอก /HOBOPT100 - Temperature Sensor 6 ft (-40 to 120c)-
ภาควิชานวัตกรรมอาคารการใช้พืชพรรณประกอบอาคารและเกษตรกรรมในเมืองเครื่องวัดปริมาณคุณภาพอากาศภายในอาคาร289,000.00
ภาควิชานวัตกรรมอาคารการใช้พืชพรรณประกอบอาคารและเกษตรกรรมในเมืองเครื่องวัดปริมาณฟอร์มัลดีไฮด์285,000.00
ภาควิชานวัตกรรมอาคารการใช้พืชพรรณประกอบอาคารและเกษตรกรรมในเมืองเครื่องวัดและบันทึกความเร็วลม, ความชื้นสัมพัทธ์, อุณภูมิ และแรงดัน500,000.00
ภาควิชานวัตกรรมอาคารการใช้พืชพรรณประกอบอาคารและเกษตรกรรมในเมืองเครื่องวัดสภาวะน่าสบายทางอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์ความเร็วลมๆ-
ภาควิชานวัตกรรมอาคารการใช้พืชพรรณประกอบอาคารและเกษตรกรรมในเมืองเซ็นเซอร์วัดสภาวะน่าสบายทางอุณหภูมิ, ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลม-
ภาควิชานวัตกรรมอาคารหน่วยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเครื่องขัดชิ้นโลหะ300,000.00
ภาควิชานวัตกรรมอาคารหน่วยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเครื่องตัดชิ้นงานโลหะ489,000.00
ภาควิชานวัตกรรมอาคารหน่วยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเครื่องทดสอบแรงบิด ขนาด 200N-M469,500.00
ภาควิชานวัตกรรมอาคารหน่วยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนชุดถ่ายภาพโครงสร้างวัสดุ278,200.00
ภาควิชานวัตกรรมอาคารหน่วยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนชุดทดสอบ Digital Concrete Test141,000.00
ภาควิชานวัตกรรมอาคารหน่วยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนชุดทดสอบการซึมผ่านน้ำในวัสดุ แบบ 8 เซล155,200.00
ภาควิชานวัตกรรมอาคารหน่วยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนชุดทดสอบการแทรกซึมของคลอไรด์แบบเร่งในคอนกรีต278,400.00
ภาควิชานวัตกรรมอาคารหน่วยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนชุดบันทึกข้อมูลสัญญาณต่างๆแบบมือถือ492,550.00
ภาควิชานวัตกรรมอาคารหน่วยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนชุดปฏิบัติการทดสอบความชื้น449,400.00
ภาควิชานวัตกรรมอาคารหน่วยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนชุดปฏิบัติการทดสอบคอนกรีต245,000.00
ภาควิชานวัตกรรมอาคารหน่วยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนชุดปฏิบัติการทดสอบน้ำหนัก587,965.00

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

ดร. เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาสถาปัตยกรรม
Email: arcera@ku.ac.th
โทร. 0-2942-8960 ต่อ 322
เพื่อพัฒนาและวางผังชุมชนสีเขียวอย่างยั่งยืน (EGDAP)
Member: 6 (Int: 6 Nisit: 0 Ext: 0)
นาง พาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์
ภาควิชานวัตกรรมอาคาร
Email: arcpns@ku.ac.th
โทร. 0-2942-8960 ต่อ 308
การใช้พืชพรรณประกอบอาคารและเกษตรกรรมในเมือง (BGUA)
Member: 5 (Int: 5 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชานวัตกรรมอาคาร
Email: archpmk@ku.ac.th
โทร. 029428960
หน่วยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (-)
Member: 16 (Int: 12 Nisit: 4 Ext: 0)
มล. วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม
Email: archvpd@ku.ac.th
โทร. 02-942-8960 ต่อ 351
หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการวางผังภูมิทัศน์เชิงนิเวศ (LEPL)
Member: 5 (Int: 5 Nisit: 0 Ext: 0)
นาย รัชด ชมภูนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชานวัตกรรมอาคาร
Email: archrcc@ku.ac.th
โทร. 02-9428960
นวัตกรรมในการบริหารจัดการทางสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม (IALA)
Member: 3 (Int: 3 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์
ภาควิชานวัตกรรมอาคาร
Email: archsit@ku.ac.th
โทร. 02-942-8960
ศูนย์ปฏิบัติการออกแบบจากวัสดุเหลือใช้ (Scrap Lab)
Member: 12 (Int: 11 Nisit: 1 Ext: 0)
ดร. วันดี พินิจวรสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาสถาปัตยกรรม
Email: archwdp@ku.ac.th
โทร. 0-29428960-3
อนุรักษ์และพัฒนาชุมชน (PCD)
Member: 10 (Int: 10 Nisit: 0 Ext: 0)
นาง อารยา ศานติสรร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาสถาปัตยกรรม
Email: arcays@ku.ac.th
โทร. (66)2 942-8960/ 302
การจัดการความรู้กลุ่มงานวิจัยด้านเมืองสร้างสรรค์ในประเทศไทยเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศณษฐกิจอาเซียน AEC (CHC)
Member: 2 (Int: 2 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชานวัตกรรมอาคาร
Email: archspv@ku.ac.th
โทร. 02-942-8960 ต่อ 308
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมสำหรับอาคารเขียว (TIGA LAB)
Member: 5 (Int: 2 Nisit: 3 Ext: 0)
ดร. ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชานวัตกรรมอาคาร
Email: archtpp@ku.ac.th
โทร. 0-2942-8960 ต่อ 303
การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD)
Member: 5 (Int: 5 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. ศิรเดช สุริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชานวัตกรรมอาคาร
Email: archsds@ku.ac.th
โทร. 029428690 ext 309
การพัฒนาระบบต้นแบบเสมือนรองรับผู้ใช้หลายคนสำหรับการออกแบบอาคารเขียว (PVSMGB)
Member: 6 (Int: 6 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. สรนาถ สินอุไรพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาสถาปัตยกรรม
Email: archsns@ku.ac.th
โทร. 029428960
กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ (BEHRG)
Member: 10 (Int: 10 Nisit: 0 Ext: 0)

สำหรับ Resource

ภาควิชาชื่อ-สกุลProjectGrants#Research
Unit
#District
(m2)
#Equip#Equip Price
  Univ. ProjectExt. ProjectUniv. GrantsExt. Grants    
ภาควิชานวัตกรรมอาคารBartholomeus Wilhelmus Lambregts040.001,801,24000.0000.00
ภาควิชานวัตกรรมอาคารกนกอร หั้นเจริญ010.0032,841,43600.0000.00
ภาควิชานวัตกรรมอาคารกนกอร หั้นเจริญ030.00326,50000.0000.00
ภาควิชานวัตกรรมอาคารกฤษดา ประเสริฐสิทธิ์0120.0024,008,67600.0000.00
ภาควิชานวัตกรรมอาคารก่อ กมลพัฒนะ030.00510,00000.0000.00
ภาควิชานวัตกรรมอาคารกันติทัต ทับสุวรรณ21450,000.00380,00000.0000.00
ภาควิชานวัตกรรมอาคารเกรียงศักดิ์ มั่นเสถียรสิน11150,000.00480,00000.0000.00
ภาควิชานวัตกรรมอาคารขวัญชัย กาแก้ว0220.00139,648,73200.0000.00
ภาควิชานวัตกรรมอาคารคมกฤช ปลิดโรค000.00000.0000.00
ภาควิชานวัตกรรมอาคารจตุพล อังศุเวช0160.0042,538,96000.0000.00
ภาควิชานวัตกรรมอาคารจิตติยา เพชราพันธ์000.00000.0000.00
ภาควิชานวัตกรรมอาคารโจเซฟ เคดารี010.00750,00000.0000.00
ภาควิชานวัตกรรมอาคารชนัสสา นันทิวัชรินทร์040.0013,670,00000.0000.00
ภาควิชานวัตกรรมอาคารชนิกานต์ ยิ้มประยูร33280,000.006,296,80000.0000.00
ภาควิชานวัตกรรมอาคารชัยวัฒน์ จักรแต๋000.00000.0000.00
ภาควิชานวัตกรรมอาคารชำนาญ พุ่มเพ็ชร010.0095,00000.0000.00
ภาควิชานวัตกรรมอาคารชิราวุฒิ เพชรเย็น893,000,000.003,958,40000.0000.00
ภาควิชานวัตกรรมอาคารญาณศิลป์ ภัสรางกูร010.00121,50000.0000.00
ภาควิชานวัตกรรมอาคารฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี0320.0080,100,56000.0000.00
ภาควิชานวัตกรรมอาคารณัฏรี ศรีดารานนท์000.00000.0000.00
ภาควิชานวัตกรรมอาคารธนภณ พันธเสน229520,000.0021,056,54010.0000.00
ภาควิชานวัตกรรมอาคารนวลวรรณ ทวยเจริญ165018,437,666.0052,968,44000.0000.00
ภาควิชานวัตกรรมอาคารนุษรา สินบัวทอง2847,388,000.001,467,84000.0000.00
ภาควิชานวัตกรรมอาคารบดินทร์ รัศมีเทศ0250.00158,848,11500.0000.00
ภาควิชานวัตกรรมอาคารบารเมศ วรรธนะภูติ621690,000.0062,824,80000.0000.00
ภาควิชานวัตกรรมอาคารประเสริฐ แสงวชิระภิบาล000.00000.0000.00
ภาควิชานวัตกรรมอาคารปาณิทัต รัตนวิจิตร88800,000.001,213,40800.0000.00
ภาควิชานวัตกรรมอาคารปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์616580,000.0030,574,8901150.00111,650.00
ภาควิชานวัตกรรมอาคารพาสินี สุนากร231013,154,320.005,303,54910.0070.00
ภาควิชานวัตกรรมอาคารพิทาน ทองศาโรจน์111200,000.0015,049,74500.0000.00
ภาควิชานวัตกรรมอาคารภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา5271,050,000.0013,627,57000.0000.00
ภาควิชานวัตกรรมอาคารภัทรนันท์ ทักขนนท์419600,000.0025,563,80000.0000.00
ภาควิชานวัตกรรมอาคารภาณุวัฒน์ สรรพกุล28520,000.007,619,55000.0000.00
ภาควิชานวัตกรรมอาคารมานิตย์ ลีกิจวัฒนะ050.00165,17500.0000.00
ภาควิชานวัตกรรมอาคารรัชด ชมภูนิช0200.0016,480,28010.0000.00
ภาควิชานวัตกรรมอาคารรัดดาพรรณ วงษ์ราช010.00121,50000.0000.00
ภาควิชานวัตกรรมอาคารรัตนาวรรณ มั่งคั่ง139911,972,000.00211,335,51600.0000.00
ภาควิชานวัตกรรมอาคารรุ่งทิพย์ ลุยเลา0200.007,110,74300.0000.00
ภาควิชานวัตกรรมอาคารวราเมศวร์ วิเชียรแสน0380.00169,534,16100.0000.00
ภาควิชานวัตกรรมอาคารวัจน์วงค์ กรีพละ11180,000.0033,764,30000.0000.00
ภาควิชานวัตกรรมอาคารวัชรินทร์ วิทยกุล111200,000.0023,534,52000.0000.00
ภาควิชานวัตกรรมอาคารวารุณี ธนะแพสย์25589,620,000.0095,279,18000.0000.00
ภาควิชานวัตกรรมอาคารวิริยะ (ซ้ำ) เรืองวงศ์โรจน์000.00000.0000.00
ภาควิชานวัตกรรมอาคารวุฒินันท์ คงทัด51418,001,400.0058,317,76800.0000.00
ภาควิชานวัตกรรมอาคารวุฒิพงษ์ ทวีวงศ์15364,050,000.0050,876,48710.0000.00
ภาควิชานวัตกรรมอาคารศนิ ลิ้มทองสกุล2100.003,421,40000.0000.00
ภาควิชานวัตกรรมอาคารศศิวินิตย์ พิมพ์ศิริ000.00000.0000.00
ภาควิชานวัตกรรมอาคารศิรเดช สุริต2101,000,000.0025,825,445132.0000.00
ภาควิชานวัตกรรมอาคารสิงห์ อินทรชูโต12284,954,600.0031,727,15410.0000.00
ภาควิชานวัตกรรมอาคารสุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์435155,000.0014,033,24000.0000.00
ภาควิชานวัตกรรมอาคารโสภา วิศิษฏ์ศักดิ์12106,360,000.007,032,70010.0000.00
ภาควิชานวัตกรรมอาคารอารยา ศานติสรร682,600,000.001,140,00010.0000.00
ภาควิชานวัตกรรมอาคารอารีย์ ธัญกิจจานุกิจ24517,334,000.004,202,87200.0000.00
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมกฤษดา ประเสริฐสิทธิ์0120.0024,008,67600.0000.00
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมชวาพร ศักดิ์ศรี060.0018,526,50000.0000.00
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม0220.00140,631,13200.0000.00
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมนัฐศิพร แสงเยือน080.008,766,58000.0000.00
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมนันทชัย ไตรรัตน์วงศ์22312,500.00140,00000.0000.00
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมประภัสรา นาคะ422540,000.00121,307,73200.0000.00
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมประวุฒิ แย้มยลงาม020.00432,70000.0000.00
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมปาณิทัต รัตนวิจิตร88800,000.001,213,40800.0000.00
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมพุดตาน จันทรางกูร0140.0035,714,00000.0000.00
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมไพศาล เทพวงศ์ศิริรัตน์41520,000.00240,00000.0000.00
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมมนทัต เหมพัฒน์000.00000.0000.00
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมวุฒิพงษ์ ทวีวงศ์15364,050,000.0050,876,48710.0000.00
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมศนิ ลิ้มทองสกุล2100.003,421,40000.0000.00
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมศรันย์ สมันตรัฐ581,330,000.0020,364,79800.0000.00
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมสิกิต อริฟวิโดโด224980,000.0067,590,23800.0000.00
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมสิริมา ณสงขลา010.00500,00000.0000.00
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมสุภาภรณ์ เลิศศิริ0150.008,065,75000.0000.00
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมอรอำไพ สามขุนทด22450,000.0020,00000.0000.00
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมอรเอม ตั้งกิจงามวงศ์25400,000.002,498,00000.0000.00
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมอาทิตย์ ลิมปิยากร14135,000.00950,00000.0000.00
ภาควิชาสถาปัตยกรรม- ศานติสรร010.00430,70000.0000.00
ภาควิชาสถาปัตยกรรมกัญญาภา อร่ามรักษ์030.004,795,00000.0000.00
ภาควิชาสถาปัตยกรรมกัมพล แสงเอี้ยม010.001,000,00000.0000.00
ภาควิชาสถาปัตยกรรมกำธร กุลชล020.002,095,00000.0000.00
ภาควิชาสถาปัตยกรรมกิจโชติ นันทนสิริวิกรม010.001,040,20000.0000.00
ภาควิชาสถาปัตยกรรมขวัญชัย กาแก้ว0220.00139,648,73200.0000.00
ภาควิชาสถาปัตยกรรมคัทลียา จิรประเสริฐกุล0120.009,634,30000.0000.00
ภาควิชาสถาปัตยกรรมจตุพล อังศุเวช0160.0042,538,96000.0000.00
ภาควิชาสถาปัตยกรรมจรูญพันธ์ บรรจงภาค010.00484,70400.0000.00
ภาควิชาสถาปัตยกรรมฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี0320.0080,100,56000.0000.00
ภาควิชาสถาปัตยกรรมณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์34370,000.00352,50000.0000.00
ภาควิชาสถาปัตยกรรมดาวิษี บุญธรรม000.00000.0000.00
ภาควิชาสถาปัตยกรรมทิพวัลย์ ตั้งพูนทรัพย์ศิริ000.00000.0000.00
ภาควิชาสถาปัตยกรรมธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม0220.00140,631,13200.0000.00
ภาควิชาสถาปัตยกรรมนภาวดี โรจนธรรม030.00482,00000.0000.00
ภาควิชาสถาปัตยกรรมนวลวรรณ ทวยเจริญ165018,437,666.0052,968,44000.0000.00
ภาควิชาสถาปัตยกรรมน้ำทิพย์ ยามาลี000.00000.0000.00
ภาควิชาสถาปัตยกรรมปฏิพล ยอดสุรางค์23420,000.005,046,90000.0000.00
ภาควิชาสถาปัตยกรรมประภัสรา นาคะ422540,000.00121,307,73200.0000.00
ภาควิชาสถาปัตยกรรมพัฑรา สืบศิริ010.00950,00000.0000.00
ภาควิชาสถาปัตยกรรมพุดตาน จันทรางกูร0140.0035,714,00000.0000.00
ภาควิชาสถาปัตยกรรมเพกา เสนาะเมือง040.005,548,50000.0000.00
ภาควิชาสถาปัตยกรรมภรพัสุ (:ซ้ำ) ศิริคุรุรัตน์000.00000.0000.00
ภาควิชาสถาปัตยกรรมภรพัสุ ศิริคุรุรัตน์000.00000.0000.00
ภาควิชาสถาปัตยกรรมยุพยง เหมะศิลปิน030.003,937,00000.0000.00
ภาควิชาสถาปัตยกรรมเยาว์อุไร สถิรนาถ010.00180,00000.0000.00
ภาควิชาสถาปัตยกรรมรัชด ชมภูนิช0200.0016,480,28010.0000.00
ภาควิชาสถาปัตยกรรมรัฐภูมิ ปาการเสรี150.0018,315,40000.0000.00
ภาควิชาสถาปัตยกรรมวันดี พินิจวรสิน316948,500.0025,987,58410.0000.00
ภาควิชาสถาปัตยกรรมวุฒิพงษ์ ทวีวงศ์15364,050,000.0050,876,48710.0000.00
ภาควิชาสถาปัตยกรรมศราวุธ เปรมใจ020.00349,00000.0000.00
ภาควิชาสถาปัตยกรรมศรุติ โพธิ์ไทร040.0018,850,00000.0000.00
ภาควิชาสถาปัตยกรรมสภาวิทย์ ด่านธำรงกูล050.003,596,00000.0000.00
ภาควิชาสถาปัตยกรรมสรนาถ สินอุไรพันธ์115450,000.0090,955,335115.0000.00
ภาควิชาสถาปัตยกรรมสายทิวา รามสูต115120,000.0074,149,23500.0000.00
ภาควิชาสถาปัตยกรรมสุชล มัลลิกะมาลย์21420,000.00400,00000.0000.00
ภาควิชาสถาปัตยกรรมสุธิดา สัตยากร0120.0054,281,16900.0000.00
ภาควิชาสถาปัตยกรรมสุปรียา หวังพัชรพล119120,000.0091,292,48500.0000.00
ภาควิชาสถาปัตยกรรมสุพิชญา ศุภพิพัฒน์040.0040,657,26600.0000.00
ภาควิชาสถาปัตยกรรมอรช กระแสอินทร์115450,000.0010,580,17000.0000.00
ภาควิชาสถาปัตยกรรมอรศิริ ปาณินท์343,000,000.0018,987,00000.0000.00
ภาควิชาสถาปัตยกรรมอารยา ศานติสรร682,600,000.001,140,00010.0000.00
ภาควิชาสถาปัตยกรรมเอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน2152,000,000.0035,982,30410.0000.00
ภาควิชาสถาปัตยกรรมโอฬาร เจริญชัย010.00200,00000.0000.00
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์กษมา พลกิจ000.00000.0000.00
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ดาวิณี บุญธรรม000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการกฤษดา บุญประสิทธิ์000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการสุกัญญา กล้าขยัน000.00000.0000.00

สำหรับ Output

ภาควิชาชื่อ-สกุลJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
  Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
ภาควิชานวัตกรรมอาคารBartholomeus Wilhelmus Lambregts2011000000000
ภาควิชานวัตกรรมอาคารกนกอร หั้นเจริญ1000000000000
ภาควิชานวัตกรรมอาคารกนกอร หั้นเจริญ0000000000000
ภาควิชานวัตกรรมอาคารกฤษดา ประเสริฐสิทธิ์0044000000000
ภาควิชานวัตกรรมอาคารก่อ กมลพัฒนะ1011000000000
ภาควิชานวัตกรรมอาคารกันติทัต ทับสุวรรณ0300000000000
ภาควิชานวัตกรรมอาคารเกรียงศักดิ์ มั่นเสถียรสิน0033000000000
ภาควิชานวัตกรรมอาคารขวัญชัย กาแก้ว0422000000000
ภาควิชานวัตกรรมอาคารคมกฤช ปลิดโรค0000000000000
ภาควิชานวัตกรรมอาคารจตุพล อังศุเวช0444000000000
ภาควิชานวัตกรรมอาคารจิตติยา เพชราพันธ์0000000000000
ภาควิชานวัตกรรมอาคารโจเซฟ เคดารี6433000000000
ภาควิชานวัตกรรมอาคารชนัสสา นันทิวัชรินทร์2000000000000
ภาควิชานวัตกรรมอาคารชนิกานต์ ยิ้มประยูร3171717000000000
ภาควิชานวัตกรรมอาคารชัยวัฒน์ จักรแต๋0000000000000
ภาควิชานวัตกรรมอาคารชำนาญ พุ่มเพ็ชร0000000000000
ภาควิชานวัตกรรมอาคารชิราวุฒิ เพชรเย็น30088550000000
ภาควิชานวัตกรรมอาคารญาณศิลป์ ภัสรางกูร0000000000000
ภาควิชานวัตกรรมอาคารฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี2066000000000
ภาควิชานวัตกรรมอาคารณัฏรี ศรีดารานนท์0000000000000
ภาควิชานวัตกรรมอาคารธนภณ พันธเสน491212000000000
ภาควิชานวัตกรรมอาคารนวลวรรณ ทวยเจริญ16247070000000000
ภาควิชานวัตกรรมอาคารนุษรา สินบัวทอง30199110000000
ภาควิชานวัตกรรมอาคารบดินทร์ รัศมีเทศ15233000000000
ภาควิชานวัตกรรมอาคารบารเมศ วรรธนะภูติ411414000000000
ภาควิชานวัตกรรมอาคารประเสริฐ แสงวชิระภิบาล0000000000000
ภาควิชานวัตกรรมอาคารปาณิทัต รัตนวิจิตร021010000000000
ภาควิชานวัตกรรมอาคารปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์311111110000000
ภาควิชานวัตกรรมอาคารพาสินี สุนากร391717550000000
ภาควิชานวัตกรรมอาคารพิทาน ทองศาโรจน์0711000000000
ภาควิชานวัตกรรมอาคารภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา652424000000000
ภาควิชานวัตกรรมอาคารภัทรนันท์ ทักขนนท์2788000000000
ภาควิชานวัตกรรมอาคารภาณุวัฒน์ สรรพกุล40155220000000
ภาควิชานวัตกรรมอาคารมานิตย์ ลีกิจวัฒนะ4011000000000
ภาควิชานวัตกรรมอาคารรัชด ชมภูนิช0044000000000
ภาควิชานวัตกรรมอาคารรัดดาพรรณ วงษ์ราช0000000000000
ภาควิชานวัตกรรมอาคารรัตนาวรรณ มั่งคั่ง20500220000000
ภาควิชานวัตกรรมอาคารรุ่งทิพย์ ลุยเลา0433770000000
ภาควิชานวัตกรรมอาคารวราเมศวร์ วิเชียรแสน22088000000000
ภาควิชานวัตกรรมอาคารวัจน์วงค์ กรีพละ341010000000000
ภาควิชานวัตกรรมอาคารวัชรินทร์ วิทยกุล1155000000000
ภาควิชานวัตกรรมอาคารวารุณี ธนะแพสย์32145959220000000
ภาควิชานวัตกรรมอาคารวิริยะ (ซ้ำ) เรืองวงศ์โรจน์0000000000000
ภาควิชานวัตกรรมอาคารวุฒินันท์ คงทัด662525880000000
ภาควิชานวัตกรรมอาคารวุฒิพงษ์ ทวีวงศ์9211818000000000
ภาควิชานวัตกรรมอาคารศนิ ลิ้มทองสกุล2141010000000000
ภาควิชานวัตกรรมอาคารศศิวินิตย์ พิมพ์ศิริ0000000000000
ภาควิชานวัตกรรมอาคารศิรเดช สุริต442424000000000
ภาควิชานวัตกรรมอาคารสิงห์ อินทรชูโต6115528280000000
ภาควิชานวัตกรรมอาคารสุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์351717000000000
ภาควิชานวัตกรรมอาคารโสภา วิศิษฏ์ศักดิ์281818440000000
ภาควิชานวัตกรรมอาคารอารยา ศานติสรร241212000000000
ภาควิชานวัตกรรมอาคารอารีย์ ธัญกิจจานุกิจ3222000000000
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมกฤษดา ประเสริฐสิทธิ์0044000000000
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมชวาพร ศักดิ์ศรี0500000000000
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม01044000000000
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมนัฐศิพร แสงเยือน0411000000000
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมนันทชัย ไตรรัตน์วงศ์0344000000000
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมประภัสรา นาคะ21444000000000
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมประวุฒิ แย้มยลงาม0133000000000
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมปาณิทัต รัตนวิจิตร021010000000000
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมพุดตาน จันทรางกูร2644000000000
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมไพศาล เทพวงศ์ศิริรัตน์3222000000000
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมมนทัต เหมพัฒน์0000000000000
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมวุฒิพงษ์ ทวีวงศ์9211818000000000
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมศนิ ลิ้มทองสกุล2141010000000000
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมศรันย์ สมันตรัฐ281414000000000
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมสิกิต อริฟวิโดโด15233000000000
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมสิริมา ณสงขลา0011000000000
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมสุภาภรณ์ เลิศศิริ2141212000000000
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมอรอำไพ สามขุนทด01000000000000
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมอรเอม ตั้งกิจงามวงศ์0333000000000
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมอาทิตย์ ลิมปิยากร0233000000000
ภาควิชาสถาปัตยกรรม- ศานติสรร0000000000000
ภาควิชาสถาปัตยกรรมกัญญาภา อร่ามรักษ์0111000000000
ภาควิชาสถาปัตยกรรมกัมพล แสงเอี้ยม0000000000000
ภาควิชาสถาปัตยกรรมกำธร กุลชล0400000000000
ภาควิชาสถาปัตยกรรมกิจโชติ นันทนสิริวิกรม1000000000000
ภาควิชาสถาปัตยกรรมขวัญชัย กาแก้ว0422000000000
ภาควิชาสถาปัตยกรรมคัทลียา จิรประเสริฐกุล4644220000000
ภาควิชาสถาปัตยกรรมจตุพล อังศุเวช0444000000000
ภาควิชาสถาปัตยกรรมจรูญพันธ์ บรรจงภาค0000000000000
ภาควิชาสถาปัตยกรรมฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี2066000000000
ภาควิชาสถาปัตยกรรมณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์1722000000000
ภาควิชาสถาปัตยกรรมดาวิษี บุญธรรม0133000000000
ภาควิชาสถาปัตยกรรมทิพวัลย์ ตั้งพูนทรัพย์ศิริ0011000000000
ภาควิชาสถาปัตยกรรมธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม01044000000000
ภาควิชาสถาปัตยกรรมนภาวดี โรจนธรรม0200000000000
ภาควิชาสถาปัตยกรรมนวลวรรณ ทวยเจริญ16247070000000000
ภาควิชาสถาปัตยกรรมน้ำทิพย์ ยามาลี0000000000000
ภาควิชาสถาปัตยกรรมปฏิพล ยอดสุรางค์2700000000000
ภาควิชาสถาปัตยกรรมประภัสรา นาคะ21444000000000
ภาควิชาสถาปัตยกรรมพัฑรา สืบศิริ0011000000000
ภาควิชาสถาปัตยกรรมพุดตาน จันทรางกูร2644000000000
ภาควิชาสถาปัตยกรรมเพกา เสนาะเมือง1233000000000
ภาควิชาสถาปัตยกรรมภรพัสุ (:ซ้ำ) ศิริคุรุรัตน์0000000000000
ภาควิชาสถาปัตยกรรมภรพัสุ ศิริคุรุรัตน์0100000000000
ภาควิชาสถาปัตยกรรมยุพยง เหมะศิลปิน0122000000000
ภาควิชาสถาปัตยกรรมเยาว์อุไร สถิรนาถ0000000000000
ภาควิชาสถาปัตยกรรมรัชด ชมภูนิช0044000000000
ภาควิชาสถาปัตยกรรมรัฐภูมิ ปาการเสรี1000000000000
ภาควิชาสถาปัตยกรรมวันดี พินิจวรสิน2171414000000000
ภาควิชาสถาปัตยกรรมวุฒิพงษ์ ทวีวงศ์9211818000000000
ภาควิชาสถาปัตยกรรมศราวุธ เปรมใจ0033000000000
ภาควิชาสถาปัตยกรรมศรุติ โพธิ์ไทร0211000000000
ภาควิชาสถาปัตยกรรมสภาวิทย์ ด่านธำรงกูล0100000000000
ภาควิชาสถาปัตยกรรมสรนาถ สินอุไรพันธ์6200000000000
ภาควิชาสถาปัตยกรรมสายทิวา รามสูต1511000000000
ภาควิชาสถาปัตยกรรมสุชล มัลลิกะมาลย์1000000000000
ภาควิชาสถาปัตยกรรมสุธิดา สัตยากร1311000000000
ภาควิชาสถาปัตยกรรมสุปรียา หวังพัชรพล0300000000000
ภาควิชาสถาปัตยกรรมสุพิชญา ศุภพิพัฒน์0111000000000
ภาควิชาสถาปัตยกรรมอรช กระแสอินทร์1466000000000
ภาควิชาสถาปัตยกรรมอรศิริ ปาณินท์02733000000000
ภาควิชาสถาปัตยกรรมอารยา ศานติสรร241212000000000
ภาควิชาสถาปัตยกรรมเอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน0422000000000
ภาควิชาสถาปัตยกรรมโอฬาร เจริญชัย0100000000000
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์กษมา พลกิจ0000000000000
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ดาวิณี บุญธรรม0000000000000
สำนักงานเลขานุการกฤษดา บุญประสิทธิ์0000000000000
สำนักงานเลขานุการสุกัญญา กล้าขยัน0000000000000